RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, informuje Cię, że przetwarza Twoje dane osobowe. 

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz w niniejszym dokumencie. 

Zachęcamy Cię do uważnego zapoznania się z jego treścią.

Z jakiego źródła posiadacie moje dane osobowe?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482561, NIP: 1132870187, REGON: 146944185 („Administrator”).

Administrator wyznaczył także inspektora ochrony danych.

Możesz się z nim skontaktować w sprawach ochrony Twoich danych osobowych i realizacji przysługujących Ci praw, w związku z ochroną tych danych, pod adresem poczty elektronicznej: iodo@ndm.com.pl

Na jakiej podstawie oraz w jakim celu moje dane osobowe są przetwarzane?

Na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą handlową, w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy dotyczącej świadczenia usług maklerskich.

Jakie kategorie moich danych osobowych są przetwarzane?

Jako Administrator, będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych:

 1. imię i nazwisko;
 2. rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości;
 3. numer PESEL, NIP;
 4. adres zameldowania lub zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer mieszkania);
 5. adres e-mail, numer telefonu kontaktowego; 
 6. dane osobowe zawarte w wypełnionej przez Ciebie ankiecie odpowiedniości i adekwatności usługi maklerskiej, będącej przedmiotem zawieranej umowy, dotyczące wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego, sytuacji finansowej lub celów inwestycyjnych (w zależności od tego, jakiej usługi maklerskiej dotyczy zawierana umowa);
 7. dane osobowe zawarte w Twoim oświadczeniu, składanym na podstawie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, inne, niż wymienione powyżej;
 8. dane osobowe zawarte w Twoim oświadczeniu składanym na podstawie przepisów FATCA / CRS, inne, niż wymienione powyżej.

Jednocześnie wskazujemy, że nie przetwarzamy szczególnych kategorii Twoich danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

Mianowicie nie przetwarzamy danych osobowych ujawniających Twoje pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz nie przetwarzamy Twoich danych genetycznych, danych biometrycznych, w celu jednoznacznego zidentyfikowania Twojej osoby, a także danych dotyczących Twojego zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Kto jest odbiorcą moich danych osobowych?

 Jako Administrator, możemy przekazywać Twoje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. podmiotom, które są upoważnione do otrzymywania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem organów publicznych, które mogą otrzymywać Twoje dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2. podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie Twoich danych osobowych w naszymi imieniu , do których należą: biura księgowe, spółki świadczące usługi teleinformatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, podmioty świadczące usługi doradcze, biegli rewidenci w związku z audytem, profesjonalni doradcy (kancelarie prawne);
 3. pracownikom Administratora, upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;
 4. podmiotom niezbędnym do realizacji zawartej umowy a w szczególności: agentom transferowym, agentom firmy inwestycyjnej, towarzystwom funduszy inwestycyjnych, dystrybutorom jednostek uczestnictwa, bankom, firmom inwestycyjnym, emitentom instrumentów finansowych, podmiotom prowadzącym ewidencję.

Czy moje dane osobowe są przekazywanie do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Jako Administrator nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo moje dane osobowe są przechowywane?

Jako Administrator, przechowujemy Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia, realizacji i rozwiązania umowy – przez okres negocjowania umowy do dnia jej zawarcia oraz od dnia jej zawarcia do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń stron umowy, wynikających z takiej umowy. 

Jakie prawa mi przysługują, w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

Poniżej znajdziesz listę praw, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Aby zrealizować swoje niżej wymienione prawa wyślij żądanie pod adres email: iodo@ndm.com.pl

Mam prawo do:Co prawo to dla mnie oznacza:

dostępu do moich danych osobowych

Możesz od nas zażądać szeregu informacji o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, w tym:

 • dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy;
 • komu przekazujemy Twoje dane osobowe;
 • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe, lub jakie są kryteria dla ustalania tego okresu;
 • z jakie źródła uzyskaliśmy Twoje dane osobowe (jeżeli nie byłeś to Ty);
 • czy przetwarzanie danych obejmuje automatyczne podejmowanie decyzji (tzw. profilowanie).

Zwracamy Twoją uwagę, że wyżej wymienione informacje znajdują swoje odzwierciedlenie w niniejszym dokumencie.

Możesz także zażądać od nas kopii swoich danych osobowych, jakie przetwarzamy. Może (ale nie musi) wiązać się to jednak z opłatami równymi kosztom obsługi Twojego żądania.

Jeżeli pobranie opłat będzie koniczne, niezwłocznie poinformujemy Cię to tym, przed realizacją żądania.

sprostowania moich danych osobowych

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są niezgodne ze stanem faktycznym, możesz zwrócić się do nas o korektę. W przypadku chęci skorygowania danych, prosimy o dostarczenie dokumentu potwierdzającego zmiany.

Prosimy również o informowanie nas o zmianach Twoich danych, które dotychczas przetwarzamy, celem zapewnienia ich aktualności i rzetelności.

usunięcia moich danych osobowych oraz do bycia zapomnianym

Przykładowo, jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane w sposób niezgodny z prawem, dłużej niż to konieczne lub bez powodu, możesz poprosić nas o skasowanie tych informacji.

 

ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych

Możesz zwrócić się do nas z prośbą o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych

Możesz wnieść do nas sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Prosimy pamiętać, że skorzystanie z tego prawa spowoduje zaprzestanie przez nas przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego.

Poza tym, możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także wówczas, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.

W takim wypadku, prosimy o wskazanie Twojej szczególnej sytuacji, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.

Na skutek wniesionego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, za wyjątkiem sytuacji, kiedy wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

przenoszenia moich danych osobowych

Jesteś uprawniony do tego, by uzyskać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. na komputerze) Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłaś.

W ramach tego uprawnienia możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.

wycofania zgody na przetwarzanie moich danych osobowych

Jeżeli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jako osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane, jesteś uprawniony do tego, aby złożyć w sprawie przetwarzania danych osobowych skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, realizującego zadania z zakresu ochrony danych osobowych.

Prosimy pamiętać, że powyższy opis dotyczący tego, co oznaczają poszczególne prawa, ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi pomocy lub opinii prawnej.

Czy muszę podawać moje dane osobowe?

Pozyskujemy Twoje dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do zawarcia z nami umowy dotyczącej świadczenia usług maklerskich, a także jej realizacji lub rozwiązania.

Wskazujemy, że w przypadku braku lub odmowy podania Twoich danych osobowych, jesteś narażona / -y na następujące konsekwencje – możemy odmówić zawarcia z Tobą lub wykonania umowy dotyczącej świadczenia usług maklerskich.

Czy w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania.

U Administratora każdą decyzję, dotyczącą Twojej osoby, na podstawie danych, które o Tobie posiadamy, podejmuje człowiek. Używamy wprawdzie narzędzi teleinformatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych, lecz ten proces nie skutkuje tym, że decyzje podejmowane są w sposób zautomatyzowany (np. przez algorytmy komputerowe). Zawsze za ostateczną decyzją stoi nasz pracownik.

Ponadto, w odniesieniu do Twoich danych osobowych nie dokonujemy profilowania, w tym znaczeniu, że nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych, w sposób zautomatyzowany, do oceny Twoich cech, takich, jak przykładowo: analizy lub prognozy Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, zainteresowań, wiarygodności lub przemieszczania się.

Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą oceną w przedmiotowym zakresie, dotyczącym zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym do profilowania, uprzejmie prosimy o kontakt, na powyżej wskazany adres kontaktowy Administratora lub Inspektora Ochrony Danych. W takim wypadku prosimy o podanie informacji, które Twoim zdaniem uzasadniają fakt, że nasza ocena nie jest trafna. Możliwe jest, że poprosimy Cię o takie informacje również po Twoim kontakcie z nami.