Akcjonariat

05.04.2024 r

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 12.04.2024

Zarząd spółki pod firmą Niezależny Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 56, 00-417 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000482561 (Spółka), zwołał na dzień: 12 kwietnia 2024 roku (piątek) na godz. 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Wspólnej 56   (treść ogłoszenia)

Zgodnie z art. 407 par. 2 KSH akcjanariusze  mają prawo żądać odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w postaci projektów uchwał. W tym celu winien zwrócić się do NDM z odpowiednim wnioskiem na adres mailowy spółki info@ndm.com.pl

26.01.2021 r

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000482561 („Spółka”), na podstawie art. 357 § 2 k.s.h. oraz § 8 ust. 5 Statutu Spółki ogłasza o utracie dokumentów odcinka zbiorowego obejmującego 69 900 akcji imiennych zwykłych Spółki serii „A” od nr 420001 do 489900, oraz złożeniu przez akcjonariusza Spółki, tj. ABBA S.A. wniosku o umorzenie dokumentu odcinka zbiorowego akcji i wydanie ich duplikatów.
Spółka wzywa wszystkich do złożenia dokumentów akcji w Spółce, jeżeli są w ich posiadaniu oraz wskazania swoich uprawnień do tych dokumentów w terminie 7 dni od opublikowania niniejszego ogłoszenia, pod rygorem umorzenia dokumentów akcji i wydania ich duplikatów osobie wpisanej jako uprawniona do księgi akcyjnej

I WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Niezależnego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-613, Warszawa, Chałbińskiego 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000482561 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.  16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki, do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze I wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-015, ul. Twarda 18 wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 r.

II WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Niezależnego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-613, Warszawa, Chałbińskiego 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000482561 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.  16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki, do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze II wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-015, ul. Twarda 18 wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 r.

III WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Niezależnego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-613, Warszawa, Chałbińskiego 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000482561 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.  16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki, do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze III wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-015, ul. Twarda 18 wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 r.

IV WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Niezależnego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-613, Warszawa, Chałbińskiego 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000482561 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.  16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki, do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Jednocześnie informujemy, że niniejsze IV wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-015, ul. Twarda 18 wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 r.

V WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

Zarząd Spółki Niezależnego Domu Maklerskiego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie adres: 00-613, Warszawa, Chałbińskiego 8 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000482561 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art.  16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa Akcjonariuszy Spółki, do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

Jednocześnie informujemy, że niniejsze V wezwanie jest podyktowane nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798), w wyniku której wprowadzono obowiązkową dematerializację akcji w niepublicznych spółkach akcyjnych. Zgodnie z nowymi przepisami akcje Spółki nie będą już mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez podmiot zewnętrzny – Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-015, ul. Twarda 18 wybrany przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2020 r.