Regulaminy i dokumenty

Niezależny Dom Maklerski S.A. uprzejmie informuje, że od dnia 10 stycznia 2017 r. obowiązuje Ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich informujemy, że podmiotem uprawnionym dla Niezależnego Domu Maklerskiego do prowadzenia postępowań w sprawach pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami w rozumieniu tej ustawy jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl), a także Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl)

Procedura rozpatrywania skarg złożonych przez Klientów NDM S.A.
Regulamin oferowania instrumentów finansowych

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

1. Regulamin oferowania instrumentów finansowych w Niezależnym Domu Maklerskim S.A. określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie oferowania instrumentów finansowych.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.,
2) GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
3) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust.1 Ustawy,
4) KDPW – Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.,
5) Klient – osoba (emitent papierów wartościowych, podmiot wystawiający instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, sprzedający papiery wartościowe, podmiot sprzedający Instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi), o której mowa w art. 72 Ustawy i która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim,
6) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy,
7) Klient Detaliczny – klient detalicznego w rozumieniu art. 3 pkt. 39 c) Ustawy,
8) KNF – Komisja Nadzoru Finansowego,
9) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (teks jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.),
10) Regulamin – Regulamin oferowania instrumentów finansowych przez Niezależny Dom Maklerski S.A.,
11) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (teks jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1112 z późn. zm.),
12) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
13) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;,
14) Umowa – pisemna umowa o oferowanie instrumentów finansowych,
15) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 1768 z późn. zm.).
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

§ 2.

1. Dom Maklerski świadczy usługę maklerską oferowania instrumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z art. 38 – 39 Rozporządzenia 2017/565, oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów finansowych.
2. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
3. Jeżeli, w ramach jednej umowy, usługa oferowania Instrumentów finansowych ma być świadczona łącznie z inną usługą lub produktem finansowym, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
4. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 3, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY O OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWCH

§ 3.

1. Usługa oferowania Instrumentów finansowych świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej, a w przypadku Umowy zawieranej z Klientem Detalicznym na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna obejmować opis świadczonej usługi oferowania Instrumentów finansowych oraz podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta.
2. W celu zawarcia Umowy, Klient nie będący osobą fizyczną przedstawia:
a) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu, zasady jego reprezentacji oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) dokumenty tożsamości osób uprawnionych do reprezentacji;
e) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
3. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
Zawarcie Umowy możliwe jest także w trybie korespondencyjnym, do czego wystarcza wymiana egzemplarzy Umowy, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. Datą zawarcia Umowy jest w takim przypadku data podpisania Umowy przez tą ze stron, która składa podpisy na Umowie po uprzednim podpisaniu jej przez drugą stronę.
4. W celu zawarcia Umowy Klient będący osobą fizyczną przedstawia:
a) ważny dokument tożsamości;
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
5. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Dom Maklerski może odstąpić od powyższego wymogu jeśli Klient przedstawi dokumenty poświadczone w inny sposób uzgodniony wcześniej z Domem Maklerskim i uznany przez Dom Maklerski za wiarygodny.
Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
6. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
7. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 5.
Zawarcie Umowy możliwe jest także w trybie korespondencyjnym, do czego wystarcza wymiana egzemplarzy Umowy, z których każdy jest podpisany przez jedną ze stron. Datą zawarcia Umowy jest w takim przypadku data podpisania Umowy przez tą ze stron, która składa podpisy na Umowie po uprzednim podpisaniu jej przez drugą stronę.
8. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub popisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
9. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.
10. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.
11. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go:
a) o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) o możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
12. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39 b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
13. Dom Maklerski na pisemne żądanie klienta profesjonalnego i w zakresie określonym w tym żądaniu może uznać go za klienta detalicznego. Dom Maklerski może także uznać klienta profesjonalnego za klienta detalicznego pomimo braku takiego żądania.
14. Szczegółowe zasady klasyfikacji Klientów zostały określone w obowiązującej w Domu Maklerskim „Polityce klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.”.
15. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji, warunki Umowy, informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz usługi oferowania Instrumentów finansowych, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, wraz z informacjami o kosztach i powiązanych opłatach.
16. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe a także informacje o produktach mogących być przedmiotem świadczonej usługi oferowania instrumentów finansowych oraz o ryzykach związanych z emitowaniem tych instrumentów przez klientów detalicznych.
17. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski zwraca się do niego o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego niezbędnych do oceny, czy Instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej umowy są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.
18. W przypadku Klienta Profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji wymienionych w ust. 17.
19. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi oferowania Instrumentów finansowych na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
20. W sytuacji, o której mowa w ust. 19, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient, potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 19 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
21. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 19 i ust. 20.

§ 3a

1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa oferowania Instrumentów finansowych; oraz
2) adresat informacji, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Dom Maklerski może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi oferowania Instrumentów finansowych traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa oferowania Instrumentów finansowych,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 4.

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, lub poświadczone w inny sposób ustalony z Domem Maklerskim, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
6. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
8. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 5.

1. W umowie o oferowanie Instrumentów finansowych Dom Maklerski zobowiązuje się do podejmowania, na rzecz Klienta, czynności prowadzących do nabycia przez inne podmioty Instrumentów finansowych, przez:
1) prezentowanie w dowolnej formie i w dowolny sposób udostępnianych przez Klienta informacji o Instrumentach finansowych i warunkach ich nabycia, stanowiących wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu tych Instrumentów przez inne podmioty, lub,
2) pośredniczenie w zbywaniu Instrumentów finansowych nabywanych przez inne podmioty w wyniku prezentowania informacji, o których mowa w pkt 1, lub,
3) prezentowanie indywidualnie oznaczonym adresatom, w dowolnej formie i w dowolny sposób, udostępnianych przez Klienta informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia Instrumentów finansowych.
2. W ramach pełnienia funkcji oferującego Dom Maklerski może wykonywać następujące czynności:
1) przygotowanie analiz dotyczących Klienta będącego emitentem,
2) sporządzanie prospektu emisyjnego, memorandum lub innych dokumentów związanych z ofertą w tym w szczególności dokumentu ofertowego,
3) przygotowanie i złożenie wymaganych dokumentów do KNF, KDPW, GPW lub innych instytucji rynku finansowego związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych Klienta do obrotu regulowanego,
4) udział w procedurach formalnych w KNF, KDPW i GPW i innych instytucji rynku finansowego;
5) organizacja i przeprowadzenie subskrypcji papierów wartościowych Klienta, w tym:
‐ organizacja konsorcjum dystrybucyjnego sieci sprzedaży papierów wartościowych,
‐ organizacja w uzgodnieniu z Klientem spotkań z inwestorami,
‐ przeprowadzenie procesu budowania książki popytu, o ile przeprowadzenie tego procesu strony Umowy uznają za zasadne,
‐ monitorowanie przebiegu subskrypcji,
‐ przedstawienie propozycji przydziału papierów wartościowych,
‐ sporządzenie listy subskrybentów,
‐ udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Domu Maklerskiego dokumentu ofertowego Klienta,
6) dokonywanie wyceny Instrumentów finansowych,
7) podjęcie wszelkich innych działań, które zgodnie z posiadanym zezwoleniem i przepisami prawa przyczynią się do skutecznej realizacji działań związanych z usługą oferowania Instrumentów finansowych.
3. Umowa określa w szczególności:
a) szczegółowy zakres czynności do jakich wykonania zobowiązuje się Dom Maklerski,
b) szczegółowy harmonogram realizacji czynności, o których mowa w lit. a,
c) wysokość wynagrodzenia Domu Maklerskiego za wykonanie Umowy,
d) tryb, terminy i warunki przekazania Klientowi wpływów z emisji Instrumentów finansowych otrzymanych od osób, które nabyły te instrumenty w wyniku realizacji Umowy.

§ 6.

Prowadzenie negocjacji z potencjalnym Klientem, a także przygotowanie projektu Umowy należy do obowiązków Biura Oferowania i Doradztwa Korporacyjnego.

§ 7.

Dyrektor Biura Oferowania i Doradztwa Korporacyjnego ponosi odpowiedzialność za koordynowanie działań, związanych z proponowaniem nabycia Instrumentów finansowych, określonych w Umowie, w tym m.in.:
a) wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację czynności związanych z proponowaniem nabycia Instrumentów finansowych;
b) koordynację współpracy z Klientem oraz z innymi podmiotami zaangażowanymi w czynności oferowania Instrumentów finansowych Klienta w zakresie proponowania nabycia tych Instrumentów finansowych.

§ 8.

Zapisy na Instrumenty finansowe, zwane dalej „zapisami”, są przyjmowane zgodnie z warunkami oferty.

§ 9.

Wpłaty pieniężne z tytułu zapisów przyjmowane są w wysokości i na warunkach określonych w ofercie.

§ 10.

Środki pochodzące z wpłat związanych z zapisami są deponowane na rachunkach bankowych prowadzonych dla Domu Maklerskiego odrębnie od środków pieniężnych własnych Domu Maklerskiego.

§ 10a

1. Przed rozpoczęciem świadczenia usługi oferowania Instrumentów finansowych, jeżeli Dom Maklerski świadczy jednocześnie dla Klienta usługę:
1) doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią, lub
2) usługę doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
Dom Maklerski przekazuje Klientowi będącemu emitentem oferowanych Instrumentów finansowych, dla którego jest świadczona którakolwiek z wyżej wymienionych usług:
a) informacje o różnych możliwościach finansowania udostępnianych przez Dom Maklerski oraz o kwocie opłat powiązanych z każdą taką możliwością,
b) informacje o harmonogramie i procesie udzielania porad dotyczących finansowania przedsiębiorstw, które odnoszą się do wyceny oferty Instrumentów finansowych,
c) informacje o harmonogramie i procesie udzielania porad dotyczących finansowania przedsiębiorstw, które odnoszą się do złożenia oferty Instrumentów finansowych,
d) szczegółowe informacje dotyczące wybranych inwestorów, którym Dom Maklerski zamierza złożyć ofertę dotyczącą Instrumentów finansowych,
e) informacje o stanowiskach osób w Domu Maklerskim, zajmujących się świadczeniem usług doradczych dotyczących przedsiębiorstw, które odnoszą się do ceny i przydziału Instrumentów finansowych, oraz o jednostkach organizacyjnych Domu Maklerskiego, w których są one zatrudnione, oraz
f) informacje o obowiązujących w Domu Maklerskim rozwiązaniach pozwalających zapobiegać konfliktom interesów lub zarządzać konfliktami interesów, które mogą powstać w przypadku świadczenia usługi oferowania Instrumentów finansowych.
2. Dom Maklerski identyfikuje wszystkie czynności wykonywane w ramach usługi oferowania Instrumentów finansowych oraz prowadzi rejestr takich czynności, w tym obejmujący datę poinformowania Domu Maklerskiego o potencjalnych czynnościach realizowanych w ramach takiej usługi. Wzór przedmiotowego rejestru stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Dom Maklerski identyfikuje wszystkie potencjalne konflikty interesów, wynikające z innych działań Domu Maklerskiego lub grupy kapitałowej, do której należy Dom Maklerski (w przypadku, kiedy Dom Maklerski należy do grupy kapitałowej), niż wskazane w ust. 2 oraz wprowadza wewnętrzne procedury w tym zakresie. Jeśli Dom Maklerski nie może zarządzać konfliktem interesów w drodze wdrożenia procedur wewnętrznych, nie realizuje czynności, o których mowa w ust. 2.
4. Dom Maklerski, w ramach procedur, o których mowa w ust. 3, wdraża odpowiednie mechanizmy kontroli w celu zarządzania wszystkimi potencjalnymi konfliktami interesów, występującymi między czynnościami realizowanymi w związku ze świadczeniem usługi oferowania Instrumentów finansowych, wykonywaniem zleceń oraz sporządzaniem analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie Instrumentów finansowych, a różnymi Klientami, korzystającymi z tych usług.
5. Dom Maklerski wdraża systemy, mechanizmy kontroli i procedury pozwalające na rozpoznawanie konfliktów interesów, zapobieganie im oraz zarządzanie konfliktami interesów, które powstają w związku z możliwym zaniżeniem lub zawyżeniem ceny emisji w ramach oferty Instrumentów finansowych lub uczestnictwem w tym procesie zaangażowanych stron, zapewniające, przede wszystkim, że:
1) wycena oferty Instrumentów finansowych nie promowała interesów innych Klientów lub własnych interesów Domu Maklerskiego w sposób, który może kolidować z interesami Klienta będącego emitentem Instrumentów finansowych, oraz
2) sytuacje, w których osoby w Domu Maklerskim odpowiedzialne za świadczenie usługi oferowania Instrumentów finansowych na rzecz Klientów są bezpośrednio zaangażowane w podejmowanie decyzji w sprawie udzielania Klientowi będącemu emitentem Instrumentów finansowych porad dotyczących finansowania przedsiębiorstw, które odnoszą się do wyceny, nie wystąpią, lub w przypadku wystąpienia – będą zarządzane w ramach obowiązujących w Domu Maklerskim systemów, mechanizmów kontroli i procedur z dotyczących konfliktów interesów.
6. Dom Maklerski przekazuje Klientom informacje na temat sposobu formułowania rekomendacji w sprawie ceny oferty Instrumentów finansowych oraz rekomendacji w sprawie harmonogramu oferty dla takich Instrumentów.
7. W toku realizacji usługi oferowania Instrumentów finansowych Dom Maklerski informuje Klienta będącego ich emitentem o rozwoju sytuacji dotyczącej wyceny oferty takich Instrumentów.
8. Przy świadczeniu usługi oferowania Instrumentów finansowych Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na Trwałym nośniku informacji, regularnie, nie rzadziej jednak niż raz w roku, sprawozdania związane z wykonywaniem Umowy, uwzględniające rodzaj i złożoność danych Instrumentów finansowych, charakter świadczonej usługi ich oferowania oraz koszty związane z wykonywaną usługą.

§ 10b

1. Dom Maklerski prowadzi rejestr zawierający informacje o:
1) treści i momencie przekazania dyspozycji otrzymanych od Klienta,
2) decyzjach w sprawie alokacji podjętych w odniesieniu do każdej operacji, realizowanych w ramach usługi oferowania Instrumentów finansowych,
3) uzasadnieniu i rejestracji ostatecznej alokacji, dokonywanej w odniesieniu do każdego inwestora,
celem zapewnienia pełnej ścieżki audytu między zmianami zarejestrowanymi na rachunkach Klienta a dyspozycjami otrzymanymi przez Dom Maklerski.

V. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ OFEROWANIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 11.

1. Za świadczenie usług oferowania Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie, w zależności od charakteru usługi oferowania, a także od zakresu i nakładu pracy przeznaczonej na świadczenie usługi. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego za pośrednictwem Domu Maklerskiego projektu.
2. Niezależnie od wynagrodzenia Domu Maklerskiego, o którym mowa w ust. 1, Klient ponosi odrębnie wszelkie koszty z tytułu opłaty ewidencyjnej ponoszonej przez Klienta w związku z przyjęciem papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej do ewidencji prowadzonej przez KNF, opłat związanych z postępowaniem przed KNF, KDPW i GPW, opłaty agenta emisji, sponsora emisji oraz opłaty za opinię członka GPW. W zależności od postanowień Umowy Klient może być zobowiązany do ponoszenia wydatków związanych z ewentualnym drukiem i dystrybucją prospektu emisyjnego i formularzy zapisów, publikacją ogłoszeń prasowych, drukiem i dystrybucją materiałów informacyjnych i reklamowych, reklamą w środkach masowego przekazu, organizacją „road show”, organizacją spotkań z inwestorami i konferencji prasowych. Klient ponosi również opłaty notarialne, administracyjne, sądowe, w tym w szczególności koszty sądowe związane z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz koszty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także koszty podatkowe związane z przeprowadzeniem procesu podwyższenia kapitału zakładowego. Tabela zawierająca informacje o opłatach i prowizjach związanych z emisją instrumentów finansowych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
3. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie. Wynagrodzenie jest uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski poprzez wpłatę na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny termin.
4. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
5. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
6. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie usługi oferowania Instrumentów finansowych byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.
7. Dom Maklerski na bieżąco spełnia wymogi określone w ust. 6 dopóki przyjmuje i przekazuje opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne.


VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY O OFEROWANIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 12.

1. Dom Maklerski zobowiązuje się wykonywania usługi oferowania Instrumentów finansowych w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usługi, oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za których działanie Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania Tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczona usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z OFEROWANIEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 13.

1. Za zgodą Klienta, Dom Maklerski i na warunkach określonych w Umowie może powierzyć wykonanie części czynności związanych z oferowaniem Instrumentów finansowych podmiotowi trzeciemu.
2. Powierzenie, o którym mowa w ust. 1 następuje w wyniku zawarcia odrębnej umowy pomiędzy Domem Maklerskim a podmiotem, któremu powierzono wykonanie części czynności, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie warunki określone w art. 30 i 31 Rozporządzenia 2017/565.
3. Dom Maklerski zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia, każdej zmianie, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 2,
4. Dom Maklerski sprawuje bieżący nadzór oraz dokonuje bieżącej oceny wykonywania czynności powierzonych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 2 zgodnie z wymogami Ustawy i Rozporządzenia 2017/565.
5. W przypadku powzięcia przez Dom Maklerski informacji, z których wynika, że zachodzi uzasadnione podejrzenie niewykonania lub nienależytego, wykonania umowy, o której mowa w ust. 2, lub jej wykonania niezgodny z przepisami prawa Dom Maklerski niezwłocznie rozwiązuje tą umowę, o czym informuje Klienta.
6. Dom Maklerski odpowiada za szkody wyrządzone Klientowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 przez podmiot trzeci, zgodnie z wymogami Ustawy i Rozporządzenia 2017/565.

VIII. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA

§ 14.

1. Reklamacja lub skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Reklamacja lub skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Reklamacja lub skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt c) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: info@ndm.com.pl.
4. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
6. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
8. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7, reklamację lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
9. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji i skarg przez Dom Maklerski zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A. w Domu Maklerskim zamieszczonej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
10. Klient ma prawo wnoszenia reklamacji i skarg na działalność Domu Maklerskiego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

 

IX. SPOSÓB, TRYB, TERMINY ORAZ ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KLIENTOWI

§ 15.

1. Dom Maklerski informuje Klienta o odstępstwach od określonego w Umowie harmonogramu prac, ze wskazaniem przyczyn odstępstw oraz o nowych terminach wykonania prac.
2. Dom Maklerski przekazuje również Klientowi informacje dotyczące świadczonej usługi oferowania Instrumentów finansowych na żądanie Klienta, w zakresie wskazanym w powyższym żądaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy zakres żądania Klienta jest niezgodny z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwy albo szczególnie trudny do zrealizowania, Dom Maklerski ma prawo odmówić przekazania informacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przesyłane są Klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są niezwłocznie od momentu uzyskania wiedzy o możliwości niedochowania terminu.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazywane są niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.
7. Odmowa przekazania informacji, o których mowa w ust. 3 przekazywana jest niezwłocznie po stwierdzeniu, że żądanie jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwe albo szczególnie trudne do zrealizowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.

X. TRYB I WARUNKI ODSTĄPIENIA, WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY

§ 16.

1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz art. 491-494 Kodeksu Cywilnego.
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.

1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na taką formę otrzymywania informacji, nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym przypadku uznaje się, ze Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego 14 – dniowego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.

§ 18.

1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 czerwca 2021 r.

 

Lista załączników:

1. Załącznik nr 1: wzór rejestru usługi oferowania Instrumentów finansowych.
2. Załącznik nr 2: Tabela opłat i prowizji związanych z emisją obligacji korporacyjnych

Regulamin świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej i strategii przedsiębiorstwa

Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób i tryb świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski SA

I. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki, sposób i tryb świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
2) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
3) Umowa – umowa o świadczenie usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.;
4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim;
5) Klient Detaliczny – klient niebędący Klientem Profesjonalnym;
6) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
7) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.);
8) Regulamin – niniejszy regulamin;
9) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 11112);
10) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
11) Usługa – doradztwo dla przedsiębiorstw z zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez Niezależny Dom Maklerski S.A.;
12) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.);
13) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane, w relacjach z Klientami Dom Maklerski stosuje w szczególności następujące trwałe nośniki: nośnik papierowy lub odpowiednio zabezpieczony plik przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
4. Jeżeli, w ramach jednej umowy, Usługa ma być świadczona łącznie z usługą oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych lub z usługą wykonywania takich zleceń, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
5. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 4, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

§ 2.
1. Dom Maklerski świadczy Usługę zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w zakresie usług będących przedmiotem Umowy.
2. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.
1. Usługa może być świadczona przez Dom Maklerski zarówno na rzecz Klientów Detalicznych jak i Klientów Profesjonalnych.
2. Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji i zmiany klasyfikacji Klientów oraz przekazuje Klientom informacje zgodnie z kategoriami przedstawionymi w ust. 1 w trybie i na warunkach przewidzianych w Polityce klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
3. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej, a w przypadku Umowy zawieranej z Klientem Detalicznym na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W celu zawarcia Umowy, Klient przedstawia:
a) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu, zasady jego reprezentacji oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
5. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
6. W celu zawarcia Umowy osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta przedstawia:
a) ważny dokument tożsamości;
b) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
7. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.
8. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
a) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
9. Przed zawarciem Umowy z Klientem Detalicznym Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji, informacje Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski:
1) przekazuje Klientowi warunki Umowy oraz szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz Usługi, w tym informacje o kosztach i powiązanych opłatach,
2) informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
10. W sytuacji, o której mowa w ust. 9 pkt. 2, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 9 pkt. 2 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
11. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 9 pkt. 2 i ust. 10.
12. Informacje, o których mowa w ust. 8, Dom Maklerski przekazuje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa; oraz
2) osoba, do której kierowane są informacje, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazała konkretnie tę drugą możliwość.
13. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 8, może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, takie przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usługi traktuje się jako taki dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.
14. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Dom Maklerski może odstąpić od powyższego wymogu jeśli Klient przedstawi dokumenty poświadczone w inny sposób uzgodniony wcześniej z Domem Maklerskim i uznany przez Dom Maklerski za wiarygodny.
15. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
16. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
17. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 15.
18. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub popisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
19. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 4.
1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika wyłącznie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy. Pełnomocnictwo takie nie upoważnia do wykonywania Umowy.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, lub poświadczone w inny sposób ustalony z Domem Maklerskim, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
6. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
8. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI

§ 5.
1. W Umowie Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia usługi doradztwa w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią. Umowa zawiera szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Dom Maklerski obejmujący opis świadczonej Usługi oraz podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta.
2. Usługa może obejmować zobowiązanie Domu Maklerskiego do:
a) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnej struktury kapitałowej przedsiębiorstwa;
b) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnej strategii przedsiębiorstwa.
3. W celu realizacji usług, o których mowa w ust. 2 Dom Maklerski może wykonywać następujące czynności:
a) opracowanie strategii pozyskania kapitału udziałowego,
b) opracowanie strategii pozyskania kapitału dłużnego, (np. poprzez emisję obligacji, zaciągnięcie kredytu, zawarcie umowy leasingowej)
c) dokonanie analizy sytuacji spółki i rynku,
d) sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych celów inwestycyjnych,
e) sporządzanie analiz fundamentalnych,
f) wycena przedsiębiorstwa,
g) wycena instrumentów finansowych,
h) uczestniczenie w negocjacjach,
i) doradztwo przy podejmowaniu finansowych decyzji strategicznych,
j) inne działania zgodne z uzyskanymi zezwoleniami i przepisami prawa.
4. Dom Maklerski świadcząc usługi, o których mowa powyżej może w szczególności korzystać z następujących źródeł informacji i materiałów takich jak:
a) przepisy obowiązującego prawa
b) raporty bieżące i okresowe spółek publicznych,
c) sprawozdania finansowe spółek niepublicznych
d) opracowania i raporty branżowe,
e) dane statystyczne prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny,
f) analizy sektorowe i branżowe,
g) informacje i dane ogólnodostępne.
5. Rekomendacje, będące efektem świadczonej Usługi, będą przekazywane Klientowi w formie pisemnej. Dom Maklerski może przekazywać w/w rekomendacji w formie ustnej o ile Umowa tak stanowi.
6. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na Trwałym nośniku informacji, regularne sprawozdania związane z wykonywaniem Umowy, uwzględniające charakter świadczonej Usługi oraz koszty związane z Usługą.
V. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ

§ 6.
1. Za świadczoną Usługę Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie, których wysokość jest uzależniona od zakresu i nakładu pracy przeznaczonej na świadczenie Usługi. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego projektu, którego dotyczy świadczona przez Dom Maklerski Usługa.
2. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie. Wynagrodzenie jest uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski poprzez wpłatę na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny termin.
3. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
4. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej.. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
5. W ramach świadczenia Usługi Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje jakichkolwiek świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, ani jakichkolwiek świadczeń niepieniężnych, z wyłączeniem tych, o których mowa w art. 83d Ustawy o Obrocie.
6. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie Usługi byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY
§ 7.
1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania Usługi w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu Usługi oraz uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób, za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczoną Usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ

§ 8.
Dom Maklerski nie powierza wykonywania czynności związanych z Usługą podmiotowi trzeciemu.

VIII. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA
§ 9.
1. Reklamacja lub skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Reklamacja lub skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową lub kurierem;
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
4. Odpowiedź, o której mowa w ust. 3, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
5. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Termin na załatwienie skargi rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania skargi przez Dom Maklerski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.5, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 6, reklamację lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
8. W przypadku nieuwzględnienia skargi Klienta, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi;
2) w przypadku osób fizycznych – wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego dla siedziby pozwanego do rozpoznania sprawy.

IX. SPOSÓB, TRYB, TERMINY ORAZ ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KLIENTOWI

§ 10.
1. Dom Maklerski informuje Klienta o odstępstwach od określonego w Umowie harmonogramu prac, ze wskazaniem przyczyn odstępstw oraz o nowych terminach wykonania prac.
2. Dom Maklerski przekazuje również Klientowi informacje dotyczące świadczonej Usługi na żądanie Klienta, w zakresie wskazanym w powyższym żądaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy zakres żądania Klienta jest niezgodny z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwy albo szczególnie trudny do zrealizowania, Dom Maklerski ma prawo odmówić przekazania informacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przesyłane są Klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są niezwłocznie od momentu uzyskania wiedzy o możliwości niedochowania terminu.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazywane są niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.
7. Odmowa przekazania informacji, o których mowa w ust. 3 przekazywana jest niezwłocznie po stwierdzeniu, że żądanie jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwe albo szczególnie trudne do zrealizowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.

X. TRYB I WARUNKI ODSTĄPIENIA WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY

§ 11.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12.
1. Dom Maklerski przechowuje i archiwizuje, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym sporządzono lub otrzymano, dokumenty związane ze świadczeniem Usługi doradztwa, a w szczególności:
1) zawarte z Klientami Umowy,
2) inne niż wskazane w pkt 1 umowy związane ze świadczonymi przez Dom Maklerski usługami maklerskimi,
3) dokumenty udzielonych pełnomocnictw,
4) dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy Klienta,
5) kopie sporządzanych przez Dom Maklerski dokumentów zawierających wymagane przepisami Rozporządzenia informacje dla Klienta, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu;
6) dokumenty związane z dokonywaniem rozliczeń wynikających ze świadczeniem Usługi doradztwa;
7) informacje udzielane Klientom, w tym związane z kosztami i powiązanymi opłatami, Usługą i Domem Maklerskim;
8) ocena odpowiedniości i adekwatności Instrumentów finansowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również związanych ze świadczoną Usługą doradztwa informacji przekazywanych lub otrzymywanych przez Dom Maklerski za pośrednictwem telefonu, telefaksu, modemu lub innych urządzeń technicznych oraz dokumentów sporządzonych lub odebranych przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji.
3. Dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych o charakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania, przy czym w odniesieniu do dokumentów przekazywanych przez Dom Maklerski Klientowi (w dowolnej formie) powinny być one tożsame z dokumentami przechowywanymi na nośnikach elektronicznych.
5. Niezależnie od wymogów przewidzianych w ust. 3 – 4, dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być zapisywane na nośniku, który pozwala na ich przechowywane w takiej formie i w taki sposób, który umożliwia wgląd do nich przez właściwy organ nadzoru oraz pozwala na spełnienie następujących warunków:
1) właściwy organ ma możliwość uzyskania w każdej chwili dostępu do zapisów i odtworzenia każdego istotnego etapu każdej czynności realizowanej w ramach Usługi;
2) istnieje możliwość łatwego sprawdzenia wszelkich poprawek lub innych zmian, a także odtworzenia zawartości zapisów przed wprowadzeniem do nich poprawek czy zmian;
3) zapisy nie są przedmiotem innych manipulacji i zmian;
4) istnieje możliwość przetwarzania zapisów przy użyciu środków informatycznych lub innych wydajnych metod w przypadku, gdy łatwe przeprowadzenie analizy danych nie jest możliwe ze względu na ich wielkość i charakter; oraz
5) rozwiązania stosowane przez Dom Maklerski są zgodne z wymogami prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 72 – 73 Rozporządzenia 2017/565, w zakresie, w jakim te przepisy mają zastosowanie do świadczenia Usług, niezależnie od wykorzystanej technologii.
6. Celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 73 Rozporządzenia 2017/565, Dom Maklerski przechowuje Umowy, określające prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta, oraz warunki, na jakich Dom Maklerski świadczy Usługę na rzecz Klienta, tak długo, jak długo trwa stosunek handlowy z Klientem.

§ 13.
1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na taką formę otrzymywania informacji, nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym przypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego 14 – dniowego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018 r.

Regulamin świadczenia usług w zakresie doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw

Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw przez Niezależny Dom Maklerski SA.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług w zakresie doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.,
2) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust.1 Ustawy,
3) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim,
4) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy,
5) Klient Detaliczny – klient niebędący Klientem Profesjonalnym,
6) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025),
7) Regulamin – niniejszy regulamin,
8) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112),
9) Rozporządzenie 2017/565 –rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
10) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; w relacjach z Klientami Dom Maklerski stosuje w szczególności następujące trwałe nośniki: nośnik papierowy lub odpowiednio zabezpieczony plik przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
11) Umowa – umowa o świadczenie usług w zakresie doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
12) Usługa – usługa polegającą na doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
13) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.),
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
4. Jeżeli, w ramach jednej umowy, Usługa ma być świadczona łącznie z usługą oferowania instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych lub z usługą wykonywania takich zleceń, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
5. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 3, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

§ 2.
1. Dom Maklerski świadczy Usługę zgodnie z przepisami prawa oraz standardami obowiązującymi w zakresie usług będących przedmiotem Umowy.
2. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
§ 3.
1. Usługa może być świadczona przez Dom Maklerski zarówno na rzecz Klientów Detalicznych jak i Klientów Profesjonalnych.
2. Dom Maklerski dokonuje klasyfikacji i zmiany klasyfikacji Klientów oraz przekazuje Klientom informacje zgodnie z kategoriami przedstawionymi w ust. 1 w trybie i na warunkach przewidzianych w Polityce klasyfikacji klientów.
3. Usługa świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej, a w przypadku Umowy zawieranej z Klientem Detalicznym na podstawie Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W celu zawarcia Umowy, Klient nie będący osobą fizyczną przedstawia:
a) dokumenty, z których wynika status prawny podmiotu, zasady jego reprezentacji oraz osoby uprawnione do jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
5. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
6. W celu zawarcia Umowy osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta przedstawia:
a) ważny dokument tożsamości;
b) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów.
7. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu.
8. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski:
1) przekazuje Klientowi warunki Umowy oraz szczegółowe informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz Usługi, w tym informacje o kosztach i powiązanych opłatach,
2) informuje Klienta przy użyciu Trwałego nośnika, o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem Usługi na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta,
9. W sytuacji, o której mowa w ust. 8 pkt. 2, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 8 pkt. 2 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
10. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy, stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 8 pkt. 2 i ust. 9.
11. Informacje, o których mowa w ust. 8, Dom Maklerski przekazuje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
1) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa; oraz
2) osoba, do której kierowane są informacje, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazała konkretnie tę drugą możliwość.
12. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 8, może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, takie przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia Usługi traktuje się jako taki dowód na posiadanie takiego dostępu;
2) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona Usługa,
3) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
4) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
5) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
6) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.
13. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie. Dom Maklerski może odstąpić od powyższego wymogu jeśli Klient przedstawi dokumenty poświadczone w inny sposób uzgodniony wcześniej z Domem Maklerskim i uznany przez Dom Maklerski za wiarygodny.
14. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
15. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
16. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 14.
17. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub popisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
18. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.
III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW
§ 4.
1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniającego do jej wykonywania.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
4. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, lub poświadczone w inny sposób ustalony z Domem Maklerskim, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
6. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
7. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
8. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI
§ 5.
1. W Umowie Dom Maklerski zobowiązuje się do świadczenia doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw. Umowa zawiera szczegółowy zakres czynności wykonywanych przez Dom Maklerski obejmujący opis świadczonej Usługi oraz podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta.
2. Usługa może obejmować zobowiązanie Domu Maklerskiego do:
a) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnego rozwiązania w zakresie sposobu i zasad łączenia, przedsiębiorstw;
b) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnego rozwiązania w zakresie sposobu i zasad podziału przedsiębiorstwa;
c) zaproponowania Klientowi wariantów oraz optymalnego rozwiązania w zakresie sposobu i zasad przejęcia przedsiębiorstwa.
3. W celu realizacji usług, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski może wykonywać następujące czynności:
a) sporządzenie planu połączenia, podziału bądź przekształcenia przedsiębiorstw,
b) sporządzenie analizy sytuacji spółki i rynku,
c) sporządzenie analiz ekonomiczno-finansowych celów inwestycyjnych,
d) sporządzenie analiz fundamentalnych,
e) wyceny przedsiębiorstw,
f) wyceny instrumentów finansowych,
g) uczestniczenie w negocjacjach,
h) doradztwo przy podejmowaniu finansowych decyzji strategicznych,
i) inne działania zgodne z uzyskanymi zezwoleniami i przepisami prawa.
4. Wnioskodawca świadcząc usługi, o których mowa powyżej może w szczególności korzystać z następujących źródeł informacji i materiałów takich jak:
a) przepisy obowiązującego prawa,
b) raporty bieżące i okresowe spółek publicznych,
c) sprawozdania finansowe spółek niepublicznych,
d) opracowania i raporty branżowe,
e) dane statystyczne prezentowane przez Główny Urząd Statystyczny,
f) analizy sektorowe i branżowe,
g) informacje i dane ogólnodostępne.
5. Rekomendacje, będące efektem świadczonej Usługi, będą przekazywane Klientowi w formie pisemnej. Dom Maklerski może przekazywać w/w rekomendacji w formie ustnej o ile Umowa tak stanowi.
6. Dom Maklerski przekazuje Klientowi, na Trwałym nośniku informacji, regularne sprawozdania związane z wykonywaniem Umowy, uwzględniające charakter świadczonej Usługi oraz koszty związane z Usługą.
V. WYNAGRODZENIE ZA USŁUGĘ
§ 6.
1. Za świadczoną Usługę Dom Maklerski pobiera opłaty i prowizje w wysokościach wynegocjowanych z Klientem i określonych w Umowie, których wysokość jest uzależniona od zakresu i nakładu pracy przeznaczonej na świadczenie Usługi. Opłaty mogą mieć charakter stały lub być uzależnione od sukcesu realizowanego projektu, którego dotyczy świadczona przez Dom Maklerski Usługa.
2. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie. Wynagrodzenie jest uiszczane na podstawie faktury wystawionej przez Dom Maklerski poprzez wpłatę na rachunek bankowy Domu Maklerskiego wskazany w Umowie i jest płatne w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania faktury przez Klienta, chyba że w Umowie ustalono inny termin.
3. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Wysokość odsetek określa Umowa. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
4. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
5. W ramach świadczenia Usługi Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych, o których mowa w art. 83d ust. 1 pkt 3) Ustawy o Obrocie oraz § 8 ust. 2 pkt 3) Rozporządzenia.
6. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie Usługi byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.
VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY
§ 7.
1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania Usługi w zakresie określonym w Umowie i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu Usługi oraz uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane były działaniem lub zaniechaniem osób, za których działanie Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczoną Usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.
VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z USŁUGĄ
§ 8.
Dom Maklerski nie powierza wykonywania czynności związanych z Usługą podmiotowi trzeciemu.
VIII. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI I SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA
§ 9.
1. Reklamacja lub skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Reklamacja lub skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową lub kurierem;
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1;
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Po złożeniu przez Klienta reklamacji lub skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje reklamację lub skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
4. Odpowiedź, o której mowa w ust. 3, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
5. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi. Termin na załatwienie skargi rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po dniu otrzymania skargi przez Dom Maklerski. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji lub skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust.5, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył reklamację lub skargę:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji lub skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji lub skargi.
7. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 6, reklamację lub skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
8. W przypadku nieuwzględnienia skargi Klienta, treść odpowiedzi, o której mowa w ust. 3, powinna zawierać również pouczenie o możliwości:
1) odwołania się od stanowiska zawartego w odpowiedzi;
2) w przypadku osób fizycznych – wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego;
3) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego ze wskazaniem podmiotu, który powinien być pozwany i sądu miejscowo właściwego dla siedziby pozwanego do rozpoznania sprawy.
IX. SPOSÓB, TRYB, TERMINY ORAZ ZAKRES INFORMACJI PRZEKAZYWANYCH KLIENTOWI
§ 10.
1. Dom Maklerski informuje Klienta o odstępstwach od określonego w Umowie harmonogramu prac, ze wskazaniem przyczyn odstępstw oraz o nowych terminach wykonania prac.
2. Dom Maklerski przekazuje również Klientowi informacje dotyczące świadczonej Usługi na żądanie Klienta, w zakresie wskazanym w powyższym żądaniu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku, gdy zakres żądania Klienta jest niezgodny z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwy albo szczególnie trudny do zrealizowania, Dom Maklerski ma prawo odmówić przekazania informacji.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 przesyłane są Klientowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Umowa stanowi inaczej.
5. Informacje, o których mowa w ust. 1 przekazywane są niezwłocznie od momentu uzyskania wiedzy o możliwości niedochowania terminu.
6. Informacje, o których mowa w ust. 2 przekazywane są niezwłocznie po ich sporządzeniu, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.
7. Odmowa przekazania informacji, o których mowa w ust. 3 przekazywana jest niezwłocznie po stwierdzeniu, że żądanie jest niezgodne z prawem lub postanowieniami Umowy bądź niemożliwe albo szczególnie trudne do zrealizowania, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania Klienta.
X. TRYB I WARUNKI ODSTĄPIENIA, WYPOWIEDZENIA ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY
§ 11.
1. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonuje się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395– 396 oraz art. 491–494 Kodeksu Cywilnego
2. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
4. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
5. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
§ 12.
1. Dom Maklerski przechowuje i archiwizuje, przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym sporządzono lub otrzymano, dokumenty związane ze świadczeniem Usługi doradztwa, a w szczególności:
1) zawarte z Klientami Umowy,
2) dokumenty udzielonych pełnomocnictw,
3) dokumenty zawierające oświadczenia woli lub wiedzy Klienta,
4) kopie sporządzanych przez Dom Maklerski dokumentów zawierających wymagane przepisami Rozporządzenia informacje dla Klienta, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu;
5) dokumenty związane z dokonywaniem rozliczeń wynikających ze świadczeniem Usługi doradztwa;
6) informacje udzielane Klientom, w tym związane z kosztami i powiązanymi opłatami, Usługą i Domem Maklerskim;
7) ocena odpowiedniości i adekwatności Instrumentów finansowych.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również związanych ze świadczoną Usługą doradztwa informacji przekazywanych lub otrzymywanych przez Dom Maklerski za pośrednictwem telefonu, telefaksu, modemu lub innych urządzeń technicznych oraz dokumentów sporządzonych lub odebranych przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji.
3. Dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być przechowywane na takim nośniku informacji, na jakim zostały sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski, z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dokumenty sporządzone lub otrzymane przez Dom Maklerski za pomocą elektronicznych nośników informacji powinny być przechowywane na nośnikach elektronicznych o charakterze trwałym, umożliwiających odczytanie treści informacji zawartych w tych dokumentach przez cały okres ich przechowywania, przy czym w odniesieniu do dokumentów przekazywanych przez Dom Maklerski Klientowi (w dowolnej formie) powinny być one tożsame z dokumentami przechowywanymi na nośnikach elektronicznych.
5. Niezależnie od wymogów przewidzianych w ust. 3 – 4, dokumenty określone w ust. 1 – 2 powinny być zapisywane na nośniku, który pozwala na ich przechowywane w takiej formie i w taki sposób, który umożliwia wgląd do nich przez właściwy organ nadzoru oraz pozwala na spełnienie następujących warunków:
1) właściwy organ ma możliwość uzyskania w każdej chwili dostępu do zapisów i odtworzenia każdego istotnego etapu każdej czynności realizowanej w ramach Usługi;
2) istnieje możliwość łatwego sprawdzenia wszelkich poprawek lub innych zmian, a także odtworzenia zawartości zapisów przed wprowadzeniem do nich poprawek czy zmian;
3) zapisy nie są przedmiotem innych manipulacji i zmian;
4) istnieje możliwość przetwarzania zapisów przy użyciu środków informatycznych lub innych wydajnych metod w przypadku, gdy łatwe przeprowadzenie analizy danych nie jest możliwe ze względu na ich wielkość i charakter; oraz
5) rozwiązania stosowane przez Dom Maklerski są zgodne z wymogami prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 72 – 73 Rozporządzenia 2017/565, w zakresie, w jakim te przepisy mają zastosowanie do świadczenia Usług, niezależnie od wykorzystanej technologii.
6. Celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 73 Rozporządzenia 2017/565, Dom Maklerski przechowuje Umowy, określające prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta, oraz warunki, na jakich Dom Maklerski świadczy Usługę na rzecz Klienta, tak długo, jak długo trwa stosunek handlowy z Klientem.
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13.
1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres wskazany w Umowie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził zgodę na taką formę otrzymywania informacji, nie później niż na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego 14 – dniowego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 listopada 2018r.

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

REGULAMIN świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.

 


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji usługi świadczenia Doradztwa Inwestycyjnego przez Niezależny Dom Maklerski S.A.
2. Regulamin stanowi integralna część Umowy o świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego. Jego postanowienia obowiązują NDM S.A. oraz klienta. W przypadku wystąpienia różnic pomiędzy zapisami Umowy oraz Regulaminu, stosuje się postanowienia Umowy.
3. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1) Instrumenty Finansowe – instrumenty finansowe wskazane w art. 2 ust. 1 Ustawy, jak również inne instrumenty niebędące instrumentami w rozumieniu Ustawy,
2) Doradztwo Inwestycyjne – usługa maklerska zdefiniowana w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy, w szczególności doradztwo walutowe, o którym mowa w §12,
3) Autoryzowany pracownik – oznacza osobę upoważnioną przez NDM do wykonywania czynności w zakresie świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego, która posiada odpowiednią wiedzę, kompetencję i doświadczenie,
4) NDM, Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.,
5) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę o świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego z Domem Maklerskim,
6) Minimalna Wartość Portfela – określona w Umowie minimalna wartość środków pieniężnych, zadeklarowana przez Klienta, wymagana dla zawarcia Umowy,
7) Portfel Inwestycyjny – aktywa, które mają być podstawą przygotowania Rekomendacji inwestycyjnej w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego, obejmujące Instrumenty Finansowe,
8) Pracownik agenta firmy inwestycyjnej – pracownik podmiotu, który na podstawie Ustawy oraz zawartej z Domem Maklerskim umowy świadczy w stosunku do Domu Maklerskiego usługi agenta firmy inwestycyjnej,
9) Rachunek Inwestycyjny – rachunek papierów wartościowych i związany z nim rachunek pieniężny służący do jego obsługi lub inny rejestr lub rachunek, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe, będące własnością Klienta i objęte Umową lub otwarty na rzecz Klienta w ramach wykonywania Rekomendacji inwestycyjnej,
10) Regulamin – niniejszy regulamin,
11) Rekomendacja inwestycyjna, Rekomendacja – przygotowane przez Dom Maklerski zalecenie określonego zachowania, dotyczące jednego lub kilku Instrumentów Finansowych, sporządzone w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta w ramach świadczenia przez NDM usługi, zgodnie z zawartą Umową,
12) Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych,
13) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
14) Strategia inwestycyjna – strategia indywidualna stanowiąca integralną część Umowy, określająca cel inwestycyjny, nastawienie do ryzyka inwestycyjnego, horyzont czasowy inwestycji, maksymalne dopuszczalne zaangażowanie w klasy aktywów, zakres Instrumentów Finansowych, które mogą być przedmiotem Rekomendacji inwestycyjnej,
15) Tabela opłat i prowizji – tabela zawierająca informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski od Klienta z tytułu świadczonej usługi Doradztwa Inwestycyjnego,
16) Okres rozliczeniowy – jeden miesiąc kalendarzowy, chyba że Umowa usługi Doradztwa Inwestycyjnego stanowi inaczej,
17) Umowa – umowa świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego,
18) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
19) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci,
20) Waluta bazowa – waluta, w której następuje wycena oraz kalkulacja stóp zwrotu. Waluta bazowa jest określona w Umowie.
4. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
5. Jeżeli, w ramach jednej Umowy, usługa Doradztwa Inwestycyjnego ma być świadczona łącznie z inną usługą lub produktem finansowym, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej Umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej Umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
6. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia Umowy, o której mowa ust. 5, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.
§ 2.
1. Dom Maklerski świadczy usługi zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/565 oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów Finansowych.
2. Na podstawie Regulaminu Dom Maklerski świadczy usługi zarówno dla Klientów Detalicznych jak i dla Klientów Profesjonalnych.
3. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest na wniosek Klienta na podstawie zawartej z Domem Maklerskim Umowy.
4. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie określonej w Umowie.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY
§ 3.
1. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego świadczona jest na podstawie Umowy, Regulaminu. Umowa zawierana jest w formie pisemnej.
2. Umowa może zostać popisana przez Klienta w formie elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
3. Umowa powinna określać co najmniej podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta oraz opis świadczonej usługi Doradztwa Inwestycyjnego.
4. Przy zawieraniu Umowy Dom Maklerski może wymagać przedstawienia informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
5. W celu zawarcia Umowy, Klient niebędący osobą fizyczną przedstawia:
1) aktualne dokumenty, z których wynika nazwa (firma), forma organizacyjna, status prawny podmiotu, jego siedziba i adres oraz zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych),
2) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego. W przypadku braku takiego numeru – państwa rejestracji, nazwy właściwego rejestru oraz numeru i daty rejestracji,
3) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada),
4) aktualny dokument potwierdzający umocowanie osoby zawierającej Umowę do reprezentowania osoby prawnej oraz dane identyfikacyjne tej osoby,
5) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów.
6. Podpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
7. W celu zawarcia Umowy Klient będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna działająca w imieniu Klienta przedstawia:
1) dokument tożsamości,
2) imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres,
3) numer PESEL – w przypadku przedstawienia dowodu osobistego lub kodu kraju
– w przypadku przedstawienia paszportu osoby zawierającej Umowę. W przypadku obywatela Unii Europejskiej dopuszczalne jest przedstawienie dowodu osobistego kraju Unii Europejskiej. W przypadku, gdy osoba zawierająca Umowę działa w imieniu i na rzecz innej osoby, wymagane jest również ustalenie i zapisanie imienia, nazwiska oraz adresu osoby na rzecz, której zawierana jest Umowa,
4) daty urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
5) adres Urzędu Skarbowego właściwego dla rozliczeń podatkowych,
6) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów;
7) osoba działająca w imieniu Klienta będącego osobą fizyczną przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający jej umocowanie.
8. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepoinformowania przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
§ 4.
1. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
1) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
2) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
2. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39b Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie trybu i warunków. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
3. Wszelkie zmiany klasyfikacji Klienta przeprowadzane są zgodnie z Polityką klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
4. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski przekazuje informacje dotyczące Domu Maklerskiego, warunki Umowy oraz świadczonej usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy i Regulaminu, wraz z informacjami o kosztach i powiązanych opłatach.
5. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów Finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty Finansowe.
6. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta o konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi Doradztwa Inwestycyjnego na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
7. W sytuacji, o której mowa w ust. 6, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 6 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
8. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 6 i ust. 7.
§ 4a.
1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi lub potencjalnemu Klientowi informacje w formacie elektronicznym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przekazuje poprzez stronę internetową Domu Maklerskiego: www.ndm.com.pl.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Dom Maklerski może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego w przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta. Przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
1) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa Doradztwa Inwestycyjnego,
2) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
3) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
4) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.
3. Na wniosek Klienta informacje udostępniane za pomocą strony internetowej, mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. W przypadku gdy Dom Maklerski nie posiada danych pozwalających na przekazywanie Klientowi informacji w formacie elektronicznym, przekazuję temu Klientowi informacje na piśmie.
5. Klient detaliczny lub potencjalny Klient detaliczny może żądać, aby przekazywać mu informacje na piśmie.
§ 5.
1. Przed zawarciem Umowy o świadczenie usługi Doradztwa Inwestycyjnego Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji dotyczących:
1) wiedzy i doświadczenia Klienta w zakresie Inwestowania na rynku finansowym oraz wiedzy w zakresie usługi doradztwa,
2) sytuacji finansowej Klienta, w tym zdolności do ponoszenia strat oraz poziomu akceptowalnego ryzyka,
3) celów i horyzontu inwestycyjnego Klienta.
2. Na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w formie ankiety informacyjnej Dom Maklerski dokonuje oceny odpowiedniości usługi Doradztwa Inwestycyjnego oraz Instrumentów Finansowych, które są przedmiotem tej usługi. Podczas oceny Dom Maklerski bierze pod uwagę indywidualną sytuację Klienta i jego potrzeby, oraz odpowiedniość posiadanego portfela Instrumentów Finansowych.
3. W sytuacji, gdy Klient ustanowił pełnomocnika do reprezentowania w zakresie objętym usługą Doradztwa Inwestycyjnego lub w przypadku Klientów nie będących osobami fizycznymi, ocena odpowiedniości odnosi się do reprezentantów Klienta.
4. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dom Maklerski o wszelkich zmianach informacji wskazanych w ust. 1.
5. Celem przeprowadzenia ankiety jest umożliwienie Domowi Maklerskiemu działania w najlepiej pojętym interesie klienta.
6. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy, jeżeli Klient nie wypełni ankiety informacyjnej lub przekaże w niej niepełnie informacje.
7. Na wniosek Klienta, Dom Maklerski w każdym czasie może przeprowadzić ponowną ocenę odpowiedniości. Ponowną aktualizację dokonuje się również w celu aktualizacji danych przekazanych przez Klienta.
8. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy w sytuacji, gdy usługa Doradztwa Inwestycyjnego jest nieodpowiednia lub żaden z Instrumentów Finansowych będących przedmiotem usługi doradztwa nie jest odpowiedni dla Klienta.
9. W przypadku Klienta Profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów Finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.
10. Dom Maklerski, w przypadku Klienta Profesjonalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 39b Ustawy, może uznać, że jest on w stanie ponieść związane z tą usługą ryzyko inwestycyjne, zgodne z jego celami inwestycyjnymi.
§ 6.
1. Dokumenty potrzebne do zawarcia Umowy powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie.
2. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny.
3. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone
w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
4. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 2.
5. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub podpisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
6. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez strony.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW
§ 7.
1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy.
2. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści pełnomocnictwa.
3. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
4. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności udzielone na piśmie.
5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
7. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
8. Klient może odwołać lub zmienić zakres pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
9. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.
10. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone zgodnie z § 6 ust. 2.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO
§ 8.
1. W ramach wykonywania Umowy NDM zobowiązuje się do przygotowywania i przekazywania Klientowi Rekomendacji, dotyczących nabycia, zbycia, zamiany lub niepodejmowania działania w zakresie określonych Instrumentów Finansowych, które są przedmiotem Rekomendacji w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta.
2. Usługa Doradztwa Inwestycyjnego może być świadczona w następujący sposób:
a) Jednorazowo – („pojedyncza porada”), na podstawie umowy o charakterze incydentalnym. Kolejna Rekomendacja może być wydana na podstawie aneksu do Umowy Doradztwa Inwestycyjnego,
b) Regularnie – na podstawie umowy o charakterze okresowym lub ciągłym.
3. Dom Maklerski przekazuje Rekomendację Klientowi na Trwałym Nośniku Informacji. Rekomendacje inwestycyjne są przekazywane Klientowi przez upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub upoważnionego Pracownika agenta firmy inwestycyjnej.
4. Rekomendacja w zależności od zapisów w Umowie wydawana jest na wniosek Klienta lub też z inicjatywy Domu Maklerskiego.
5. Rekomendacje inwestycyjne mogą być opracowywane wyłącznie przez doradców inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych dysponujących uprawnieniami do wykonywania czynności Doradztwa Inwestycyjnego lub Autoryzowanych pracowników, zatrudnionych w Biurze Doradztwa Inwestycyjnego i upoważnionych do ich opracowywania.
6. Lista doradców inwestycyjnych, maklerów papierów wartościowych będących pracownikami Domu Maklerskiego i dysponujących uprawnieniami do wykonywania czynności Doradztwa Inwestycyjnego oraz Autoryzowanych pracowników, podawana jest do wiadomości Klientów w siedzibie Domu Maklerskiego.
7. Sposób i formę dostarczania Klientowi Rekomendacji inwestycyjnych określa Umowa. Częstotliwość i terminy przekazywania Rekomendacji określa Umowa.
8. Treść przekazanych Klientowi Rekomendacji oraz zapisy rozmów telefonicznych związanych z przekazywaniem Rekomendacji podlegają archiwizacji.
9. Dom maklerski nie dokonuje okresowej oceny odpowiedniości Instrumentów Finansowych rekomendowanych Klientowi.
10. Dom Maklerski nie analizuje aktywów, które posiada Klient podczas sporządzania Rekomendacji inwestycyjnej, chyba że Umowa doradztwa stanowi inaczej.
11. Wraz z Rekomendacją Klient otrzymuje raport odpowiedniości wskazujący, dlaczego przekazana Rekomendacja jest dla niego odpowiednia.
12. Dom Maklerski podczas świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, nie dokonuje podziału na zlecenia bezpośrednio złożone w związku z usługą Doradztwa Inwestycyjnego oraz na zlecenia nie związane z tą usługą. Poszczególne Instrumenty Finansowe Rekomendacji mogą być nieodpowiednie dla Klienta. Rekomendacja inwestycyjna jest odpowiednia dla Klienta tylko gdy jest realizowana w całości i w proporcjach w niej określonych.
13. Dom Maklerski przekazuje raz na trzy miesiące, okresowe sprawozdanie obejmujące:
a) oznaczenie firmy inwestycyjnej udzielającej Rekomendacji Klientowi;
b) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie klienta albo grupy Klientów;
c) datę i czas udzielenia Rekomendacji;
d) formę udzielonej Rekomendacji;
e) oznaczenie rekomendowanego Instrumentu Finansowego lub Instrumentów Finansowych, o ile Rekomendacja obejmuje więcej niż jeden Instrument Finansowy;
f) kierunek inwestycyjny Rekomendacji (nabycie/zbycie);
g) oznaczenie czy Rekomendacja udzielana jest w ramach Doradztwa Inwestycyjnego świadczonego w sposób niezależny czy w sposób zależny, o ile informacja ta nie została zawarta w Umowie z Klientem;
h) podział na poszczególne Instrumenty Finansowe, o ile Rekomendacja obejmuje więcej niż jeden Instrument Finansowy, lub podział ten był określony w treści Rekomendacji;
i) rekomendowaną cenę nabycia lub zbycia Instrumentu Finansowego lub Instrumentów Finansowych, o ile Rekomendacja obejmuje więcej niż jeden Instrument Finansowy lub cena taka została wskazana w treści Rekomendacji;
j) oznaczenie ważności Rekomendacji, o ile Rekomendacja ta jest ograniczona w czasie;
k) całkowitą wartość pobranych opłat i prowizji oraz zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów związanych z udzieleniem Rekomendacji, o ile takie opłaty i prowizje zostały pobrane;
l) raport odpowiedniości, jeśli nie był przekazany wcześniej.
14. Informacje wskazane w ust. 13 mogą być również udostępnione Klientowi w formie udzielenia dostępu do systemu internetowego kwalifikującego się jako Trwały nośnik informacji, gdzie przechowywane są udzielone Rekomendacje.
15. W sytuacji, gdy usługa Doradztwa Inwestycyjnego jest świadczona jest świadczona dla Klienta jednorazowo, termin przekazania sprawozdania, o którym mowa w ust. 13 może zostać określony w Umowie.
16. W przypadku, gdy Dom Maklerski przekazał lub udostępnił Klientowi Rekomendację na Trwałym Nośniku Informacji, a w treści tego dokumentu znajdowały się informacje, o których mowa w ust. 13, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 13, zawiera w odniesieniu do tych Rekomendacji informacje, o których mowa w ust. 13 pkt a-c i e.
17. Dom Maklerski nie przekazuje Klientowi okresowego sprawozdania, jeżeli w okresie objętym sprawozdaniem nie były udzielone żadne Rekomendacje.
§ 9.
1. Klient samodzielnie podejmuje decyzję inwestycyjną na podstawie przekazanej Rekomendacji i decyduje o zakresie oraz czasie i trybie jej realizacji.
2. Klient przy podejmowaniu decyzji powinien uwzględnić, że Rekomendacja jest ważna i aktualna jedynie w terminie wskazanym w Rekomendacji.
§ 10.
1. Rekomendacje inwestycyjne sporządzane są w oparciu o:
a) ocenę indywidualnej sytuacji Klienta,
b) informacje podane do publicznej wiadomości,
c) analizy przygotowane przez Dom Maklerski,
d) analizy i rekomendacje przygotowane przez inne podmioty, o ile zostały podane do publicznej wiadomości,
e) strony emitentów Instrumentów Finansowych,
f) specjalistyczne opracowania dostępne publicznie.
2. Sporządzając Rekomendacje inwestycyjne Dom Maklerski bierze pod uwagę następujące czynniki:
a) wyniki dokonanych przez Dom Maklerski ocen, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2, pozwalające na stwierdzenie, czy dana Rekomendacja inwestycyjna jest odpowiednia dla Klienta,
b) ustaloną Strategię inwestycyjną,
c) ocenę czynników ryzyka mających wpływ na ostateczną stopę zwrotu z rekomendowanych Instrumentów Finansowych,
d) możliwość nabycia danego Instrumentu Finansowego przez Klienta.
3. Rekomendacja sporządzona przez Dom Maklerski zawiera co najmniej następujące elementy:
a) datę i czas jej sporządzenia,
b) oznaczenie Domu maklerskiego, a także Imię i Nazwisko osoby odpowiedzialnej za sporządzenie Rekomendacji,
c) wskazanie Klienta,
d) wskazanie zachowania inwestycyjnego i Instrumentu Finansowego,
e) raport odpowiedniości,
f) termin ważności Rekomendacji inwestycyjnej,
g) informacje na temat powiązania emitentów lub dostawców Instrumentów Finansowych z NDM,
h) wskazanie źródeł, na podstawie których została sporządzona Rekomendacja oraz metod wyceny,
i) zastrzeżenia i inne informacje.
4. W celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta katalog elementów, które zawiera Rekomendacja inwestycyjna może być poszerzony. W szczególności Rekomendacja inwestycyjna może obejmować podanie przyczyn, motywów, wszelkich przesłanek, jak również okoliczności, dla których dany, konkretny Instrument Finansowy stanowi przedmiot Rekomendacji inwestycyjnej dla danego Klienta.
5. Klient jest zobowiązany do:
a) wykorzystywania Rekomendacji inwestycyjnych, raportów i danych w nich zawartych wyłącznie dla potrzeb własnych,
b) nieudostępniania Rekomendacji inwestycyjnych osobom trzecim raportów i informacji w nich zawartych,
c) nieupubliczniania Rekomendacji inwestycyjnych, raportów i informacji w nich zawartych.
6. Dom Maklerski może dodatkowo przygotowywać i przekazywać Klientom materiały informacyjne dotyczące rynku kapitałowego, które nie są Rekomendacją inwestycyjną w ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego. Materiały te mogą mieć formę komentarzy, biuletynów, zaleceń, alertów, raportów, rekomendacji ogólnych, wiadomości i analiz.
§ 11.
1. Dom Maklerski świadczy usługę Doradztwa Inwestycyjnego w sposób zależny, co oznacza:
a) dopuszczalne jest przyjmowanie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych od podmiotów trzecich (zachęty) w związku z faktem świadczenia usług Doradztwa Inwestycyjnego,
b) Dom Maklerski nie jest zobowiązany do oceny wystarczająco szerokiej gamy Instrumentów Finansowych pod względem ich rodzaju i emitentów lub dostawców produktu, aby zapewnić odpowiednią realizację celów inwestycyjnych Klienta,
c) przedmiotem Rekomendacji mogą być Instrumenty Finansowe oferowane lub emitowane przez Dom Maklerski lub podmioty mające bliskie powiązanie z Domem Maklerskim lub inne podmioty z którymi Dom Maklerski ma bliskie stosunki prawne lub gospodarcze, w tym stosunki umowne, stwarzające ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.
2. Dom Maklerski przed rozpoczęciem świadczenia odpowiedniej usługi maklerskiej ujawnia Klientowi lub potencjalnemu Klientowi informacje dotyczące istnienia, charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, a w przypadku gdy ich wysokość nie może zostać oszacowana – metodę obliczania tej wysokości, oraz informacje o mechanizmach przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, przy czym drobne świadczenia niepieniężne mogą zostać opisane w sposób ogólny, a pozostałe świadczenia niepieniężne należy oszacować i ujawnić oddzielnie.
3. Jeżeli przed rozpoczęciem świadczenia usług maklerskich wysokość świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych nie mogła zostać oszacowana, Dom Maklerski przekazuje Klientowi dodatkowo informacje dotyczące dokładnych kwot przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych ustalonych zgodnie z metodą obliczania wskazaną w informacji, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie po ustaleniu tych kwot, w sposób przyjęty w niniejszym Regulaminie.
4. Przez okres, w którym Dom Maklerski przyjmuje lub przekazuje świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, Dom Maklerski, co najmniej raz do roku, informuje indywidualnie Klientów o faktycznych kwotach przyjętych lub przekazanych świadczeń pieniężnych, w tym opłat i prowizji, lub świadczeń niepieniężnych, w sposób przyjęty w niniejszym Regulaminie, przy czym drobne świadczenia niepieniężne można opisać w sposób ogólny.
5. W przypadku gdy po rozpoczęciu świadczenia usług maklerskich Dom Maklerski zamierza przyjmować lub przekazywać świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje, lub świadczenia niepieniężne, firma inwestycyjna przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w ust. 2, oraz w odpowiednich przypadkach informacje, o których mowa w ust. 3, przed rozpoczęciem przyjmowania lub przekazywania tychże świadczeń, a ponadto przekazuje informacje, o których mowa w ust. 4.
§ 12.
1. Dom Maklerski w ramach świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego może świadczyć usługę maklerską doradztwa walutowego, mającą na celu neutralizację lub zmniejszenie ryzyka walutowego oraz ryzyka stopy procentowej występującego w działalności gospodarczej Klienta.
2. Usługa polega na przygotowaniu oraz przekazaniu Klientowi w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, bazującej na wskazanych przez Klienta potrzebach oraz na przedstawionej przez Klienta sytuacji finansowej, Rekomendacji dotyczących: nabycia, zbycia jednego Instrumentu Finansowego lub innych instrumentów rynku finansowego (w szczególności: kontraktów terminowych futures na kurs walutowy, kontraktów forward na kurs walutowy, opcji walutowych, FRA na stopę procentową, IRS na stopę procentową, opcji na stopę procentową, instrumentów rynku pieniężnego, transakcje wymiany walut) lub większej ich liczby, albo dokonania innej czynności wywołującej równoważne skutki, której przedmiotem są Instrumenty Finansowe, lub inne instrumenty rynku finansowego, albo powstrzymanie się od wykonania takiej czynności.
3. Usługa, o której mowa w ust. 1 może obejmować inne dodatkowe czynności świadczone na rzecz Klienta w ramach doradztwa walutowego. Szczegóły dotyczące czynności wskazanych w zdaniu poprzednim określa Umowa.

V. WYNAGRODZENIE
§ 13.
1. Za świadczone usługi Doradztwa Inwestycyjnego w ramach Umowy Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. Tabela opłat i prowizji stanowi załącznik do Umowy.
2. Dom Maklerski za świadczone usługi w zależności od zawartej z Klientem Umowy pobiera następujące rodzaje opłat:
a) opłata za wydanie Rekomendacji na wniosek Klienta,
b) opłata stała,
c) prowizja od wzrostu wartości aktywów powyżej stopy referencyjnej.
3. Opłatę za wydanie Rekomendacji na wniosek Klienta pobiera się po akceptacji Rekomendacji przez Klienta. Opłata stanowi iloczyn stawki prowizji określonej w Umowie i zadeklarowanej przez Klienta kwoty aktywów.
4. Opłatę stałą pobiera się w wysokości opłaty ryczałtowej za Okres rozliczeniowy.
5. Prowizję od wzrostu wartości aktywów powyżej stopy referencyjnej stanowi iloczyn stawki prowizji określonej w Umowie i wzrostu wartości aktywów powyżej stopy referencyjnej w danym Okresie rozliczeniowym.
6. Wysokość maksymalnych opłat i prowizji jest określana w formie uchwały Zarządu Domu Maklerskiego.
7. Dom Maklerski może jednostronnie obniżać wysokość określonych w Tabeli opłat i prowizji albo zawieszać ich pobieranie, o czym powiadamia Klienta w trybie określonym w § 4a i nie wymaga sporządzania aneksu do Umowy.
8. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie.
9. Jeżeli Klient nie będzie płacił terminowo należności wobec Domu Maklerskiego wynikających z Umowy, Dom Maklerski ma prawo do naliczenia odsetek za opóźnienie, po uprzednim wezwaniu Klienta do zapłaty. Nie wyłącza to uprawnienia Domu Maklerskiego do dochodzenia roszczeń od Klienta na zasadach ogólnych.
10. Dom Maklerski może wymagać ustanowienia zabezpieczenia swoich interesów w przypadku niewywiązywania się Klienta z przyjętych zobowiązań w zależności od oceny ryzyka niewypłacalności Klienta w postaci zaliczki, weksla lub gwarancji bankowej. Umowa może przewidywać ustanowienie przez Klienta innych zabezpieczeń.
§ 14.
1. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przedstawia Klientowi na Trwałym nośniku informację o kosztach i opłatach związanych z usługą Doradztwa Inwestycyjnego, w tym na temat skumulowanego wpływu kosztów i opłat na zwrot z inwestycji (ex ante).
2. Dom Maklerski przekazuje na Trwałym nośniku roczną informację na temat wszystkich kosztów i opłat poniesionych przez Klienta związanych zarówno z Instrumentami Finansowymi jak i usługą Doradztwa Inwestycyjnego (ex post).

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY
§ 15.
1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania usługi Doradztwa Inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności, wymaganej dla tego typu usług oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku ze świadczonymi usługami.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez Klienta obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.
6. Dom Maklerski nie odpowiada za ewentualne straty lub utracone korzyści poniesione przez Klienta w wyniku realizacji decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie Rekomendacji inwestycyjnych, o ile przy ich przygotowaniu, udzielaniu lub przekazywaniu Dom Maklerski oraz podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, dołożyły należytej staranności.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z DORADZTWEM INWESTYCYJNYM
§ 16.
Dom Maklerski nie powierza podmiotowi trzeciemu żadnych czynności związanych z Doradztwem Inwestycyjnym.

VIII. REKLAMACJE I SKARGI SKŁADANE PRZEZ KLIENTA
§ 17.
1. Informację o zasadach rozpatrywania reklamacji i skarg określone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. Procedura jest dostępna pod adresem: www.ndm.com.pl/regulaminy/.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 16.
1. Dom Maklerski zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:
a) wprowadzenie nowych lub zmiana dotychczas obowiązujących przepisów prawa regulujących świadczenie usługi objętej przepisami niniejszego Regulaminu,
b) pojawienie się nowych lub zmiany w interpretacji przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub stanowisk Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku Polskiego lub innych właściwych w danym zakresie organów władzy i administracji publicznej,
c) dostosowanie produktów lub usług do zmieniających się warunków rynkowych związanych z postępem technicznym i informatycznym,
d) rozszerzenie lub zmiana funkcjonalności produktów i usług,
e) wprowadzenie do oferty Domu Maklerskiego lub wycofanie z niej produktów i usług,
f) zmiana sposobu obsługi produktów i usług.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane w sposób określony w § 4a, nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego miesięcznego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.
5. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
7. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
8. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę.
9. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
10. W sytuacji, gdy w związku z zmianami okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 1 i 2 usługa Doradztwa Inwestycyjnego stanie się nieodpowiednia lub żaden z Instrumentów Finansowych będących przedmiotem usługi nie jest odpowiedni dla Klienta, Dom Maklerski zawiesza świadczenie usługi.
§ 17.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy i inne przepisy prawa.
§ 18.
Regulamin wchodzi w życie w stosunku do nowych Klientów z dniem 15 grudnia 2022 roku, a w stosunku do dotychczasowych Klientów z dniem 1 marca 2023 roku.

Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Niezależny Dom Maklerski S.A.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i tryb zawierania oraz realizacji umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez Niezależny Dom Maklerski S.A.
2. Użytym w niniejszym Regulaminie wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
1) Alternatywny system obrotu – system, o którym mowa w art. 3 pkt 2) Ustawy;
2) Aktywa – środki pieniężne lub Instrumenty finansowe objęte Umową;
3) Dom Maklerski, DM, NDM – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
4) Doradca Inwestycyjny – doradca inwestycyjny w rozumieniu art. 125 Ustawy;
5) Dzień Wyceny – dzień na który dokonywana jest wycena Portfela, określony w § 17 Regulaminu;
6) Dyrektywa 2014/65/UE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE;
7) Dyspozycja – polecenie Klienta dokonania określonej czynności związanej ze świadczeniem Usługi;
8) Giełda – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
9) Instrumenty finansowe – krajowe i zagraniczne instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
10) Indywidualna Strategia Inwestycyjna – strategia inwestycyjna indywidualnie ustalana z klientem lub strategia inwestycyjna, o której mowa w § 6 ust. 3
11) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć Umowę z Domem Maklerskim;
12) Klient Detaliczny – klient detaliczny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 c) Ustawy;
13) Klient Profesjonalny – klient profesjonalny w rozumieniu art. 3 pkt. 39 b) Ustawy;
14) Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.);
15) Minimalna Wartość Początkowa – określona w Umowie minimalna wartość Aktywów wymagana dla zawarcia Umowy;
16) Obiektywne wskaźniki finansowe – wskaźniki finansowe, do których porównywane są wyniki Portfela;
17) Papiery wartościowe – papiery wartościowe, o których mowa w art. 3 pkt. 1) Ustawy;
18) Partner – krajowa lub zagraniczna firma inwestycyjna (uprawniona do działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.117 Ustawy) prowadząca Rachunki Inwestycyjne objęte Umową, lub wykonująca zlecenia nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych na rynkach krajowych i zagranicznych na rachunek dającego zlecenie;
19) Pełnomocnictwo – rozumie się przez to oświadczenie Klienta, zawierające upoważnienie dla Domu Maklerskiego do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem Portfelem;
20) Portfel – Aktywa Klienta będące przedmiotem zarządzania na podstawie podpisanej z Domem Maklerskim Umowy według wybranej przez Klienta jednej Strategii Inwestycyjnej;
21) Rachunek Inwestycyjny – prowadzony przez Partnera rachunek papierów wartościowych i związane z nimi rachunki pieniężne służący do jego obsługi lub inny rejestr lub rachunek, na którym zapisywane są Instrumenty Finansowe, będące własnością Klienta i objęte Umową;
22) Regulamin – niniejszy regulamin;
23) Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 878, z późn. zm.);
24) Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy;
25) Strategia Inwestycyjna – strategia inwestycyjna określona w Umowie, zgodnie z którą Dom Maklerski zarządza Portfelem, zawierająca w szczególności wskazanie rodzaju Instrumentów finansowych i klas aktywów wchodzących w skład Portfela, rodzaju transakcji i inwestycji dokonywanych w ramach zarządzania Portfelem, oraz ograniczenia i limity w zakresie dokonywanych transakcji lub inwestycji w ramach Zarządzania portfelem;
26) Tabela opłat i prowizji, Tabela – tabela zawierająca informacje o wysokości opłat i prowizji pobieranych przez Dom Maklerski od Klienta z tytułu świadczonej usługi Zarządzania portfelem, stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu
27) Trwały nośnik informacji – każdy nośnik informacji umożliwiający użytkownikowi przechowywanie adresowanych do niego informacji w sposób umożliwiający
dostęp do nich przez okres odpowiedni do celów sporządzenia tych informacji i pozwalający na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. W relacjach z Klientami Dom Maklerski stosuje w szczególności następujące trwałe nośniki: nośnik papierowy lub odpowiednio zabezpieczony plik przesłany na adres poczty elektronicznej Klienta;
28) Umowa – Umowa o świadczenie usług Zarządzania Portfelem;
29) Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768, z późn. zm.);
30) Ustawa o Ofercie – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639 z późn. zm.);
31) Zarządzający – zatrudniony w Domu Maklerskim Doradca Inwestycyjny, lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie wyznaczona do zarządzania Portfelem Klienta;
32) Zarządzanie Portfelem – odpłatne podejmowanie i realizacja decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Domu Maklerskiego Aktywów;
3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.
4. Jeżeli, w ramach jednej umowy, usługa Zarządzania portfelem ma być świadczona łącznie z inną usługą lub produktem finansowym, Dom Maklerski informuje Klienta przed zawarciem takiej umowy, czy jest możliwe odrębne świadczenie poszczególnych elementów takiej umowy, a jeżeli jest to możliwe – przekazuje Klientowi odrębne zestawienie kosztów i opłat związanych z takim elementem.
5. W przypadku, gdy ryzyko wynikające z zawarcia umowy, o której mowa ust. 4, może różnić się od ryzyka wynikającego ze świadczenia na rzecz Klienta jej poszczególnych elementów, Dom Maklerski informuje o tym Klienta i przedstawia opis ryzyk oraz ich relacji w zależności od tego, czy występują łącznie czy osobno.

§ 2.

6. Dom Maklerski świadczy usługę w zakresie zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami Rozporządzenia 2017/565 oraz regulacjami obowiązującymi na danym rynku lub w odniesieniu do danych Instrumentów finansowych.
7. Na podstawie Regulaminu Dom Maklerski świadczy usługę zarówno dla Klientów Detalicznych jak i dla Klientów Profesjonalnych.
Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 01/07/2023 z dnia 03 lipca 2023 r.
6
8. Korespondencja między Domem Maklerskim a Klientem prowadzona jest w formie pisemnej. Jest ona przekazywana Klientowi pocztą, pocztą elektroniczną lub poprzez osobisty odbiór przez Klienta. Sposób przekazywania korespondencji Klientowi określa Umowa.

II. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 3.

1. Usługa Zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych świadczona jest na podstawie Regulaminu i Umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa powinna określać co najmniej:
a) podstawowe prawa i obowiązki Domu Maklerskiego i Klienta;
b) opis świadczonej usługi Zarządzania Portfelami;
c) Strategię Inwestycyjną zawierającą w szczególności rodzaje Instrumentów finansowych, które mogą być kupowane i sprzedawane, oraz rodzaje transakcji, które mogą być realizowane w imieniu Klienta, a także wszelkie zabronione Instrumenty lub transakcje.
2. W celu zawarcia Umowy, Klient nie będący osobą fizyczną przedstawia:
a) aktualne dokumenty, z których wynika nazwa (firma), forma organizacyjna, status prawny podmiotu, jego siedziba i adres oraz zasady jego reprezentacji (np. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji lub wyciąg z rejestru funduszy inwestycyjnych);
b) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
c) informację o numerze REGON (o ile taki numer posiada);
d) inne dokumenty, jeżeli obowiązek taki wynika z odrębnych przepisów,
e) aktualny dokument potwierdzający umocowanie osób zawierających Umowę do reprezentowania osoby prawnej;
f) ważne dokumenty tożsamości osób reprezentujących podmiot, a także ustalenie danych określonych w ust. 4 pkt a, b, c, d, f, dotyczących osób reprezentujących.
3. Odpisy osób reprezentujących Klienta powinny zostać złożone na Umowie w obecności pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone przez notariusza.
4. W celu zawarcia Umowy Klient będący osobą fizyczną przedstawia: dokument potwierdzający tożsamość:
a) imię, nazwisko, obywatelstwo oraz adres,
b) numer PESEL – lub inny odpowiedni numer identyfikacyjny
c) datę urodzenia – w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu;
d) informację o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) i właściwości Urzędu Skarbowego;
e) inne dokumenty, jeżeli taki obowiązek wynika z odrębnych przepisów;
f) osoba działająca w imieniu Klienta będącego osobą fizyczną przedstawia dodatkowo dokument potwierdzający jej umocowanie, oraz dane pełnomocnika wskazane w pkt a), b), c), d), f)
5. W trakcie trwania Umowy Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Dom Maklerski o wszelkich zmianach jego danych wymaganych przy zawarciu i wykonywaniu Umowy. Zmiany takie są skuteczne wobec Domu Maklerskiego od momentu ich doręczenia Domowi Maklerskiemu. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepoinformowania przez Klienta o zmianie danych, o których mowa w zdaniach poprzednich oraz zastrzega sobie prawo niewykonania Dyspozycji Klienta zawierającej dane odmienne od posiadanych.
6. Przed zawarciem Umowy z Klientem Profesjonalnym, Dom Maklerski informuje go o:
a) zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych;
b) możliwości traktowania go jak Klienta Detalicznego.
7. Dom Maklerski na pisemne żądanie podmiotu innego niż określony w art. 3 pkt 39 b lit. a-m Ustawy i w zakresie określonym w takim żądaniu może uznać go za Klienta Profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnia on co najmniej dwa z wymogów określonych w § 5 ust. 1 Rozporządzenia. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy informuje Klienta o zasadach traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych. Warunkiem uwzględnienia przez Dom Maklerski powyższego żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Dom Maklerski Klientów Profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta Profesjonalnego.
8. Wszelkie zmiany klasyfikacji Klienta przeprowadzane są zgodnie z Polityką klasyfikacji klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
9. Przed zawarciem Umowy z Klientem Dom Maklerski przekazuje mu w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji, warunki Umowy informacje dotyczące Domu Maklerskiego oraz świadczonej usługi, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy, wraz z informacjami o kosztach i powiązanych opłatach.
10. Dom Maklerski przedstawia Klientowi ogólny opis Instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te Instrumenty finansowe. Ponadto, przed zawarciem Umowy Dom Maklerski przekazuje Klientowi takie spośród niżej wymienionych informacji, jakie w danym przypadku mają zastosowanie:
a) informacje na temat metody oraz częstotliwości wycen Instrumentów finansowych znajdujących się w Portfelu Klienta;
b) szczegóły dotyczące uznaniowego przekazywania w zarządzanie wszystkich lub części Instrumentów finansowych lub funduszy znajdujących się w Portfelu Klienta;
c) wskazanie wszelkich wartości referencyjnych, do których porównywane będą wyniki Portfela Klienta;
d) rodzaje Instrumentów finansowych, które może obejmować Portfel Klienta, oraz rodzaje transakcji, które mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem takich Instrumentów, w tym wszelkie limity inwestycyjne;
e) cele zarządzania, poziom ryzyka związany z uznaniowym charakterem decyzji inwestycyjnych oraz wszelkie konkretne ograniczenia swobody podejmowania takich decyzji.
11. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych do oceny, czy Instrument finansowy będący przedmiotem oferowanej usługi maklerskiej lub usługa maklerska, która ma być świadczona na podstawie zawieranej Umowy są odpowiednie dla Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację.
12. Dom Maklerski zwraca się do Klienta o przedstawienie informacji niezbędnych dla ustalenia, że przy należytym uwzględnieniu charakteru i zakresu świadczonej usługi określona transakcja zawierana w toku świadczenia usługi:
a) realizuje cele inwestycyjne danego Klienta;
b) nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta;
c) ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie oceny ryzyka z nią związanego przez Klienta, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę.
13. Dom Maklerski nie może świadczyć na rzecz Klienta usługi zarządzania Portfelem, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych, jeśli nie uzyska informacji dotyczących:
a) wiedzy i doświadczenia Klienta w dziedzinie inwestycji odpowiedniej do określonego rodzaju Instrumentu finansowego lub usługi maklerskiej;
b) sytuacji finansowej Klienta;
c) celów inwestycyjnych Klienta.
14. W przypadku Klienta Profesjonalnego Dom Maklerski może nie zwracać się o przedstawienie informacji dotyczących poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie Instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego.
15. Dom Maklerski przed zawarciem Umowy z Klientem Detalicznym przekazuje mu pisemnie lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji informacje dotyczące stosowanej Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA w zakresie ustalonym przepisami Rozporządzenia.
16. Dom Maklerski informuje Klienta o istotnych zmianach Polityki działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA, przy użyciu trwałego nośnika informacji, w takim terminie, aby Klient mógł wypowiedzieć umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, a rozwiązanie Umowy nastąpiło przed dniem wejścia w życie zmian.
17. Dom Maklerski jest obowiązany do uzyskania uprzedniej zgody Klienta na Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA oraz na jej istotne zmiany.
18. Przed zawarciem Umowy Dom Maklerski informuje Klienta, w formie pisemnej lub przy użyciu innego Trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem usługi zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych Instrumentów finansowych na rzecz Klienta, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne Domu Maklerskiego nie zapewniają, że w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Klienta.
19. W sytuacji, o której mowa w ust. 18, Umowa może być zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji, o której mowa w ust. 18 oraz potwierdzi wolę zawarcia Umowy.
20. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu Umowy Dom Maklerski poinformuje Klienta o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu oraz powstrzyma się od świadczenia usługi do czasu otrzymania oświadczenia Klienta, wyrażonego w formie pisemnej o kontynuacji lub rozwiązaniu Umowy.
21. Dokumenty powinny być przedstawione przez Klienta w oryginałach lub kopiach poświadczonych notarialnie.
22. Dokumenty urzędowe przedkładane przez Klienta mającego siedzibę poza granicami Polski lub wystawiane według przepisów innego prawa niż polskie, powinny być:
a) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez uzyskanie Apostille na dokumencie,
b) jeśli są to dokumenty pochodzące z kraju nie będącego stroną Konwencji Haskiej z 1961r. – poświadczone przez właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub polski urząd konsularny
23. Dom Maklerski może żądać by dokumenty przedstawiane przez Klienta, sporządzone w języku innym niż polski, były przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
24. Wszelkie podpisy i wzory podpisów Klienta, jego przedstawicieli, pełnomocników i innych osób pod umowami, oświadczeniami i innymi dokumentami składanymi dla Domu Maklerskiego powinny być składane w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego lub poświadczone notarialnie lub w wypadku nierezydentów – zgodnie z ust. 22.
25. Dom Maklerski może zgodzić się na inny sposób uwierzytelnienia dokumentów lub podpisów lub wzorów podpisów niż opisane powyżej.
26. Umowa zawarta jest z chwilą podpisania przez wszystkie strony.

§ 3a

1. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, pod warunkiem, że:
a) przekazanie informacji na innym Trwałym nośniku informacji jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa Zarządzania portfelem; oraz
b) adresat informacji, mając wybór między informacjami na papierze lub na innym Trwałym nośniku informacji, wskazał konkretnie tę drugą możliwość.
2. Przekazanie informacji Klientowi przez Dom Maklerski może nastąpić za pośrednictwem strony internetowej Domu Maklerskiego. W przypadku, kiedy takie informacje nie są kierowane indywidualnie do danego Klienta, przekazanie może nastąpić, o ile spełnione są następujące warunki:
a) Klient posiada regularny dostęp do Internetu, przy czym podanie przez Klienta swojego adresu poczty elektronicznej na potrzeby świadczenia usługi Zarządzania portfelem traktuje się jako dowód na posiadanie takiego dostępu;
b) przekazanie informacji w ten sposób jest celowe w kontekście, w jakim jest lub ma być świadczona usługa Zarządzania portfelem,
c) Klient wyraził jednoznaczną zgodę na przekazywanie informacji w tej formie,
d) Klient uzyskał od Domu Maklerskiego powiadomienie w formie elektronicznej zawierające adres strony internetowej oraz wskazanie miejsca na tej stronie, gdzie można znaleźć informacje,
e) informacje zawarte na stronie internetowej są aktualne,
f) informacje są stale dostępne na stronie internetowej tak długo, jak Klient potrzebuje się z nimi zapoznać.

§ 4.

1. Warunkami świadczenia usług zarządzania Portfelem jest:
a) zawarcie Umowy;
b) udzielenie przez Klienta na rzecz Domu Maklerskiego Pełnomocnictwa;
c) posiadanie przez Klienta określonego w Umowie, otwartego przez DM na postawie Pełnomocnictwa Klienta, Rachunku Inwestycyjnego prowadzonego przez Partnera, z zastrzeżeniem ust. 4;
d) zasilenie przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego Aktywami o wartości co najmniej równej Minimalnej Wartości Początkowej dla wybranego przez Klienta rodzaju Portfela;
e) uiszczenie przez Klienta Opłaty Wstępnej w wysokości, terminie i zgodnie ze sposobem określonymi w Umowie.
2. Dla każdego zarządzanego Portfela sporządza się odrębną Umowę.
3. Dom Maklerski poza przypadkiem opisanym w ust. 4 dokonuje w imieniu Klienta wyboru określonego Partnera celem prowadzenia Rachunku Inwestycyjnego biorąc pod uwagę następujące czynniki:
a) funkcjonalność systemu służącego do obsługi zleceń Klientów oferowanego przez Partnera;
b) bezpieczeństwo przechowywania Aktywów;
c) jakość obsługi Klienta;
d) wysokość opłat związanych z prowadzeniem Rachunku Inwestycyjnego i dokonywaniem transakcji nabycia i zbycia Instrumentów finansowych.
4. Dom Maklerski może świadczyć usługę zarządzania na rzecz Klienta, którego wszystkie lub część Aktywów przekazywanych do zarządzania są zdeponowanych na Rachunku Inwestycyjnym w firmie inwestycyjnej innej niż Partner. W takim przypadku Dom Maklerski na podstawie Pełnomocnictwa zawrze z tą firmą inwestycyjną odrębną umowę w zakresie wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych, o ile Klient wcześniej sam nie zawarł takiej umowy.

§ 5.

Klient może posiadać jeden lub więcej Rachunków Inwestycyjnych.

§ 6.

1. Rodzaje Strategii Inwestycyjnych oferowanych przez Dom Maklerski zawiera załącznik Nr 1 do Regulaminu.
2. Zawierając Umowę Klient określa, z zastrzeżeniem ust. 3, wybrany przez siebie rodzaj Portfela prowadzonego według określonej standardowej Strategii Inwestycyjnej lub wybiera Indywidualną Strategię Inwestycyjną.
3. W przypadku, gdy przeprowadzona przez Dom Maklerski indywidualna ocena wiedzy i doświadczenia Klienta, o której mowa w § 3 ust.11, wskazuje na nieodpowiedniość standardowej Strategii Inwestycyjnej, Dom Maklerski informuje o tym fakcie Klienta oraz proponuje Klientowi świadczenie usługi, która jest odpowiednia do indywidualnej sytuacji Klienta oraz jego indywidualnych oczekiwań (Indywidualna Strategia Inwestycyjna).
4. W przypadku, gdy Klient wyraźnie odmówi wybrania zaoferowanej przez Dom Maklerski standardowej Strategii Inwestycyjnej lub zaproponowanej mu Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej, o której mowa w ust.3, Dom Maklerski odmawia świadczenia usługi wskazując, iż świadcząc tę usługę nawet z zachowaniem należytej staranności nie jest w stanie działać w najlepiej pojętym interesie Klienta.
5. Klient może w uzgodnieniu z Domem Maklerskim określić w Umowie dodatkowe warunki dotyczące Strategii Inwestycyjnej.
6. Klient Detaliczny może na skutek złożenia pisemnego wniosku żądać zmiany klasyfikacji Klienta przyjętej przez Dom Maklerski na podstawie oceny odpowiedniości. Wniosek klienta może obejmować wszystkie usługi inwestycyjne lub odnosić się tylko do wybranych usług. W przypadku złożenia pisemnego żądania traktowania Klienta detalicznego jako Klienta profesjonalnego Klient przedstawia pisemne oświadczenie o znajomości zasad traktowania przed Dom Maklerski Klientów profesjonalnych.
7. Klient Detaliczny może złożyć pisemny wniosek o realizacje zlecenia mimo oceny Domu Maklerskiego jako potencjalnie nieadekwatnego dla Klienta. W tym przypadku Klient otrzymuje ostrzeżenie od Domu Maklerskiego, że nabycie instrumentów jest dla niego nieodpowiednie oraz że pomimo negatywnego testu adekwatności Klient ma możliwość nabycia instrumentów na własną odpowiedzialność.
8. Dom Maklerski odmawia zawarcia Umowy, w przypadku wymagań Klienta niezgodnych z prawem, zasadami etyki zawodowej obowiązującej Doradców Inwestycyjnych lub też niemożliwych albo szczególnie trudnych do zrealizowania.
9. Zmiana Strategii Inwestycyjnej możliwa jest w drodze zmiany Umowy.
10. Jeżeli Dom Maklerski dostarcza Klientom lub potencjalnym Klientom informacje na temat rodzajów Instrumentów finansowych, które mogą wchodzić w skład Portfela Klienta, i rodzajów transakcji, które mogą być realizowane na takich Instrumentach, to informacje takie powinny zawierać oddzielną wzmiankę o upoważnieniu Domu Maklerskiego
1) do inwestowania w:
a) Instrumenty finansowe niedopuszczone do obrotu na rynku regulowanym,
b) Instrumenty pochodne lub instrumenty charakteryzujące się brakiem płynności lub wysokim stopniem zmienności,
2) dokonywania krótkiej sprzedaży, zakupów z wykorzystaniem pożyczonych funduszy, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych lub innych transakcji zakładających wpłatę depozytu zabezpieczającego, ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego lub ryzyko walutowe.

III. TRYB, WARUNKI I FORMA USTANAWIANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 7.

1. Klient w momencie podpisania Umowy udziela Domowi Maklerskiemu Pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego albo w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem Klienta albo w formie pisemnej podpisanej podpisem kwalifikowanym. Klient udziela pełnomocnictwa z prawem substytucji na rzecz innych osób w zakresie realizowania postanowień Umowy.
2. Pełnomocnictwo upoważnia Dom Maklerski do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem Portfelem, w tym w szczególności:
1) zakładania Rachunków Inwestycyjnych objętych Umową oraz dysponowania tymi Rachunkami Inwestycyjnymi w związku z prowadzoną usługą zarządzania;
2) nabywania i sprzedaży Instrumentów finansowych w ramach usługi zarządzania oraz dysponowania tymi Instrumentami finansowymi zgodnie z przyjętą przez Klienta Strategią Inwestycyjną;
3) subskrybowania papierów wartościowych i dokonywania zapisów na papiery wartościowe wraz ze składaniem w imieniu Klienta oświadczeń wymaganych przy takich zapisach, a także odbioru papierów wartościowych lub świadectw depozytowych i zwracanych kwot wpłaconych w związku ze składaniem zapisów i subskrypcji w imieniu Klienta;
4) realizacji praw poboru akcji i innych praw wynikających z posiadania papierów wartościowych oraz praw z innych Instrumentów finansowych objętych Umową;
5) wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu obligatariuszy, jeśli wyraźnie zostało to określone w Umowie;
6) zawierania transakcji walutowych, o ile nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami dewizowymi i służy zabezpieczeniu przed ryzykiem kursowym lub związane jest z obrotem zagranicznymi papierami wartościowymi lub innymi Instrumentami finansowymi, o ile dotyczy Instrumentów finansowych znajdujących się w obrocie na uznanych rynkach w krajach należących do OECD i o ile nie stanowi to wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 5 Ustawy;
7) lokowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
8) zawierania i rozwiązywania w imieniu Klienta i na jego rachunek umów o prowadzenie rachunków bankowych, rachunków depozytowych, rachunków inwestycyjnych, rejestrów polskich i zagranicznych Instrumentów finansowych wraz ze składaniem wymagalnych oświadczeń i wzorów podpisów oraz lokowania na nich środków pieniężnych i innych aktywów;
9) zawierania i rozwiązywania w imieniu Klienta i na jego rachunek umów o prowadzenie rachunków lokat terminowych, umów lokat terminowych wraz ze składaniem wymaganych oświadczeń i wzorów podpisów, oraz lokowania na nich środków pieniężnych, a także dokonywania lokat terminowych na rachunku bankowym Klienta;
10) zawierania i rozwiązywania z właściwymi pośrednikami umów umożliwiających telefoniczne (lub za pomocą innych środków telekomunikacyjnych) składanie zleceń kupna i sprzedaży Instrumentów finansowych;
11) zawierania i rozwiązywania z właściwymi pośrednikami umów dotyczących odraczania terminów płatności za nabywane Instrumenty finansowe;
12) zaciągania kredytów i pożyczek, składania związanych z tym oświadczeń i ustanawianie w związku z tym ograniczonych praw rzeczowych na Instrumentach finansowych i prawach wchodzących w skład portfela oraz dokonywania blokad na Rachunku Inwestycyjnym Klienta, jak również spłacania tych kredytów, o ile
indywidualna strategia inwestycyjna Klienta przewiduje możliwość zaciągania kredytów;
13) dokonywania przelewów środków pieniężnych, Instrumentów finansowych i innych aktywów z Portfela lub Portfeli pomiędzy Rachunkami Inwestycyjnymi Klienta;
14) odbioru zawiadomień o zawarciu transakcji i realizacji ofert;
15) zawierania umów pożyczki dotyczących Instrumentów finansowych;
16) zawierania transakcji nabycia lub zbycia Instrumentów finansowych poza rynkiem regulowanym lub Alternatywnym systemem obrotu;
17) dokonywania w imieniu Klienta powiadomień, w szczególności, o których mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie;
18) nabywania i żądania odkupienia Instrumentów finansowych, jak również odbierania środków pieniężnych pochodzących z realizacji transakcji odkupu;
19) zawierania umów zobowiązujących zbywcę do dokonania w przyszłości odkupu od nabywcy takich samych Instrumentów finansowych;
20) zawierania i dokonywania zmian oraz rozwiązywanie umów o świadczenie usług maklerskich oraz innych umów pozwalających na składanie zleceń w szczególnej
formie lub w szczególny sposób np.: telefonicznie, za pośrednictwem internetu oraz umów z odroczonym terminem płatności.
3. Klient może udzielić Pełnomocnictwa w zakresie szerszym od tego, o którym mowa w ust. 2, w tym w szczególności do ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na papierach wartościowych i innych Instrumentach finansowych, wchodzących w skład zarządzanego Portfela.
4. Dom Maklerski ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw (substytucja) pracownikom wykonującym czynności związane z zarządzaniem portfelem Klienta, przy czym pełnomocnictwa te mogą mieć taki sam zakres jak Pełnomocnictwo lub być ograniczone.
5. Wszelkie Rachunki Inwestycyjne, rachunki bankowe, rachunki depozytowe, rachunki lokat terminowych, rejestry zagranicznych Instrumentów finansowych otwarte na podstawie Pełnomocnictwa uważa się za objęte Umową.
6. Pełnomocnictwo pozostaje w mocy w przypadku śmierci Klienta będącego osobą fizyczną, jeśli wynika to z treści Pełnomocnictwa.
7. Odwołanie Pełnomocnictwa bez jednoczesnego udzielenia nowego powoduje rozwiązanie Umowy.
8. W przypadku Klienta będącego osobą prawną Pełnomocnictwo wygasa z chwilą ogłoszenia upadłości lub z chwilą otwarcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub naprawczego.

§ 8.

1. Klient może ustanawiać pełnomocników do zawarcia lub wykonywania Umowy. Pełnomocnictwo może mieć formę:
a) pełnomocnictwa ogólnego – do wszelkich czynności związanych z wykonywaniem Umowy, w takim samym zakresie jak mocodawca;
b) pełnomocnictwa rodzajowego – do czynności określonego rodzaju;
c) pełnomocnictwa szczególnego – do czynności określonych w treści Pełnomocnictwa.
2. Klient może również ustanowić pełnomocnika do zawarcia Umowy. Pełnomocnictwo to może obejmować jedynie umocowanie do zawarcia, zmiany i rozwiązania Umowy, nie uprawniając do jej wykonywania.
3. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane osoby pełnomocnika, a w szczególności jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer ewidencyjny (PESEL), podpis pełnomocnika oraz zakres pełnomocnictwa.
4. Wszelkie pełnomocnictwa udzielone w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy muszą mieć formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym lub formę aktu notarialnego, o ile nie zostaną udzielone w obecności upoważnionego pracownika Domu Maklerskiego.
5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw.
6. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za czynności dokonane przez pełnomocnika, także w przypadku odwołania lub ograniczenia zakresu umocowania, o ile Dom Maklerski nie został o tym prawidłowo powiadomiony.
7. Pełnomocnictwa do zawarcia i wykonywania Umowy wygasają w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, o ile co innego nie wynika z pełnomocnictwa lub zdarzenia prawnego będącego podstawą jego udzielenia.
8. Pełnomocnictwo jest skuteczne wobec DM od pierwszego dnia roboczego następującego po doręczeniu jego oryginału na adres DM.
9. Klient może odwołać lub zmienić zakres Pełnomocnictwa w każdym czasie w takiej samej formie jaka jest wymagana do jego ustanowienia, pod rygorem nieważności.
10. Uniemożliwienie działania pełnomocnikowi następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Dom Maklerski odwołania Pełnomocnictwa lub zaistnienia zdarzenia powodującego jego wygaśnięcie.

§ 9.

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 8, może być przez Klienta osobie trzeciej – udzielone, zmienione lub odwołane w formie:
a) pisemnej w obecności pracownika Domu Maklerskiego poświadczającego autentyczność podpisu lub innej osoby upoważnionej przez Dom Maklerski;
b) pisemnej, z potwierdzoną notarialnie autentycznością podpisu osoby udzielającej Pełnomocnictwa;
c) notarialnej.
2. Pełnomocnictwo udzielone poza granicami kraju powinno być poświadczone zgodnie z §3 ust. 22.

IV. ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 10.

Zarządzanie polega na odpłatnym podejmowaniu i realizacji decyzji inwestycyjnych na rachunek Klienta, w ramach pozostawionych przez Klienta do dyspozycji Domu Maklerskiego środków pieniężnych i Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela, na podstawie Pełnomocnictwa, o którym mowa w § 7.

§ 11.

1. Dom Maklerski podejmuje się zarządzania Portfelem Klienta na zasadach określonych w Regulaminie, Umowie oraz Pełnomocnictwie w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.
2. Decyzje inwestycyjne podejmują zatrudnieni w Domu Maklerskim Zarządzający wyznaczeni do Zarządzania Portfelem Klienta.

§ 12.

1. Z chwilą podpisania Umowy, dokonywanie czynności wymienionych w § 10 na Rachunkach Inwestycyjnych nią objętych, jak również pobieranie wyciągów i zawiadomień o zawartych transakcjach, zastrzeżone jest wyłącznie dla Domu Maklerskiego.
2. Klient zobowiązany jest, z zastrzeżeniem ust. 3, pod rygorem wypowiedzenia Umowy na zasadach określonych w § 34 ust. 9, do nie wykonywania, bez porozumienia z Domem Maklerskim żadnych czynności faktycznych i prawnych mających wpływ na strukturę lub wartość zarządzanego Portfela.
3. W dniu zawarcia Umowy Aktywa wchodzące w skład Portfela nie mogą być obciążone prawami osób trzecich. Takie obciążenie może powstać w trakcie trwania Umowy, o ile Klient uzyska na takie obciążenie zgodę Domu Maklerskiego.
4. Klient ma prawo składać Dyspozycje lub zalecenia dotyczące inwestycji, o ile przewiduje to Umowa. Dyspozycje lub zalecenia muszą mieć formę pisemną i być dostarczone zgodnie z zasadami komunikacji z Domem Maklerskim określonymi w umowie.

§ 13.

1. Klient może wycofywać Aktywa z Rachunku Inwestycyjnego objętego Umową jedynie na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty złożonej Domowi Maklerskiemu.
2. W wyniku operacji wycofania Aktywów, o której mowa w ust.1, wartość Portfela nie może obniżyć się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy dla danego rodzaju Portfela.
3. W przypadku, gdy w wyniku operacji wycofania Aktywów, o której mowa w ust.1, wartość Portfela obniżyłaby się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy Dom Maklerski może wyznaczyć 2 tygodniowy termin na uzupełnienie wartości Portfela. Po bezskutecznym upływie tego terminu Dom Maklerski może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
4. Klient może dokonać wycofania całości lub części Aktywów pod warunkiem zawiadomienia Domu Maklerskiego o planowanym wycofaniu Aktywów co najmniej na 7 dni roboczych przed tym terminem, z zastrzeżeniem ust. 1.
5. Klient może przekazywać dodatkowe Aktywa na Rachunek Inwestycyjny objęty Umową wyłącznie po porozumieniu z Domem Maklerskim.

§ 14.

Zasady dokonywania wyboru podmiotu przechowującego aktywa wchodzące w skład zarządzanych przez Dom Maklerski Portfeli zostały określone w § 4 ust. 3.

§ 15.

1. Wartość składników Portfela określana jest w następujący sposób:
1) wartość akcji notowanych na Giełdzie i praw poboru, które są lub były notowane na Giełdzie lub wprowadzone do Alternatywnego systemu obrotu, liczona jest według ich kursu zamknięcia w Dniu Wyceny lub, wobec braku kursu w tym dniu, według ostatnich notowań przed Dniem Wyceny;
2) wartość praw poboru uzyskanych z posiadanych akcji do momentu ich notowania na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu wyliczana jest jako iloraz różnicy między wartością akcji ustalonej zgodnie z pkt. 1 a ceną emisyjną i liczby praw poboru koniecznych do zakupienia akcji nowej emisji, z zastrzeżeniem, że jeżeli wartość akcji ustalona zgodnie z pkt.1 jest mniejsza od ceny emisyjnej to wartość prawa poboru wynosi 0;
3) wartość akcji oraz praw do akcji do chwili rozpoczęcia ich notowań na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu jest liczona według ich ostatniej ceny sprzedaży przed Dniem Wyceny, z zastrzeżeniem pkt. 4;
4) wartość każdej akcji nabytej przy wykorzystaniu praw poboru do momentu notowania jej na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu jest powiększana o wartość niezbędnych do jej nabycia praw poboru;
5) wartość nie wykorzystanych praw poboru jest równa zero;
6) wartość obligacji notowanych na Giełdzie lub w Alternatywnym systemie obrotu liczona jest według ostatniego kursu rozliczeniowego w Dniu Wyceny powiększonego o należne w tym dniu odsetki lub, jeżeli brak jest takiego kursu, według ostatniego kursu powiększonego o należne w tym dniu odsetki lub jeżeli takiego kursu brak według możliwej do uzyskania ceny sprzedaży;
7) depozyty bankowe wyceniane są według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki naliczone do Dnia Wyceny;
8) wartość tytułów uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania liczona jest zgodnie z ostatnim publikowanym komunikatem, lub też o ile komunikat nie został opublikowany według danych udostępnionych przez podmiot zarządzający danym funduszem inwestycyjnym;
9) instrumenty pochodne wyceniane są na podstawie ich kursów zamknięcia w Dniu Wyceny;
10) W przypadku, gdy nie jest możliwa wycena instrumentów pochodnych na podstawie wskazanej w pkt I.1.2.9, wyceny dokonuje się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.
11) Instrumenty typu CFD wyceniane są na podstawie kursów zamknięcia na platformie dostarczającej dany instrument;
12) pozostałe składniki Portfela wyceniane są:
13) według oszacowanej przez Dom Maklerski, zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny, ceny sprzedaży możliwej do uzyskania w Dniu Wyceny. Jeśli przysługują im odsetki, to cenę sprzedaży powiększa się o kwotę odsetek należnych na ten dzień;
14) w przypadku braku możliwości oszacowania ceny zgodnie z pkt. 10a) – według ostatniej ceny określonej zgodnie z zasadami pkt. 6) lub pkt. 10a) dla Instrumentów finansowych najbardziej zbliżonych względem oprocentowania i terminu wykupu lub, w przypadku Instrumentów finansowych kupowanych z dyskontem, według formuły liniowej między ceną nabycia a wartością nominalną;
15) wszelkie jeszcze nie wypłacone świadczenia, co do których nastąpiło ustalenie prawa ich nabycia, a w szczególności dywidendy i kwoty wypłacanych odsetek powiększają wartość Portfela w dniu odłączenia tych praw od notowania Instrumentu finansowego na rynku;
16) Wszelkie nie spłacone jeszcze należności z tytułu sprzedaży/odkupienia instrumentów finansowych powiększają wartość Portfela w dniu sprzedaży/odkupienia instrumentu
17) wszelkie nie zapłacone zobowiązania, co do których nastąpiło ich ustalenie, a w szczególności zobowiązania z tytułu nabycia Instrumentów finansowych, pomniejszają wartość Portfela w dniu ustalenia zobowiązania.
2. Wartość składników Portfela notowanych na rynkach zagranicznych określana jest w następujący sposób:
1) Instrumenty finansowe notowane na rynkach regulowanych wyceniane są zgodnie z kursami zamknięcia głównego rynku, na którym są one notowane;
2) kryterium wyboru rynku głównego dla danego Instrumentu finansowego polega na dobraniu dla każdego Instrumentu finansowego tego rynku notowań, wraz ze wskazaniem systemu notowań, które najlepiej spełniają następujące warunki:
a) emitent wprowadził do obrotu największą liczbę danych Instrumentów finansowych;
b) wolumen obrotów, w okresach trzymiesięcznych uzasadnia wskazanie, że dany rynek i system notowań w sposób stały i rzetelny określa wartość notowanych Instrumentów finansowych;
3) w odniesieniu do Instrumentów finansowych notowanych na rynku amerykańskim, Dom Maklerski do wyboru rynku głównego, w pierwszej kolejności będzie przyjmował: New York Stock Exchange (NYSE) i rynek NASDAQ;
4) Instrumenty finansowe notowane za granicą – w przypadku których do godziny 18.00 czasu warszawskiego nie ma możliwości uzyskania kursu zamknięcia sesji na rynku wskazanym jako główny na dany dzień – wyceniane będą według ostatniego kursu zamknięcia, tzn. w przypadku Instrumentów finansowych, notowanych na rynkach USA – według kursu zamknięcia na dzień poprzedni przed Dniem Wyceny;
5) wycena Instrumentów finansowych, określana według notowań na zagranicznych rynkach, dokonywana jest w walucie notowań, a następnie przeliczana na złote polskie, według średniego kursu danej waluty ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ważnego na Dzień Wyceny.
3. W przypadku, jeżeli określone Instrumenty finansowe notowane są na wielu rynkach i w przypadku kwotowań tych instrumentów Dom Maklerski nie ma możliwości uzyskiwania ich cen w sposób ciągły od organizatora, do wyceny i określania wartości rynkowej pobierane są kursy uzyskane z serwisów informacyjnych uznanych instytucji o powszechnie akceptowanej renomie, które specjalizują się w działalności polegającej na dokonywaniu wyceny Instrumentów finansowych, oraz zawodowego dostarczania takich informacji.
4. W przypadku zawierania transakcji kupna lub sprzedaży Instrumentów finansowych, o których mowa w ust. 1 – 3, transakcje w wycenie Portfela uwzględniane są z datą zawarcia tych transakcji tzn. w przypadku transakcji kupna w wycenie Portfela uwzględnia się zakupione instrumenty w dniu, w którym została zawarta transakcja kupna, natomiast w przypadku transakcji sprzedaży w wycenie Portfela uwzględnia się sprzedane instrumenty w dniu, w którym została zawarta transakcja sprzedaży.
5. Jeżeli Umowa przewiduje zaciąganie w imieniu Klienta zobowiązań (kredytów, pożyczek), to wówczas wartość zaciągniętego zobowiązania odejmuje się od sumy wartości składników Portfela obliczonej zgodnie z ust.1 i 2, przy czym na wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek składa się kwota zaciągniętego kredytu lub pożyczki powiększona o odsetki naliczone na Dzień Wyceny.
6. Należne, a nie pobrane przez Dom Maklerski opłaty za zarządzanie pomniejszają sumę wartości składników Portfela obliczonej zgodnie z ust.1 i 2.
7. Dom Maklerski może ustalić z Klientem inne sposoby wyceny składników Portfela.

§ 16.

Wszystkie należne Klientowi przychody, a w szczególności dywidendy oraz odsetki od obligacji lub depozytów bankowych są reinwestowane i powiększają wartość aktywów w Portfelu.

§ 17.

Wyceny Portfela dokonuje się jednokrotnie w każdym dniu roboczym, a ponadto w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:
1. w momencie zaksięgowania Aktywów na Rachunku Inwestycyjnym Klienta;
2. na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27;
3. w przypadku wycofania z Rachunku Inwestycyjnego części Aktywów przez Klienta;
4. w przypadku zaksięgowania na Rachunku Inwestycyjnym dodatkowych Aktywów; przekazanych do zarządzania przez Klienta.

§ 18.

Jako wzorzec służący ocenie efektywności zarządzania oraz oddający cel i politykę inwestycyjną realizowana w procesie zarządzania portfelami inwestycyjnymi według strategii indywidualnych będą stosowane różne niezależne od Domu Maklerskiego wskaźniki. O wyborze wzorca decydować będzie Klient. Przykładowe wzorce to: inflacja, rentowność lokat bankowych, rentowność instrumentów pieniężnych, indeksy giełdowe, indeksy papierów dłużnych, fundusze inwestycyjne, średnie funduszy inwestycyjnych i inne. Wzorce stosowane do oceny efektywności zarządzania portfelami inwestycyjnymi mogą być kompilowane z kilku pojedynczych wzorców. Wskaźniki, o których mowa powyżej oraz sposób oceny efektywności usługi zarządzania portfelami będzie uwzględniał cele inwestycyjne klienta oraz rodzaje instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela i będzie określony w Umowie z Klientem.

§ 19.

Sposób i tryb przekazywania przez Klienta Dyspozycji i zaleceń dotyczących Aktywów wchodzących w skład zarządzanego przez Dom Maklerski Portfela został określony w § 2 ust. 3.

V. WYNAGRODZENIE

§ 20.

Za świadczone usługi w ramach Umowy Dom Maklerski otrzymuje wynagrodzenie, na które składają się następujące rodzaje opłat i prowizji:
1. Opłata Wstępna,
2. Opłata Stała,
3. Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela, powyżej Stopy Referencyjnej,
4. Opłata końcowa.

§ 21.

1. Opłata Wstępna jest pobierana z Rachunku Inwestycyjnego Klienta po każdorazowym zasileniu przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Opłatę wstępną stanowi iloczyn stawki Opłaty Wstępnej i kwoty zasilenia Rachunku Inwestycyjnego dokonanego przez Klienta.
3. Dom Maklerski nie pobiera Opłaty Wstępnej w przypadku dokonania przez Klienta ponownego udostępnienia wypłaconej z jego Portfela kwoty, w ciągu 90 dni od wypłaty, do wysokości wypłaty.

§ 22.

1. Podstawę do obliczenia Opłaty Stałej stanowi średnia arytmetyczna wartość Portfela w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 27 skorygowana o zawarty w wartości poszczególnych składników Portfela naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Portfela. Dla dni nie będących Dniami Wyceny przyjmuje się wartość Portfela z ostatniego poprzedzającego Dnia Wyceny.
2. Opłatę Stałą stanowi iloczyn stawki Opłaty Stałej i wartości uzyskanej podstawy do obliczenia Opłaty Stałej.
3. Opłatę Stałą oblicza się i pobiera proporcjonalnie do długości okresu rozliczeniowego.
4. Opłata Stała pobierana jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27, w wysokości naliczonej według stawek ustalonych z Klientem w Umowie

§ 23.

1. Wzrost wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej oblicza się odejmując od wartości końcowej Portfela określonej w ust. 4, pomniejszonej o wszystkie naliczone w danym Okresie Rozliczeniowym opłaty za zarządzanie, wartość początkową Portfela określoną w ust. 3, powiększoną o iloczyn wartości początkowej Portfela oraz Stopy Referencyjnej skorygowanej o podatek, który byłby naliczony, gdyby wartość początkowa Portfela zmieniła się o wielkość Stopy Referencyjnej. Jeśli w danym Okresie Rozliczeniowym następowały zmiany wartości Aktywów spowodowane realizacją dyspozycji Klienta, o których mowa w § 13 ust. 1 i ust. 5, przyrost wartości Portfela oblicza się dla każdego przepływu oddzielnie.
2. Prowizję od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej stanowi iloczyn stawki Prowizji określony w Umowie i Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej w danym okresie rozliczeniowym skalkulowanego zgodnie z ust. 1 powyżej.
3. Za wartość początkową Portfela przyjmuje się:
a) w pierwszym Okresie Rozliczeniowym wartość wniesionych na podstawie Umowy Aktywów, określoną zgodnie z § 15, skorygowaną o zawarty w ich wartości, naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów;
b) w każdym następnym Okresie Rozliczeniowym – wartość końcową poprzedniego Okresu Rozliczeniowego, określoną zgodnie z § 15, pomniejszoną o naliczone i pobrane opłaty oraz o zawarty w ich wartości naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów.
4. Wartość końcową Portfela stanowi wartość Aktywów zdeponowanych na Rachunkach objętych Umową w ostatnim dniu Okresu Rozliczeniowego, wycenionych zgodnie z § 15, skorygowaną o zawarty w ich wartości naliczony i niezapłacony podatek, który stałby się wymagalny w przypadku zbycia poszczególnych składników Aktywów.
5. Prowizja od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej pobierana jest po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27, w wysokości naliczonej według stawek ustalonych z Klientem w Umowie.

§ 24.

1. Opłata końcowa jest pobierana z Rachunku Inwestycyjnego Klienta przy każdorazowej wypłacie przez Klienta środków z Rachunku Inwestycyjnego.
2. Opłatę końcową stanowi iloczyn stawki opłaty końcowej i kwoty wypłaty środków z Rachunku Inwestycyjnego dokonanej przez Klienta.

§ 25.

1. Maksymalne stawki Opłaty Wstępnej, Opłaty Stałej, Opłaty Końcowej, Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej oraz minimalną wysokość początkową Portfela określa Tabela Opłat i Prowizji, stanowiąca załącznik do Umowy.
2. Stawki opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji zależą od wielkości aktywów przekazanych w zarządzanie oraz od wybranej Strategii Inwestycyjnej. W przypadku Indywidualnej Strategii Inwestycyjnej ich wysokość jest określona w Umowie i jest negocjowana z Klientem, przy uwzględnieniu wybranego celu inwestycyjnego, stopnia wykorzystania limitów zaangażowania w poszczególne klasy aktywów oraz wybranego benchmarku.
3. Tabela jest przyjmowana uchwałą zarządu Domu Maklerskiego.
4. Dom Maklerski może jednostronnie obniżać stawki opłat lub prowizji określonych w Tabeli, albo zawieszać ich pobieranie. Obniżenie lub zawieszenie pobierania opłat i prowizji określonych w Tabeli Opłat i Prowizji może być wprowadzone na określony okres (akcja promocyjna) i dotyczy umów zawieranych w tym okresie. Obniżenie lub zawieszenie opłat i prowizji jest dokonywane za zgodą zarządu Domu Maklerskiego.

§ 26.

1. Dom Maklerski nalicza za zarządzanie Portfelem opłaty i prowizje wyszczególnione w Tabeli każdorazowo po zamknięciu okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27.
2. Do opłat i prowizji z tytułu zarządzania Portfelem dolicza się podatek od towarów i usług według obowiązujących stawek na mocy odrębnych przepisów.
3. Do obliczenia stóp referencyjnych i opłat za zarządzanie przyjmuje się dla roku kalendarzowego i dla okresu rozliczeniowego rzeczywistą liczbę dni.
4. Stopy referencyjne, o których mowa w ust. 3 oblicza się metodą wykładniczą (efektywne stopy zwrotu).

§ 27.

1. Dla ustalania Opłaty Stałej przyjmuje się jednomiesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącami kalendarzowymi z zastrzeżeniem ust. 3,4 i 5.
2. Dla ustalania Prowizji od Wzrostu wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej przyjmuje się trzymiesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałami kalendarzowymi z zastrzeżeniem ust. 3, 4 i 5. Umowa z Klientem może przewidywać dłuższy okres rozliczeniowy.
3. Okres rozliczeniowy upływa każdorazowo na koniec ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca lub kwartału.
4. W razie wygaśnięcia zmiany lub rozwiązania umowy okres rozliczeniowy może ulec skróceniu.
5. Za początek pierwszego okresu rozliczeniowego uznaje się dzień zasilenia przez Klienta Rachunku Inwestycyjnego Aktywami.

§ 28.

W celu wyliczenia wysokości Opłaty Stałej i Prowizji od Wzrostu Wartości Portfela powyżej Stopy Referencyjnej dokonuje się wyceny Portfela na zasadach określonych w §15.

§ 29.

1. Opłaty i prowizje są pobierane przez Dom Maklerski bezpośrednio z Rachunków Inwestycyjnych Klienta objętych Umową.
2. W przypadku, gdy pobranie opłat nie będzie możliwe z powodu niewystarczającego stanu rachunku pieniężnego Klienta, Dom Maklerski zastrzega sobie prawo dokonywania zbycia części Aktywów Portfela w celu umożliwienia pobrania należnych opłat za zarządzanie Portfelem. Wskazane w zdaniu poprzednim zbycie nastąpi zgodnie ze wskazaną w art. 83a
ust.3 Ustawy dyrektywą działania firmy inwestycyjnej z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
3. Podpisując Umowę Klient udziela jednocześnie Domowi Maklerskiemu pełnomocnictwa do pobierania opłat i prowizji w trybie określonym w ust. 1 i 2.
4. Z uwagi na sposób pobierania opłat i prowizji, określony w ust. 1 i 2, Dom Maklerski nie określa w Regulaminie innych sposobów postępowania Domu Maklerskiego, w przypadku niewywiązania się Klienta z obowiązku dostarczania środków pieniężnych w terminach określonych w Umowie ani nie stosuje innych zabezpieczeń na wypadek niewywiązania się Klienta z przyjętych zobowiązań oraz nie przewiduje stosowania innych sposobów zabezpieczenia roszczeń Domu Maklerskiego względem Klienta.
5. Szczegółowe zasady regulowania wynagrodzenia są określone w Umowie.
6. W związku z Zarządzaniem portfelem Dom Maklerski nie może przyjmować świadczeń pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych od osoby trzeciej.
7. Postanowienia ust. 6 nie stosuje się do drobnych świadczeń niepieniężnych przyjmowanych przez Dom Maklerski od osoby trzeciej w związku z Zarządzaniem portfelem, jeżeli:
a) świadczenia te mogą poprawić jakość Zarządzania portfelem na rzecz Klientów;
b) łączna wielkość i charakter tych świadczeń nie wpływałyby negatywnie na przestrzeganie przez Dom Maklerski obowiązku działania zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów;
c) informacja o świadczeniach, w tym o ich istocie i wysokości, a w przypadku, gdy wysokość takich świadczeń nie może zostać oszacowana, o sposobie ustalania ich wysokości, została przekazana Klientowi lub potencjalnemu Klientowi w sposób rzetelny, dokładny i zrozumiały przed rozpoczęciem Zarządzania portfelem, przy czym świadczenia te mogą być opisane w sposób ogólny. Informacja ta powinna być aktualna w toku korzystania przez Klienta z Zarządzania portfelem.
8. Dom Maklerski nie przyjmuje i nie przekazuje opłat, prowizji i świadczeń niepieniężnych jeżeli w wyniku ich przyjęcia lub przekazania świadczenie usługi Zarządzania portfelem byłoby stronnicze lub w inny sposób zostałoby zakłócone.
9. Dom Maklerski na bieżąco spełnia wymogi określone w ust. 8 dopóki przyjmuje i przekazuje opłaty, prowizje i świadczenia niepieniężne.

VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO ZA SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA PRZEZ DOM MAKLERSKI UMOWY

§ 30.

1. Dom Maklerski zobowiązuje się do wykonywania usługi zarządzania Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych w zakresie określonym w Umowie
i Regulaminie z dołożeniem należytej staranności wymaganej dla tego typu usługi oraz z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.
2. Dom Maklerski odpowiada za szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że szkody powstały na skutek okoliczności niezależnych od Domu Maklerskiego, a w szczególności okoliczności mających charakter siły wyższej oraz spowodowane działaniami lub zaniechaniami osób za których działania Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności.
3. Dom Maklerski odpowiada za szkodę wynikłą z niezachowania tajemnicy zawodowej lub innych tajemnic prawnie chronionych w związku z ze świadczona usługą.
4. Dom Maklerski nie odpowiada za szkody poniesione przez Klienta powstałe wskutek niewykonania przez niego obowiązków wynikających z Umowy lub Regulaminu.
5. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta danych nieprawdziwych, nieaktualnych lub niekompletnych.

VII. ZASADY POWIERZENIA PRZEZ DOM MAKLERSKI PODMIOTOWI TRZECIEMU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z ZARZĄDZANIEM PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 31.

Dom Maklerski nie powierza podmiotowi trzeciemu czynności związanych z zarządzaniem Portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów finansowych.

VIII. SPOSÓB I TRYB ORAZ TERMINY PRZEKAZYWANIA KLIENTOWI INFORMACJI DOTYCZĄCEJ ŚWIADCZONEJ NA JEGO RZECZ USŁUGI.

§ 32.

1. Raporty z zarządzania Portfelem Dom Maklerski sporządza na koniec każdego okresu rozliczeniowego, o którym mowa w § 27, i wysyła Klientowi w terminie do 21 dni od jego zakończenia, w sposób określony w Umowie, na Trwałym nośniku informacji.
2. Raporty, o których mowa w ust. 1 przekazywane są co najmniej raz na 3 miesiące, za wyjątkiem sytuacji, gdy:
1) Dom Maklerski daje swoim Klientom dostęp do systemu internetowego spełniającego wymogi przewidziane dla Trwałego nośnika informacji, w którym można uzyskać dostęp do aktualnych wycen Portfela Klienta i w którym Klient może łatwo dotrzeć do informacji dostępnych w tym systemie, a Dom Maklerski, na podstawie funkcjonalności tego systemu dysponuje dowodami, że Klient uzyskał dostęp do wyceny swojego Portfela co najmniej raz w ciągu danego kwartału;
2) Gdy Klient życzy sobie być informowany z osobna o każdej zawartej transakcji – Dom Maklerski, z chwilą zawarcia transakcji przez Zarządzającego Portfelem przekazuje Klientowi na trwałym nośniku najważniejsze informacje dotyczące takiej transakcji co najmniej raz na 12 miesięcy. Postanowienie nie ma zastosowania w przypadku transakcji na Instrumentach finansowych, objętych zakresem art. 4 ust. 1 pkt 44 lit. c) Dyrektywy 2014/65/UE lub dowolnego spośród pkt 4) –11) w sekcji C załącznika I do tej Dyrektywy;
3) Gdy Strategia Inwestycyjna uzgodniona w Umowie z Klientem związana jest z wysokim ryzykiem inwestycyjnym – raporty przekazywane są co najmniej raz na miesiąc.
3. Jeżeli Klient, na podstawie ust. 2 pkt. 2), zażądał dostarczania mu przez Dom Maklerski informacji o każdej zawartej transakcji w ramach Zarządzania Portfelem, Dom Maklerski przesyła Klientowi powiadomienie potwierdzające transakcję bezpośrednio po jej zawarciu, nie później niż pierwszego dnia roboczego po jej zawarciu lub – jeżeli Dom Maklerski otrzymuje potwierdzenie od osoby trzeciej – nie później niż pierwszego dnia roboczego po odbiorze potwierdzenia od tej osoby trzeciej, przekazując informacje obejmujące dane wskazane w ust. 4 pkt. 13) poniżej, a ponadto:
a) oznaczenie Domu Maklerskiego lub podmiotu przekazującego potwierdzenie;
b) nazwę, firmę, imię i nazwisko lub inne oznaczenie Klienta;
4. Raporty, o których mowa w ust. 1, zawierają rzetelny i wyważony przegląd podjętych czynności oraz wyników Portfela w czasie trwania okresu rozliczeniowego oraz obejmują, stosownie do potrzeb, następujące informacje:
1) firmę Domu Maklerskiego;
2) oznaczenie Rachunków inwestycyjnych objętych Umową;
3) nazwy poszczególnych Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela oraz ich wycena, w tym dane na temat każdego z przechowywanych Instrumentów finansowych, jeżeli Instrumenty finansowe są przechowywane przez Dom Maklerski;
4) wartość rynkową lub, jeśli nie jest możliwe ustalenie ceny wartości rynkowej, wartość godziwą poszczególnych Instrumentów finansowych wchodzących w skład Portfela;
5) saldo środków pieniężnych na początek i koniec okresu rozliczeniowego;
6) wyniki inwestycyjne Portfela osiągnięte w danym okresie rozliczeniowym i ich porównanie z Obiektywnymi Wskaźnikami Finansowymi, które są wskazane w opisie Strategii Inwestycyjnej;
7) łączną wysokość wszystkich opłat i prowizji pobranych w danym okresie rozliczeniowym;
8) łączną wysokość opłat i prowizji z tytułu zarządzania Portfelem Klienta pobranych w danym okresie rozliczeniowym, w tym, w razie takiej potrzeby, również oświadczenie o możliwości dostarczenia bardziej szczegółowego zestawienia kosztów na wniosek Klienta;
9) łączną wysokość opłat i prowizji związanych z wykonywaniem zleceń w ramach zarządzania Portfelem Klienta pobranych w danym okresie rozliczeniowym, w tym, w razie takiej potrzeby, również oświadczenie o możliwości dostarczenia bardziej szczegółowego zestawienia kosztów na wniosek Klienta;
10) na żądanie Klienta szczegółowy wykaz wszystkich opłat i prowizji pobranych w danym okresie rozliczeniowym;
11) wysokości dywidend, odsetek oraz innych pożytków z Aktywów wchodzących w skład Portfela, które powiększyły wartość Portfela w danym okresie rozliczeniowym wraz z informacjami na temat zdarzeń korporacyjnych dających określone prawa w stosunku do Instrumentów finansowych przechowywanych w Portfelu;
12) w odniesieniu do każdej transakcji zawartej w okresie rozliczeniowym – informacje, o których mowa odpowiednio w pkt 13) lit. a) – h), chyba że Klient życzy sobie być informowany o każdej zawartej transakcji z osobna, kiedy zastosowanie ma ust. 3 niniejszego paragrafu;
13) o ile Klient nie zażądał informacji, o których mowa w pkt 12), następujące informacje:
a) data i czas zawarcia transakcji;
b) rodzaj zlecenia;
c) identyfikator kupna/sprzedaży albo w przypadku innych zleceń – charakter zlecenia;
d) oznaczenie miejsca wykonania zlecenia;
e) oznaczenie Instrumentu finansowego;
f) liczba Instrumentów finansowych będących przedmiotem zlecenia;
g) cena, po jakiej zostało wykonane zlecenie;
h) łączna wartość transakcji;
i) całkowita wartość pobranych opłat i prowizji, jak również innych kosztów wykonania zlecenia, oraz – na żądanie Klienta – zestawienie poszczególnych pozycji pobranych opłat i prowizji oraz innych kosztów wykonania zlecenia
j) wskazanie obowiązków Klienta związanych z rozliczeniem transakcji, w tym terminów, w których Klient powinien dokonać płatności lub dostawy Instrumentu Finansowego, oraz innych danych niezbędnych do wykonania tych obowiązków, o ile takie dane nie zostały wcześniej podane do wiadomości Klienta;
k) w przypadku wykonania zlecenia poprzez zawarcie transakcji, której drugą stroną był podmiot z grupy kapitałowej, do której należy Dom Maklerski, Dom Maklerski lub inny Klient Domu Maklerskiego – informację o takim sposobie wykonania
Zlecenia, chyba że Zlecenie zostało zrealizowane za pośrednictwem systemu obrotu, który umożliwia anonimowe zawieranie Transakcji.
5. Dom Maklerski informuje Klienta w przypadku, gdy całkowita wartość Portfela, oceniana z początkiem każdego okresu rozliczeniowego, zmniejszy się o 10%, a następnie o wielokrotności 10%, nie później niż przed końcem dnia roboczego, w którym próg ten został przekroczony, lub – jeśli przekroczenie progu nastąpiło w dniu wolnym od pracy – przed zamknięciem następnego dnia roboczego.
6. Informacje dotyczące zobowiązań podatkowych, wynikających z transakcji przeprowadzanych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w ramach zarządzania Portfelem, Dom Maklerski przekazuje Klientowi w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
7. Informacje dotyczące obowiązków informacyjnych wynikających z transakcji przeprowadzonych na Rachunku Inwestycyjnym Klienta w ramach zarządzania Portfelem, Dom Maklerski przekazuje Klientowi w terminie umożliwiającym dopełnienie tych obowiązków.
8. Dom Maklerski na żądanie Klienta informuje go, o każdym wykonanym zleceniu w zakresie Aktywów wchodzących w skład Portfela.
9. Dom Maklerski przekazuje Klientowi informacje, o których mowa w niniejszym rozdziale w sposób wskazany w § 3 ust. 9.
10. Klient ustanawia w formie pisemnej hasło niezbędne do uzyskiwania przez telefon informacji na temat swojego Portfela.
11. Zmiana ustanowionego hasła:
a) wymaga złożenia przez Klienta w Domu Maklerskim pisemnej dyspozycji – osobiście, listownie lub pocztą elektroniczną,
b) nie stanowi zmiany warunków zawartej Umowy i nie wymaga podpisania aneksu:
c) W przypadku gdy dyspozycja zmiany hasła wpłynie do Domu Maklerskiego listownie lub pocztą elektroniczną, każdorazowo przed dokonaniem zmiany hasła Firma Inwestycyjna skontaktuje się z Klientem telefonicznie w celu uzyskania potwierdzenia autentyczności otrzymanej dyspozycji.
12. Nowe hasło będzie obowiązywać począwszy od dnia roboczego, w którym zostało zmienione.
13. Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia hasła przez osoby trzecie. Klient jest zobowiązany do nieudostępniania hasła osobom trzecim. Osoba, która posługuje się hasłem Klienta uznawana jest za osobę uprawnioną do uzyskania informacji na temat Portfela.
14. W sytuacji powzięcia przez Klienta informacji o możliwości posłużenia się przez osobę nieuprawnioną jego hasłem, powinien on powiadomić o tym fakcie Dom Maklerski,
która w następstwie powyższego niezwłocznie podejmie działania zmierzające do uniemożliwienia udzielania informacji osobom nieuprawnionym.
15. W odniesieniu do Klienta detalicznego, w raporcie, o którym mowa w ust. 1 Dom Maklerski zamieszcza również informację, w jaki sposób zostanie zapewnione, że Zarządzanie portfelem lub Instrumenty finansowe będące przedmiotem Zarządzania portfelem są nadal odpowiednie dla danego Klienta detalicznego.

IX. SPOSOBY I TERMINY ZAŁATWIANIA SKARG SKŁADANYCH PRZEZ KLIENTA


§ 33.

1. Skarga może być złożona w każdej jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów.
2. Skarga może być złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście, w jednostce Domu Maklerskiego obsługującej Klientów, albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 1481);
b) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce, o której mowa w ust. 1.
c) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
3. Skarga złożona w formie, o której mowa w ust. 2 pkt c) powinna być skierowana na adres poczty elektronicznej: info@ndm.com.pl.
4. Po złożeniu przez Klienta skargi, zgodnie z wymogami, o których mowa w ust. 2, Dom Maklerski rozpatruje skargę i udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
5. Odpowiedź, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski może dostarczyć pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Klienta.
6. Odpowiedzi, o której mowa w ust. 4, Dom Maklerski udziela bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
7. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie skargi i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 6, Dom Maklerski w informacji przekazywanej Klientowi, który złożył skargę:
8. wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
9. wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
10. określa przewidywany termin rozpatrzenia skargi i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania skargi.
11. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 6, a w określonych przypadkach terminu określonego w ust. 7, skargę uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.
12. Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania i rozpatrywania skarg przez Dom Maklerski zamieszczone są w Procedurze rozpatrywania reklamacji i skarg złożonych przez Klientów NDM S.A. w Domu Maklerskim zamieszczonej na stronie internetowej Domu Maklerskiego.
13. Klient ma prawo wnoszenia skarg na działalność Domu Maklerskiego do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do Rzecznika Finansowego.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34.

1. Dom Maklerski ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
2. Zawiadomienia o zmianach Regulaminu, obejmujące również zmienioną treść Regulaminu, będą przesyłane na adres mailowy wskazany w Umowie lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, nie później niż na jeden miesiąc przed dniem wejścia w życie zmian. Klient może wypowiedzieć Umowę przed upływem terminu wejścia zmian w życie, w przeciwnym wypadku uznaje się, że Klient zgadza się na zmiany Regulaminu, które to zmiany wiążą Klienta z upływem powyższego miesięcznego terminu.
3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta w okresie, o którym mowa w ust. 2, do czasu upływu terminu wypowiedzenia w odniesieniu do Klienta, stosuje się niezmienione postanowienia Regulaminu.
4. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 2 tygodni od dnia jej zawarcia. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. Do zasad odstąpienia od Umowy mają zastosowanie przepisy art. 395-396 oraz 491 – 494 Kodeksu Cywilnego.
5. Do zmiany Tabeli stosuje się zapisy ust. 1-4 z zastrzeżeniem postanowień § 25 ust. 4.
6. Każda ze stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w Umowie. Wypowiedzenie należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Bieg wypowiedzenia Umowy liczy się od dnia otrzymania przez stronę pisma zawierającego oświadczenie wypowiadające warunki Umowy.
8. W drodze porozumienia stron, Umowa może być rozwiązana bez zachowania terminu wypowiedzenia w każdym czasie.
9. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia warunków Regulaminu bądź Umowy przez drugą stronę. W szczególności Dom Maklerski może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku podjęcia przez Klienta czynności faktycznych lub prawnych mających wpływ na strukturę lub wartość zarządzanego Portfela, w tym Klient przekaże
dodatkowe aktywa na Rachunek Inwestycyjny objęty umową bez wcześniejszego porozumienia z Domem Maklerskim lub gdy w wyniku operacji wycofania Aktywów, wartość Portfela obniży się poniżej Minimalnej Wartości Początkowej wymaganej do zawarcia Umowy, a Klient nie uzupełni wartości Portfela w terminie określonym przez Dom Maklerski, a także w przypadku wypowiedzenia Pełnomocnictwa bez jednoczesnego udzielenia nowego Pełnomocnictwa. Klient może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w szczególności w przypadku nie wypełnienia obowiązku informacyjnego o spadku wyceny aktywów, o którym mowa w § 32 ust. 5.
10. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Dom Maklerski, wypowiedzenie zostanie przesłane Klientowi niezwłocznie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.
11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Rozporządzenia.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 sierpnia 2023 r.

 

Lista załączników:

Załącznik nr 1 do regulaminu zarządzania portfelami w NDM z 03-07-2023 

 

Regulamin organizacyjny NDM S.A.
Struktura organizacyjna NDM S.A.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w niniejszym dokumencie. 

Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z jego treścią.

Z jakiego źródła posiadacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482561, NIP: 1132870187, REGON: 146944185 („Administrator”).

Administrator wyznaczył także inspektora ochrony danych.

Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw, w związku z ochroną tych danych, pod adresem poczty elektronicznej: iodo@ndm.com.pl

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?

Na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą handlową, w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług maklerskich.

Jakie kategorie moich danych osobowych są przetwarzane?

Jako Administrator, będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;
 2. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;
 3. numer PESEL, NIP;
 4. adres zameldowania lub zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
 5. adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; 
 6. dane osobowe zawarte w wypełnionej przez Ciebie ankiecie odpowiedniości i adekwatności usługi maklerskiej, będącej przedmiotem zawieranej umowy, dotyczące wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych (w zależności od tego, jakiej usługi maklerskiej dotyczy zawierana umowa);
 7. dane osobowe zawarte w Twoim oświadczeniu, składanym na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, inne, niż wymienione powyżej;
 8. dane osobowe zawarte w Twoim oświadczeniu składanym na podstawie przepisów FATCA / CRS, inne, niż wymienione powyżej.

Jednocześnie wskazujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Mianowicie nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz nie przetwarzamy Twoich danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby, a także danych dotyczących Twojego zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 Jako Administrator, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi imieniu , do których należą: biura księgowe, spółki świadczące usługi teleinformatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, podmioty świadczące usługi doradcze, biegli rewidenci w związku z audytem, profesjonalni doradcy (kancelarie prawne);
 3. pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
 4. podmiotom niezbędnym do realizacji zawartej umowy a w szczególności: agentom transferowym, agentom firmy inwestycyjnej, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, dystrybutorom jednostek uczestnictwa, bankom, firmom inwestycyjnym, emitentom instrumentów finansowych, podmiotom prowadzącym ewidencję.

Czy moje dane osobowe są przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?

Jako Administrator, przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy – przez okres negocjowania umowy do dnia jej zawarcia oraz od dnia jej zawarcia do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron umowy, wynikających z takiej umowy. 

Jakie prawa mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Poniżej znajdziesz listę praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Aby zrealizować swoje niżej wymienione prawa wyślij żądanie pod adres email: iodo@ndm.com.pl

Mam prawo do:Co prawo to dla mnie oznacza:

dostępu do moich danych osobowych

Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy;
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu;
 • z jakie źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty);
 • czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).

Zwracamy Twoją uwagę, że wyżej wymienione informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.

Możesz także zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może (ale nie musi) wiązać się to jednak z opłatami równymi kosztom obsługi Twojego żądania.

Jeżeli pobranie opłat będzie koniczne, niezwłocznie poinformujemy Cię to tym, przed realizacją żądania.

sprostowania moich danych osobowych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

usunięcia moich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.

 

ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych

Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Prosimy pamiętać, że skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.

Poza tym, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

W takim wypadku, prosimy o wskazanie Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.

Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

przenoszenia moich danych osobowych

Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś.

W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że powyższy opis dotyczący tego, co oznaczają poszczególne prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?

Pozyskujemy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zawarcia z nami umowy dotyczącej świadczenia usług maklerskich, a także jej realizacji lub rozwiązania.

Wskazujemy, że w przypadku braku lub odmowy podania Twoich danych osobowych, jesteś narażona / -y na następujące konsekwencje – możemy odmówić zawarcia z Tobą lub wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług maklerskich.

Czy w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.

U Administratora każdą decyzję, dotyczącą Twojej osoby, na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, podejmuje człowiek. Używamy wprawdzie narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe). Zawsze za ostateczną decyzją stoi nasz pracownik.

Ponadto, w odniesieniu do Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, w tym znaczeniu, że nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych, w sposób zautomatyzowany, do oceny Twoich cech, takich, jak przykładowo: analizy lub prognozy Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności lub przemieszczania się.

Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą oceną w przedmiotowym zakresie, dotyczącym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania, uprzejmie prosimy o kontakt, na powyżej wskazany adres kontaktowy Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. W takim wypadku prosimy o podanie informacji, które Twoim zdaniem uzasadniają fakt, że nasza ocena nie jest trafna. Możliwe jest, że poprosimy Cię o takie informacje również po Twoim kontakcie z nami.

Polityka informacyjna NDM w zakresie ujawniania informacji
Sprawozdania finansowe