MIFID II

Markets in Financial Instruments Directive

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE oraz Rozporządzenie Delegowane Komisji 2017/565 (dalej: „MIFID II”) nakłada na podmioty rynku finansowego nowe obowiązki w zakresie m.in. ochrony inwestora, przejrzystości rynkowej oraz ładu korporacyjnego, a także prowadzi do zmian w infrastrukturze rynkowej.
Ze względu na znaczący wpływ nowych regulacji na politykę informacyjną wobec Klientów, Niezależny Dom Maklerski S.A. (dalej: NDM SA) z siedzibą w Warszawie przedstawia najważniejsze informacje dotyczące działalności NDM, które mają na celu wskazanie podstawowych uprawnień Klientów w związku z implementacją pakietu MIFID II.

Ogólne informacje dotyczące NDM SA

Na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 listopada 2014 r. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
 • oferowania instrumentów finansowych
 • doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią
 • doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw

oraz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2016 r. KNF jednogłośnie udzieliła Niezależnemu Domowi Maklerskiemu SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie:

 

 • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych
 • doradztwa inwestycyjnego
 • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych

Nazwa domu maklerskiego.
Niezależny Dom Maklerski Spółka Akcyjna w Warszawie (dalej: NDM S.A.).

1. Dane kontaktowe domu maklerskiego.
Centrala: ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa
tel./fax. (22) 254 97 60, (22) 247 27 11,
Strona internetowa: www.ndm.com.pl

2. Język, w którym Klient może kontaktować się z domem maklerskim i w którym sporządzane są dokumenty i przekazywane informacje.
Język polski

3. Sposoby komunikowania się i przekazywania zleceń.
Sposoby komunikowania się Klienta z NDM S.A.:
• osobiście – w Centrali (aktualne dane adresowe wraz z godzinami pracy dostępne są na stronie www.ndm.com.pl),
• telefonicznie pod numerem tel/fax. (22) 254 97 60, (22) 247 27 11,

 • pocztą elektroniczną na adres: info@ndm.com.pl
  • za pośrednictwem strony internetowej: www.ndm.com.pl;

Sposoby przekazywania zleceń:
• osobiście -w Centrali.

4. NDM S.A. prowadzi działalność maklerską w zakresie:
• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• oferowania instrumentów finansowych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z tą strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
-na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 listopada 2014 roku,

oraz na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 kwietnia 2016 r. w zakresie:

 • zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych,
  • doradztwa inwestycyjnego,
  • sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

5. Zgodnie z udzielonym zezwoleniem na działalność maklerską NDM S.A. nie prowadzi rachunków papierów wartościowych i nie przechowuje papierów wartościowych na rzecz klientów.
NDM S.A. jest uczestnikiem obowiązkowego systemu rekompensat utworzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej informacji na stronie: www.kdpw.pl.

6. Szczegółowe zasady świadczenia usług maklerskich określone są w:
• Regulaminie oferowania instrumentów finansowych przez NDM S.A,
• Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez NDM S.A.
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NDM S.A.
– dostępnych na stronie www.ndm.com.pl, a także w umowach.

7. Działalność za pośrednictwem Agenta Firmy Inwestycyjnej.
Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy swoje usługi za pośrednictwem agentów firmy inwestycyjnej (w rozumieniu nadanym temu pojęciu przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi), którymi są:
– spółka Private Wealth Consulting Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. św. Barbary nr 1, zarejestrowana w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146628 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5262670135, REGON: 015294777, www.pw-consulting.pl.
– spółka Inwest Partner Finanse Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, Oxford Tower, zarejestrowana w Polsce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000638360 przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9671378546, REGON: 364909501, www.inwest-partner.pl.

Private Wealth Consulting sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. następujących czynności:
• Udzielanie informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego,
• Zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Domu Maklerskiego na zawarcie danej umowy o świadczenie usługi maklerskiej,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski,
• Przyjmowanie oświadczeń woli i wiedzy dla Domu Maklerskiego, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Polecanie klientom lub potencjalnym klientom Agenta Firmy Inwestycyjnej Domu Maklerskiego jako podmiotu świadczącego usługi maklerskie,
• Wysyłanie klientom Agenta Firmy Inwestycyjnej, informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach Domu Maklerskiego, na adresy mailowe klientów, udostępnione Agentowi Firmy Inwestycyjnej w celu otrzymania informacji handlowej, po uprzednim ustaleniu i zaaprobowaniu przez Dom Maklerski treści informacji handlowej,
• Przekazywanie Klientom dokumentu rekomendacji (rekomendację przygotowywać będą wyłącznie upoważnieni do wydawania rekomendacji pracownicy Domu Maklerskiego posiadający niezbędne uprawnienia, tj. doradcy inwestycyjnego lub maklera papierów wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego),
• Wskazywanie Klientowi miejsca, w którym będą publikowane analizy inwestycyjne, analizy finansowe oraz inne rekomendacje o charakterze ogólnym dotyczące transakcji w zakresie instrumentów finansowych przygotowywane przez Dom Maklerski.

Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. jest uprawniona do wykonywania w imieniu i na rachunek Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. następujących czynności:
• Udzielanie informacji o produktach i usługach Domu Maklerskiego,
• Zawieranie umów o świadczenie usług maklerskich, po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Domu Maklerskiego na zawarcie danej umowy o świadczenie usługi maklerskiej,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• Przyjmowanie i przekazywanie do Domu Maklerskiego zapisów na instrumenty finansowe nowych emisji, na które zapisy są przyjmowane przez Dom Maklerski,
• Przyjmowanie oświadczeń woli i wiedzy dla Domu Maklerskiego, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Przyjmowanie oświadczeń dotyczących udzielenia, zmiany, odwołania pełnomocnictw związanych z usługami maklerskimi świadczonymi przez Dom Maklerski, i przekazywanie ich do Domu Maklerskiego,
• Polecanie klientom lub potencjalnym klientom Spółki Domu Maklerskiego jako podmiotu świadczącego usługi maklerskie,
• Przekazywanie Klientom dokumentu rekomendacji (rekomendację przygotowywać będą wyłącznie upoważnieni do wydawania rekomendacji pracownicy Domu Maklerskiego posiadający niezbędne uprawnienia)
• Wskazywanie Klientom miejsca, w którym te analizy i rekomendacje o charakterze ogólnym przygotowywane przez Dom Maklerski będą publikowane.
• Wysyłanie klientom Spółki, informacji handlowych drogą mailową o produktach i usługach Domu Maklerskiego, na adresy mailowe klientów, udostępnione Agentowi Firmy Inwestycyjnej w celu otrzymania informacji handlowej, po uprzednim ustaleniu i zaaprobowaniu przez Dom Maklerski treści informacji handlowej.

W związku z wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej, Private Wealth Consulting Sp. z o.o., ani Inwest Partner Finanse Sp. z o.o. nie przyjmują jakichkolwiek wpłat od inwestorów lub klientów (także potencjalnych), na rzecz których Niezależny Dom Maklerski S.A. świadczy usługi, jak również dokonywanych przez Niezależny Dom Maklerski S.A. na rzecz tych osób.

8. Zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg Klientów składanych w związku ze świadczonymi przez NDM S.A. usługami określone są w:
• Regulaminie oferowania instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia doradztwa i innych usług dla przedsiębiorstw w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NDM S.A.

dostępnych na stronie www.ndm.com.pl.

9. Konflikt interesów.
NDM S.A. świadcząc usługi maklerskie wprowadził regulacje wewnętrzne zapewniające, iż w przypadku powstania konfliktu interesów nie dojdzie do naruszenia interesu Klienta.
Zasady te zostały określone w Regulaminie zarządzania konfliktami interesów, dostępnym na stronie:
www.ndm.com.pl.

10. Raporty ze świadczonych usług.
NDM S.A. przekazuje informacje o wykonywanych dla Klienta usług z w sposób i w trybie określonym w:
• Regulaminie oferowania instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia doradztwa i innych usług dla przedsiębiorstw w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez NDM S.A.,
• Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez NDM S.A,

dostępnych na stronie www.ndm.com.pl.

11. Koszty i opłaty związane ze świadczonymi usługami.
NDM S.A. z tytułu świadczonych usług pobiera opłaty i prowizje szczegółowo określone w Tabeli opłat i prowizji. Powyższe prowizje i opłaty zawierają także koszty płatne na rzecz podmiotów zewnętrznych, o ile wnoszone są za pośrednictwem NDM S.A.
Niezależnie od pobieranych w ten sposób opłat i prowizji Klient może zostać obciążony innymi kosztami, w tym podatkami, związanymi z transakcjami zawartymi w związku z określonym instrumentem finansowym lub świadczoną usługą maklerską, a które nie są płatne przez NDM S.A., ani za jego pośrednictwem.
Dochody uzyskane z odpłatnego zbycia instrumentów finansowych i z realizacji praw z nich wynikających podlegają opodatkowaniu zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Z 2000r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) i nie są płatne za pośrednictwem NDM S.A.

12. Pozostałe informacje.
Nr GIIN: 3PCLA7.99999.SL.616

 

Istota instrumentów finansowych oraz ryzyko związane z inwestowaniem

Niezależny Dom Maklerski S.A. informuje, iż z inwestowaniem w instrumenty finansowe wiąże się ryzyko. Jego poziom jest zależny od rodzaju wybranego przez inwestora instrumentu finansowego, a także m.in. od czynników makro i mikroekonomicznych, w tym prawa, podatków, polityki, stóp procentowych, kursów walut czy cykli koniunkturalnych. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiązać się powinno z analizą zagrożeń utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Niezależny Dom Maklerski S.A. informuje, iż z inwestowaniem w instrumenty finansowe wiąże się ryzyko. Jego poziom jest zależny od rodzaju wybranego przez inwestora instrumentu finansowego, a także m.in. od czynników makro i mikroekonomicznych, w tym prawa, podatków, polityki, stóp procentowych, kursów walut czy cykli koniunkturalnych. Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiązać się powinno z analizą zagrożeń utraty całości lub części zainwestowanych środków.

Ogólny opis instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem  te instrumenty z dn 2021-05-13

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM SA

Zawarte w niniejszym dokumencie wyrażenia otrzymują następujące znaczenie:

 1. Decyzja Inwestycyjna – decyzja inwestycyjna dotycząca lokowania aktywów wchodzących w skład zarządzanych portfeli, podejmowana przez Doradcę Inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie danym portfelem;
 2.  Doradca inwestycyjny – doradca inwestycyjny w rozumieniu art. 125 Ustawy;
 3. GPW – Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA;
 4. Inne Miejsce Obrotu – inne rynki niż rynki regulowane lub alternatywne systemy obrotu, na których będą składane i realizowane zlecenia przekazywane przez Firmę Inwestycyjną;
 5.  NDM S.A., Dom Maklerski – Niezależny Dom Maklerski S.A.;
 6. Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy ;
 7. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarła lub która zamierza zawrzeć z NDM S.A. umowę o świadczenie usług maklerskich, w tym dotyczącą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych lub zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
 8. Polityka – niniejsza polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta NDM S.A.;
 9. Rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1112);
 10. Rozporządzenie 2017/565 – rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (Dz.Urz.UE.L 2017 Nr 87, str. 1);
 11. Ustawa – ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768);
 12. Wytyczne – Wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24 maja 2016 r. dotyczące świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejsza Polityka zawiera zasady postępowania NDM S.A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich w zakresie:


a) ogólnych zasad zawierania umów o świadczenie usług maklerskich
b) przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
c) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych

– w celu działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.

§ 2

Klient przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich zapoznaje się z niniejszą Polityką i jest zobowiązany jest wyrazić na nią zgodę. Umowa, o której mowa w zdaniu poprzednim może być zawarta wyłącznie jeśli Klient wyrazi zgodę na Politykę.

 1. NDM S.A. zapewnia, że Klient lub potencjalny Klient przed zwarciem umowy o świadczenie usług maklerskich zapoznaje się z wszelkimi dotyczącymi danej usługi regulaminami i zasadami jej świadczenia, wysokością lub zasadami naliczania opłat oraz informacją o ryzyku inwestycyjnym. Informacje te są rzetelne i niewprowadzające w błąd.
 2. NDM S.A. zawiera w umowie o świadczenie usług maklerskich rzetelną, precyzyjną i kompletną informację na temat opłat, prowizji i innych kosztów ponoszonych przez klientów lub świadczeń pieniężnych otrzymywanych przez NDM S.A. od klientów lub podmiotów trzecich w związku z umową z klientem i jej wykonywaniem. Dom Maklerski ujawnia Klientom oraz potencjalnym Klientom informacje o świadczeniach pieniężnych i niepieniężnych przyjętych od osób trzecich lub przekazanych na rzecz osób trzecich, w związku ze świadczeniem usługi maklerskiej. Informacja, o której mowa powyżej jest przekazywana w sposób kompleksowy, dokładny i zrozumiały oraz zgodnie z Polityka przyjmowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych (zachęty) w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
 3. NDM S.A. precyzyjnie i w sposób niewprowadzający w błąd ustala prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usług maklerskich oraz określa tryb i warunki ich świadczenia.
 4. NDM S.A. przeprowadza rzetelne badanie odpowiedniości usług maklerskich i instrumentów finansowych dla danego Klienta oraz niezwłocznie informuje Klienta na piśmie o jego wyniku, a pracownicy NDM S.A. lub Agenta Firmy Inwestycyjnej dokładają należytej staranności, aby potencjalni Klienci wyrażali zgodę na przeprowadzenie takiego badania. NDM S.A. informuje Klienta lub potencjalnego Klienta na trwałym nośniku o skutkach, jakie niesie za sobą odmowa odpowiedzi na pytania w ramach przeprowadzanego badania, w szczególności, że taka postawa uniemożliwia dokonanie oceny odpowiedniości.
 5. NDM S.A. realizując wymóg działania zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta, konstruuje swoje oferty produktowe dla Klientów w taki sposób, aby inwestowanie w oferowane instrumenty finansowe było powiązane z rzeczywistymi warunkami rynkowymi.
 6. Firma inwestycyjna w umowie o świadczenie usług maklerskich oraz w regulaminie świadczenia usług maklerskich stosuje terminologię zgodną z przepisami prawa, a w szczególności w zakresie wskazania rodzaju usług oraz Instrumentów finansowych, które są przedmiotem umowy. W definiowaniu rodzajów Instrumentów finansowych, które są przedmiotem danej usługi maklerskiej firma inwestycyjna może dodatkowo posługiwać się terminologią powszechnie stosowaną w obrocie na rynku kapitałowym, w szczególności przewidzianą w generalnych warunkach umowy, określaną przez organizacje zrzeszające uczestników tego rynku.
 7. Przy podejmowaniu decyzji o zawarciu transakcji na produkty będące przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, w tym produkty na zamówienie, NDM S.A. sprawdza godziwość ceny zaproponowanej Klientowi w drodze zgromadzenia danych rynkowych wykorzystanych do oszacowania ceny takiego produktu oraz, o ile jest to możliwe, w drodze porównania ich z podobnymi lub porównywalnymi produktami.

§ 3

NDM S.A. działa zgodnie z wysokimi standardami realizując obowiązki wynikające z Ustawy, Rozporządzenia, Rozporządzenia 2017/565 oraz Wytycznych.

§ 4

Podczas przyjmowania i przekazywania zleceń oraz wykonywania Decyzji Inwestycyjnych NDM S.A. działa zgodnie z Regulaminem zarządzania konfliktami interesów w NDM S.A.

§ 5

Zasady działania w najlepiej pojętym interesie Klienta mają zastosowanie wobec usług maklerskich świadczonych tylko na rzecz Klientów detalicznych i Klientów profesjonalnych, nie mają zastosowania wobec Uprawnionych Kontrahentów. Klient jest klasyfikowany jako detaliczny, profesjonalny albo jako uprawniony kontrahent zgodnie z Polityką klasyfikacji klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w NDM S.A.

§ 6

Niniejsza Polityka nie ma zastosowania w przypadku, gdy Klient określił niezbędne szczegółowe warunki, na jakich dane zlecenie ma być wykonane lub przekazane, w zakresie wyznaczonym tymi szczególnymi warunkami. Przedmiotowe szczegółowe warunki obejmują:
a) cenę Instrumentu Finansowego,
b) koszty związane z wykonaniem zlecenia,
c) czas zawarcia transakcji,
d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,
e) wielkości i charakter zlecenia,
f) jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenie.

§ 7

Polityka nie ma zastosowania do transakcji wymiany walut, pożyczek, nabywania papierów wartościowych na rynku pierwotnym – w ramach oferty publicznej.

CELE POLITYKI

§ 8

Cel Polityki, którym jest działanie w jak najlepiej pojętym interesie Klienta, jest realizowany poprzez:
a) uzyskanie możliwie najlepszych wyników dla Klienta,
b) zapewnienie ochrony inwestycyjnej Klientom w zakresie transakcji dokonywanych na Instrumentach finansowych,
c) zapewnienie wysokich standardów świadczenia usług maklerskich, które wpływają na zadowolenie oraz wzrost zaufania Klientów.

OGÓLNE ZASADY DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

§ 9

W celu realizacji zleceń na warunkach możliwie najbardziej korzystnych dla Klienta, NDM S.A. świadcząc usługi maklerskie na rzecz Klienta działa:
a) uczciwie – dążąc do wykonania wszystkich zobowiązań wobec Klienta,
b) sprawiedliwe – zapewniając jednolite traktowanie Klientów należących do jednej kategorii w zakresie świadczonych usług maklerskich, tj. kategorii Klienta detalicznego, Klienta profesjonalnego i Uprawnionego kontrahenta,
c) profesjonalnie – zapewniając przygotowanie merytoryczne swoich pracowników.


REALIZACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI W ZAKRESIE USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA I ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 10


NDM S.A. podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu przyjęcia i przekazania zleceń w możliwie najbardziej korzystny dla Klienta sposób, zapewniając najwyższe standardy w tym zakresie.

§ 11


Warunki przyjmowania i przekazywania zleceń zależą od rodzaju Instrumentu Finansowego, którego zlecenie dotyczy.

§ 12

 1.  W celu zapewnienia możliwie najlepszych wyników dla Klienta, NDM S.A. bierze w szczególności pod uwagę następujące kryteria:
  • cenę i cechy Instrumentu Finansowego – waga wysoka
  •  koszty związane z wykonaniem zlecenia – waga średnia
  • szybkość wykonania zlecenia – waga średnia
  • prawdopodobieństwo wykonania transakcji oraz jej rozliczenia –waga wysoka
  •  wielkość i charakter zlecenia – waga średnia
  •  charakterystykę zlecenia Klienta, w tym fakt, czy zlecenie dotyczy transakcji finansowanej z użyciem papierów wartościowych waga niska
  •  systemy wykonywania zleceń, do których można przekazywać dane zlecenia do wykonania waga średnia
   Systemy wykonywania zleceń obejmują rynek regulowany, MTF, OTF, podmiot systematycznie internalizujący transakcje bądź animatora rynku czy inny podmiot zapewniający płynność instrumentów finansowych lub podmiot, który w państwie trzecim spełnia rolę podobną do tych, które spełniają wyżej wymienione podmioty
  • inne aspekty, dotyczące wykonania zlecenia – waga niska
 2. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie również do usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, z odpowiednim uwzględnieniem § 34 – § 37 Polityki.

§ 13


NDM S.A. przy realizacji usługi przypisuje względne wagi do poszczególnych ww. czynników, w celu osiągnięcia możliwie jak najlepszego, dla Klienta, wyniku transakcji. W szczególnych przypadkach po uwzględnieniu kategorii Klienta, specyfiki zlecenia, cechy instrumentu finansowego oraz rodzaju i specyfiki możliwych miejsc wykonania zlecenia NDM S.A. może przyznać innym czynnikom wyższe wagi, tak by zasady polityki działania w najlepszym interesie Klienta zostały spełnione.

§ 14

 1. NDM realizując usługę przyjmowania i przekazywania zleceń do realizacji będzie współpracował z podmiotami uprawnionymi do realizacji transakcji na następujących rynkach:
  a) giełdowy rynek regulowany, prowadzony przez GPW
  b) alternatywny system obrotu, prowadzony przez GPW
  c) pozagiełdowy rynek regulowany BondSpot S.A.
  d) zagraniczne rynki regulowane
  e) poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu, jeżeli zlecenie Klienta zawiera zgodę na zawarcie takiej transakcji lub zawiera wyraźne wskazanie takiego miejsca wykonania zlecenia.

 2. Katalog podmiotów, do których NDM S.A. przenosi lub którym przekazuje zlecenia do wykonania, w odniesieniu do każdej kategorii Instrumentów finansowych, stanowi Załącznik nr 1 do Polityki. Przedmiotowy wykaz dotyczy również usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. Na uzasadniony wniosek Klienta lub potencjalnego Klienta NDM S.A. przekazuje informacje o podmiotach, którym przekazano lub do których przeniesiono zlecenia do wykonania.

 3. NDM S.A. wraz z informacjami o niniejszej Polityce, przekazuje Klientom informacje na temat podmiotów wybranych do wykonania zlecenia. Przedmiotowe informacje zawiera lista podmiotów wybranych przez NDM S.A. do wykonania zlecenia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Polityki. Wyżej wymieniona lista dotyczy również usługi zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

 4. Zwłaszcza w przypadku gdy NDM S.A. wybierze inne podmioty do świadczenia usług wykonywania zleceń, niż wskazane w wykazie stanowiącym Załącznik nr 2 do Polityki, sporządza i podaje do publicznej wiadomości, raz na rok, dla każdej kategorii Instrumentów finansowych, wykaz pięciu najlepszych firm inwestycyjnych pod względem wolumenu obrotu, którym przekazała lub do których przeniosła zlecenia Klienta do wykonania w poprzednim roku, a także informacje dotyczące uzyskanej jakości wykonania. Informacje te są zgodne ze szczegółowymi warunkami technicznymi opracowanymi na podstawie regulacji wewnętrznej obowiązującej w NDM S.A.

§ 15

Jeśli zaistnieją okoliczności, które uniemożliwiają przyjęcie lub przekazanie zlecenia złożonego przez Klienta zlecenia, NDM S.A. niezwłocznie informuje o tym Klienta w sposób przyjęty dla kontaktów z Klientem.

§ 16

NDM S.A. nie ma wpływu na koszty związane z wykonaniem zlecenia lub rozliczeniem transakcji oraz jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie Zlecenia przez podmiot wykonujący Zlecenie.

§ 17

Jednocześnie, NDM S.A. ostrzega, iż szczegółowe określenie przez Klienta warunków na jakich ma nastąpić przekazanie zlecenia do wykonania, może uniemożliwić podjęcie działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.

§ 18

W celu ochrony interesu Klienta, w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, konieczne może być odejście od zasad przyjmowania i przekazywania zleceń wskazanych w niniejszej Polityce lub w wytycznych podanych przez Klienta. Klient zostanie wtedy poinformowany o takim odstąpieniu.

§ 19

NDM S.A. przyjmuje i przekazuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych rynku niepublicznego zgodnie z informacjami oraz instrukcjami, które zostały mu udostępnione.


REALIZACJA POSTANOWIEŃ POLITYKI W ZAKRESIE USŁUGI ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

§ 20

NDM S.A. zarządza portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba Instrumentów Finansowych, działając w imieniu Klienta i na jego rachunek zgodnie z zakresem pełnomocnictwa udzielonego przez Klienta.

§ 21

W NDM S.A. istnieje Komitet Inwestycyjny, który ustala ogólne kierunki inwestowania jako obowiązujące w wyznaczonym okresie prowadzenia działalności inwestycyjnej.

§ 22

Decyzje Inwestycyjne dotyczące lokowania aktywów wchodzących w skład zarządzanych Portfeli podejmowane są przez Doradcę Inwestycyjnego odpowiedzialnego za zarządzanie danym Portfelem. Podejmując Decyzje Inwestycyjne Doradca Inwestycyjny zobowiązany jest uwzględnić m.in.:
a) ogólne kierunki inwestowania i limity określone przez Komitet Inwestycyjny,
b) obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne NDM S.A.

§ 23

Wykonanie Decyzji Inwestycyjnych odbywa się zgodnie z wszelkimi niezbędnymi warunkami i trybem realizacji ogólnych kierunków inwestycji ustalonych przez Komitet Inwestycyjny oraz szczegółowymi dyspozycjami wydanymi w formie pisemnej przez podejmującego Decyzje Inwestycyjne Doradcę Inwestycyjnego.

§ 24

Decyzje Inwestycyjne Doradcy Inwestycyjnego zarządzającego portfelem podejmowane są w oparciu o Strategię Inwestycyjną, będącą częścią umowy o świadczenie usług zarządzania portfelem, zaakceptowaną przez Klienta oraz w ramach instrumentów finansowych, w które może zgodnie z nią inwestować.

§ 25

NDM S.A. może łączyć zlecenia Klientów w przypadku gdy łączenie takie zwiększa szansę na:
a) uzyskanie korzystnych warunków ich realizacji,
b) szybsze rozliczenie transakcji.
oraz gdy w ocenie NDM S.A. istnieje małe prawdopodobieństwo, aby łączenie zleceń działało na niekorzyść Klienta, w szczególności poprzez niezrealizowanie całego wolumenu określonego w zleceniu lub pogorszenie warunków cenowych realizacji Zlecenia.

§ 26

NDM S.A. dokonuje łączenia zleceń z zastrzeżeniem, że:
a) w sytuacji, w której zlecenie zostanie wykonane w ramach jednego limitu ceny, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie dla każdego portfela,
b) w sytuacji, w której zlecenie zostanie wykonane w ramach różnych limitów ceny, rozliczenie nastąpi proporcjonalnie dla każdego portfela w ramach poszczególnych limitów cen.

§ 27

W celu zapewnienia uzyskania możliwie najkorzystniejszych wyników dla Klienta, NDM S.A. podejmując działania w zakresie świadczenia usług zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych uwzględnia odpowiednio następujące czynniki:
a) dostępne ceny Instrumentu Finansowego,
b) koszty związane z wykonaniem zlecenia, tzn. prowizje maklerskie pobierane przez danego pośrednika za realizację zleceń, koszty rozliczenia, inne opłaty np. związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych, rachunku pieniężnego czy rejestru,
c) czas zawarcia transakcji,
d) prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia,
e) wielkość i charakter zlecenia,
f) jakiekolwiek inne aspekty, mające wpływ na wykonanie zlecenia przez podmiot wykonujący zlecenie, np.: sprawność operacyjną i niezawodność pośrednika, dotychczasową historię i warunki współpracy.

§ 28

Nadrzędnym kryterium w polityce wyboru podmiotu wykonującego zlecenia przekazywane przez NDM S.A. jest wybór podmiotu, który posiada rozwiązania techniczne umożliwiające równe traktowanie Klientów zarówno przy wykonywaniu zleceń. Kolejnym kryterium wyboru podmiotu wykonującego zlecenie jest konkurencyjność cenowa świadczonych przez niego usług.

§ 29

NDM S.A. nie rzadziej niż raz na trzy lata przeprowadza weryfikację jakości i konkurencyjności wykonania usług przez wybranych podmioty wykonujące zlecenia przekazywane przez NDM S.A. Weryfikacja ta uwzględnia koszty związane ze świadczonymi usługami, obejmujące wszystkie koszty ponoszone przez Klienta, w tym bezpośrednio ponoszone w związku z wykonaniem zlecenia, opłaty i prowizje pobierane przez podmiot wykonujący zlecenia, opłaty z tytułu rozrachunku i rozliczenia transakcji oraz inne opłaty związane z wykonaniem zlecenia.

§ 30

NDM S.A. świadcząc usługi w zakresie zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, realizuje zlecenia za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi wykonywania zleceń, które względem NDM S.A. stanowią miejsca wykonywania zleceń. Mając na uwadze powyższe zlecenia NDM S.A. są wykonywane na następujących rynkach:
a) giełdowy rynek regulowany, prowadzony przez GPW
b) alternatywny system obrotu, prowadzony przez GPW
c) pozagiełdowy rynek regulowany BondSpot S.A.
d) zagraniczne rynki regulowane
poza rynkiem regulowanym lub alternatywnym systemem obrotu, jeżeli NDM S.A. otrzymał wyraźną zgodę Klienta na takie miejsce wykonania zlecenia w umowie o świadczenie usług zarządzania portfelem bądź indywidualnie dla poszczególnych zleceń.

§ 31

NDM S.A. może realizować zlecenia Klientów również w Innych Miejscach Obrotu. Dotyczy to obligacji emitowanych przez Skarb Państwa, których wartość wyrażona jest w PLN, bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa, których wartość wyrażona jest w PLN.

§ 32

NDM S.A. w zależności od rodzaju instrumentów finansowych, które nabywane i zbywane są do Portfeli Klientów dokonuje Składania i Realizacji Zleceń Klienta za pośrednictwem różnych podmiotów wykonujących zlecenia:

 1. w zakresie nabywania i zbywania tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania („Fundusze Inwestycyjne”) miejscem wykonania zlecenia będzie:
  • bezpośrednio towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jeśli NDM S.A. będzie posiadał z danym towarzystwem podpisaną umowę o dystrybucję jednostek uczestnictwa,
  • Private Wealth Consulting Sp. z o.o., jeśli NDM S.A. nie posiada z towarzystwem podpisanej umowy o dystrybucję jednostek uczestnictwa.
 2. w zakresie akcji spółek oraz certyfikatów funduszy inwestycyjnych notowanych na rynku regulowanym w Polsce podmiotem wykonującym zlecenia na rynku wtórnym prowadzonym przez GPW jest wybrany zgodnie z zapisami § 28 podmiot, z zastrzeżeniem, że jeśli zlecenie może być zrealizowane tylko przez inny niż wybrany podmiot wykonujący zlecenia, NDM S.A. złoży zlecenie do wykonania przez ten podmiot.
 3. w zakresie obligacji i bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa i denominowanych w PLN, lista Pośredników, za pomocą których Firma Inwestycyjna będzie Realizować Zlecenia w Innych Miejscach Obrotu jest następująca:
   • Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA,
   • Bank Handlowy w Warszawie SA,
   • ING Bank Śląski SA,
   • Bank BPH SA,
   • Santander Bank Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego,
   • mBank SA,
   • Bank Millennium SA,
   • Bank Polska Kasa Opieki SA,
   • Raiffeisen Bank Polska SA,
   • Societe Generale SA Oddział w Polsce,
   • Deutsche Bank Polska SA,
   •  Bank BGŻ BNP Paribas SA
   • Getin Noble Bank SA
   • Alior Bank SA.

§ 33

W procesie wyboru podmiotu wykonującego zlecenie w Innym Miejscu Obrotu, o którym mowa w § 30 biorą udział wyłącznie podmioty, które posiadają techniczną możliwość zawarcia i rozliczenia transakcji.

§ 34

Czynniki wyboru podmiotu wykonującego zlecenia na rynku wtórnym, prowadzonym przez GPW są następujące:
a) wysokość kosztów związanych z wykonywaniem zleceń – waga wysoka
b) warunki techniczne realizacji zleceń – waga średnia
c) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia – waga niska.

§ 35

Czynniki wyboru podmiotu wykonującego zlecenia w przypadku nabywania i zbywania tytułów uczestnictwa w Funduszach Inwestycyjnych nieprowadzących bezpośredniej dystrybucji tytułów uczestnictwa:
a) wysokość kosztów związanych z wykonywaniem zleceń – waga wysoka
b) szybkość realizacji transakcji – waga średnia
c) bezpieczeństwo i niezawodność realizacji zleceń – waga średnia
d) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia – waga niska.

§ 36

Czynniki wyboru podmiotu wykonującego zlecenia w Innym Miejscu Obrotu wraz z przypisanymi wagami są następujące:
a) cena Instrumentu finansowego – waga wysoka
b) wysokość kosztów związanych z wykonywaniem zlecenia – waga średnia
c) szybkość zawarcia transakcji – waga średnia
d) prawdopodobieństwo zawarcia i rozliczenia transakcji – waga średnia
e) wielkość możliwego do zrealizowania zlecenia – waga średnia
f) inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia – waga niska.

§ 37

Składając zlecenia podmiotowi wykonującemu zlecenia, w celu ich realizacji NDM S.A. może przekazać instrukcje ściśle określające sposób ich wykonania lub określić tylko wybrane z nich (np. nazwę instrumentu, rodzaj zleconej transakcji, ilość instrumentów lub wartość zlecenia).

§ 38

NDM S.A. nie gwarantuje uzyskania możliwie najlepszej ceny we wszelkich okolicznościach oraz w każdym przypadku, w szczególności, gdy dochodzi do wystąpienia czynników niezależnych od NDM S.A., na które NDM S.A. nie miał wpływu.

§ 39

Obowiązku podejmowania wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta nie należy traktować, jako zobowiązania NDM S.A. do uwzględnienia w niniejszej Polityce wszystkich możliwych dostępnych miejsc wykonania zleceń.

ZGODA KLIENTA NA STOSOWANIE POLITYKI

§ 40

Przed podpisaniem umowy na świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń zbycia lub nabycia instrumentów finansowych lub umowy o świadczenie usług zarządzania portfelami, w których skład wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, Klient na piśmie wyraża zgodę na stosowanie Polityki.

TRYB PRZEKAZYWANIA KLIENTOM INFORMACJI O POLITYCE

§ 41

Informacja o Polityce jest dostępna dla potencjalnych Klientów NDM S.A., w szczególności poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej NDM S.A.

§ 42

NDM S.A. informuje Klienta o każdej istotnej zmianie Polityki, która trwale wpływa na zdolność NDM S.A. do działania w najlepiej pojętym interesie Klienta, w tym na parametry najlepszego wykonywania, takie jak koszty, cena, szybkość, prawdopodobieństwo wykonania oraz rozliczenia, wielkość, charakter lub wszelkiego rodzaju inne aspekty dotyczące wykonywania zlecenia. Zmiany Polityki przekazywane są za pomocą ustalonego z Klientem środka komunikacji oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na Stronie Internetowej.

§ 43

NDM S.A. w celu zapewnienia skuteczności Polityki dokonuje:
a) regularnego monitorowania skuteczność Polityki, a zwłaszcza jakości wykonywania zleceń, jaką charakteryzują się podmioty określone w tej Polityce, a w razie potrzeby dokonuje niezbędnych zmian,
b) nie rzadziej niż raz w roku przeglądu Polityki,
c) w razie potrzeby aktualizacji zapisów Polityki będącej wynikiem dokonanego przeglądu, o którym mowa w punkcie b), zwłaszcza w sytuacji, kiedy nastąpi istotna zmiana, która wpływa na zdolność NDM S.A. do dalszego uzyskiwania możliwie najlepszych wyników dla Klientów.

§ 44

Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Lista załączników:
Załącznik nr 1: lista podmiotów, którym NDM S.A. przekazuje lub do których przenosi zlecenia do wykonania
Załącznik nr 2: lista podmiotów, wybranych przez NDM S.A. do wykonania zlecenia

Polityka klasyfikacji Klientów w Niezależnym Domu Maklerskim SA

NDM S.A. przed podpisaniem umowy o świadczenie usług maklerskich, dokonuje klasyfikacji Klientów. NDM S.A. wykonuje ją na podstawie Ustawy, Rozporządzenia oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych.

 

§ 1. Przepisy wstępne
1. Niniejsza Polityka określa zasady klasyfikacji lub zmiany klasyfikacji klienta Niezależnego Domu Maklerskiego S.A. (dalej: „NDM”), o których mowa w art. 45 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie 2017/565”), art. 3a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768 ze zm., „Ustawa”) oraz § 3 – § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1112 ze zm., „Rozporządzenie”)
2. Niniejsza Polityka określa również zasady zróżnicowanego udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów w związku ze świadczonymi przez NDM usługami oraz zasady oceny odpowiedniości dla Klientów działalności maklerskiej lub Instrumentów finansowych oferowanych przez NDM.

§ 2. Definicje
1. Użytym w niniejszej Polityce wyrażeniom nadaje się następujące znaczenie:
a) Instrumenty finansowe – instrumenty finansowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy;
b) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła Umowę z NDM lub z którą taka Umowa ma zostać zawarta – w przypadku podejmowania przez NDM działań mających na celu zawarcie tej umowy;
c) Polityka – niniejsza Polityka klasyfikacji Klientów, zasad udzielania ochrony poszczególnym kategoriom Klientów oraz zasad oceny odpowiedniości świadczonych usług w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.;
d) Trwały nośnik – rozumie się przez to każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane;
e) Umowa – umowa o świadczenie usług maklerskich zawarta pomiędzy NDM a Klientem;
2. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie, a posiadające definicje ustawowe lub zdefiniowane w aktach wykonawczych do ustaw, mają znaczenia nadane im w danej ustawie lub aktach wykonawczych do ustaw.

§ 3. Klasyfikacja
1. NDM przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich, dokonuje klasyfikacji Klientów na podstawie przepisów Ustawy, Rozporządzenia oraz Rozporządzenia 2017/565.
Klienci, na rzecz których NDM świadczy usługi maklerskie, kwalifikowani są do następujących kategorii:
a) Klient detaliczny,
b) Klient profesjonalny,
c) Uprawniony kontrahent.
2. Do kategorii Klienta detalicznego mogą zostać zaklasyfikowani Klienci nie będący klientami profesjonalnymi ani uprawnionymi kontrahentami.
3. Do kategorii Klienta profesjonalnego mogą zostać zaklasyfikowani Klienci będący:
a) bankiem;
b) firmą inwestycyjną;
c) zakładem ubezpieczeń;
d) funduszem inwestycyjnym, alternatywną spółką inwestycyjną, towarzystwem funduszy inwestycyjnych lub zarządzającym ASI w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych;
e) funduszem emerytalnym lub towarzystwem emerytalnym;
f) towarowym domem maklerskim;
g) podmiotem zawierającym, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na własny rachunek, transakcje na rynkach kontraktów terminowych, opcji lub innych instrumentów pochodnych albo na rynkach pieniężnych wyłącznie w celu zabezpieczenia pozycji zajętych na tych rynkach, lub działającym w tym celu na rachunek innych członków takich rynków, o ile odpowiedzialność za wykonanie zobowiązań wynikających z tych transakcji ponoszą uczestnicy rozliczający tych rynków;
h) inną niż wskazana w punkcie 1 – 7 instytucją finansową;
i) inwestorem instytucjonalnym innym niż wskazani powyżej, prowadzącym regulowaną działalność na rynku finansowym;
j) podmiotem prowadzącym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej działalność równoważną do działalności prowadzonej przez podmioty wskazane powyżej;
k) przedsiębiorcą spełniającym co najmniej dwa z poniższych wymogów, przy czym równowartość kwot wskazanych w euro jest obliczana przy zastosowaniu średniego kursu euro ustalanego przez Narodowy Bank Polski na dzień sporządzenia przez danego przedsiębiorcę sprawozdania finansowego:
i. suma bilansowa tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 20 000 000 euro,
ii. osiągnięta przez tego przedsiębiorcę wartość przychodów ze sprzedaży wynosi co najmniej 40 000 000 euro,
iii. kapitał własny lub fundusz własny tego przedsiębiorcy wynosi co najmniej 2 000 000 euro,
l) organem publicznym, który zarządza długiem publicznym, bankiem centralnym, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym lub inną organizacją międzynarodową pełniącą podobne funkcje,
m) innym inwestorem instytucjonalnym, którego głównym przedmiotem działalności jest inwestowanie w Instrumenty finansowe, w tym podmioty zajmujące się sekurytyzacją aktywów lub zawieraniem innego rodzaju transakcji finansowych,
n) podmiotem innym niż wskazane w lit. a) – m), który jest traktowany jak Klient profesjonalny na podstawie art. 3a ust. 1 Ustawy.
4. Klient profesjonalny, z którym NDM w ramach świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń, zawiera transakcje lub pośredniczy przy zawieraniu transakcji jest zaliczany do kategorii Uprawniony kontrahent.
5. NDM może zaliczyć do kategorii Uprawnionych kontrahentów, Klienta profesjonalnego, o którym mowa w art. 3 pkt 39b lit k Ustawy, który zwróci się z wnioskiem o traktowanie go jako uprawnionego kontrahenta, wyłącznie pod warunkiem udzielenia przez te podmioty zgody na piśmie.
6. W przypadku powzięcia przez NDM informacji o tym, że klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że klient złoży żądanie o uznaniu go za klienta profesjonalnego i spełnia warunki, o których mowa w niniejszej Polityce. Procedurę określoną w § 5 stosuje się w takim przypadku odpowiednio.
7. Do kategorii Uprawnionego kontrahenta mogą zostać zaliczeni następujący Klienci:
a) klienci profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b) lit. a–j oraz l–m Ustawy, z którymi NDM, w ramach świadczenia Usługi wykonywania zleceń lub Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu;
b) klienci profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b lit. k Ustawy, którzy na swój wniosek zostali przez NDM uznani, na zasadach określonych w art. 71 Rozporządzenia 2017/565, za uprawnionego kontrahenta, z którymi firma inwestycyjna, w ramach świadczenia Usługi wykonywania zleceń lub Usługi przyjmowania i przekazywania zleceń zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, oraz
c) klienci z innego państwa członkowskiego, którzy posiadają status uprawnionego kontrahenta zgodnie z przepisami prawa państwa członkowskiego w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

§ 4. Obowiązek informacyjny przed zawarciem umowy
Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich NDM informuje Klienta o przyznanej kategorii, poziomie ochrony danej kategorii Klientów oraz możliwości wystąpienia z wnioskiem o zmianę klasyfikacji.
Przed zawarciem umowy o świadczenie usług maklerskich z klientem profesjonalnym, NDM informuje go o zasadach traktowania klientów profesjonalnych oraz o możliwości przedstawienia przez Klienta żądania traktowania go jak klienta detalicznego.

§ 5. Zmiana kategorii nadanej Klientowi
1. Nadana Klientowi kategoria może być zmieniona w wyniku:
a) wystąpienia Klienta z wnioskiem o zmianę kategorii,
b) zmiany kategorii przez NDM w wyniku okresowej weryfikacji klasyfikacji Klientów.
2. Każdy Klient może złożyć żądanie zmiany kategorii zgodnie z art. 45 Rozporządzenia 2017/565 oraz art. 3a Ustawy. NDM informuje o tym prawie Klientów na trwałym nośniku informacji oraz o tym, czy zmiana kategorii wiązałaby się z obniżeniem poziomu ochrony.
3. NDM każdorazowo powiadamia nowych i dotychczasowych klientów o zaliczeniu ich do jednej z kategorii, a także o zmianie przyznanej kategorii na inną.
4. NDM informuje Klienta, iż w każdej chwili ma on prawo do złożenia wniosku do NDM o zmianę kategorii wcześniej mu przyznanej.
5. We wniosku o traktowanie klienta profesjonalnego jak klienta detalicznego, Klient określa zakres usług maklerskich, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient chciałby być traktowany odpowiednio jak klient detaliczny lub profesjonalny.
6. W przypadku gdy Klient wnioskuje o zmianę kategorii w celu podwyższenia poziomu ochrony, tj. zmianę kategorii z klienta profesjonalnego na klienta detalicznego lub z kategorii Uprawnionego kontrahenta na klienta profesjonalnego albo klienta detalicznego, NDM dokonuje stosownej zmiany niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wniosku.
7. W przypadku uwzględnienia żądania klienta profesjonalnego traktowania go jak klienta detalicznego, NDM określa w umowie zawartej z klientem profesjonalnym zakres usługi maklerskiej, papiery wartościowe lub instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi, na których potrzeby klient profesjonalny będzie traktowany jak klient detaliczny.
8. W przypadku uznania klienta profesjonalnego za klienta detalicznego DM stosuje wobec tego klienta profesjonalnego przepisy Rozporządzenia określające zasady traktowania przez firmy inwestycyjne klientów detalicznych.
9. Klient detaliczny może wystąpić z wnioskiem o przyznanie mu kategorii klienta profesjonalnego, w takim przypadku zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o znajomości konsekwencji zmiany kategorii oraz o spełnianiu co najmniej dwóch z następujących kryteriów:
a) Klient zawierał transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, na odpowiednim rynku, ze średnią częstotliwością co najmniej dziesięć transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
b) wartość portfela Instrumentów finansowych Klienta (łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład) wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
Klient, będący osobą fizyczną, pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku, które wymaga wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie Instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez NDM na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy.
10. NDM przed uwzględnieniem żądania Klienta, o którym mowa w ust. 9 powyżej jest obowiązany poinformować Klienta o zasadach traktowania klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich oraz ustalić jego wiedzę o zasadach traktowania Klientów profesjonalnych przy świadczeniu usług maklerskich, których żądanie dotyczy. Warunkiem uwzględnienia żądania jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania klientów profesjonalnych oraz skutków traktowania go jak klienta profesjonalnego.
11. Każdorazowo po rozpatrzeniu wniosku o zmianę przypisanej Klientowi kategorii, NDM powiadamia Klienta o swojej decyzji w formie pisemnej, informując jednocześnie o poziomie ochrony przysługującej Klientowi.
12. W przypadku otrzymania wniosku Klienta detalicznego o przyznanie mu kategorii klienta profesjonalnego, zmiana następuje nie wcześniej niż z chwilą zawarcia aneksu do umowy o świadczenie usług maklerskich określających zakres usług, transakcji lub instrumentów finansowych, na których potrzeby Klient uznawany będzie za uprawnionego kontrahenta.

§ 6. Ochrona Klienta detalicznego
Klient detaliczny objęty jest najwyższym poziomem ochrony w zakresie świadczonych przez NDM usług maklerskich w zakres której wchodzą następujące działania:
a) informowanie o MIFiD;
b) informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie przy użyciu trwałego nośnika o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
c) dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
i. NDM,
ii. usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów przez NDM,
iii. kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem usług maklerskich,
iv. Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi Instrumentami;
d) przeprowadzenie oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do usług maklerskich, które mają być świadczone na jego rzecz lub inwestowania w Instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez NDM usług maklerskich,
e) przekazanie Polityki wykonywania zleceń, w przypadku gdy ma ona zastosowanie do usług maklerskich świadczonych na rzecz Klienta,
f) przekazanie potwierdzeń zawarcia transakcji po zawarciu transakcji,
g) przekazanie na życzenie Klienta informacji dotyczących stanu wykonania zlecenia,
h) przekazywanie informacji obejmujących zestawienie przechowywanych lub rejestrowanych aktywów w przypadku świadczenia usługi przechowywania i rejestrowania Instrumentów finansowych lub prowadzenia rachunków pieniężnych.

§ 7. Ochrona Klienta profesjonalnego
1. Klient profesjonalny jest objęty niższym poziomem ochrony niż klient detaliczny.
2. Środki ochrony klienta profesjonalnego obejmują:
a) informowanie Klienta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz informowanie przy użyciu trwałego nośnika o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi maklerskiej na rzecz Klienta;
b) dostarczanie wyczerpujących (rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd) informacji o:
i. NDM,
ii. Usługach maklerskich świadczonych na rzecz Klientów,
iii. kosztach i opłatach związanych ze świadczeniem Usług maklerskich,
iv. Instrumentach finansowych oferowanych w ramach świadczonej Usługi maklerskiej wraz z ryzykami powiązanymi z tymi Instrumentami finansowymi;
c) przeprowadzenie na prośbę Klienta oceny wiedzy i doświadczenia Klienta w odniesieniu do:
i. usług maklerskich, które mają być świadczone na rzecz Klienta lub
ii. inwestowania w Instrumenty finansowe w ramach świadczonych przez NDM usług maklerskich;
iii. wdrożenie odpowiednich zasad postępowania przy przyjmowaniu i przekazywaniu korzyści finansowych i niepieniężnych przez NDM.
3. Klient profesjonalny, z którym NDM, w ramach świadczenia usługi wykonywania zleceń, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń lub w ramach nabywania lub zbywania Instrumentów finansowych na własny rachunek, zawiera transakcje lub pośredniczy w ich zawieraniu, jest Uprawnionym kontrahentem, objętym najniższym poziomem ochrony.

§ 8. Informacje przekazywane Uprawnionemu kontrahentowi
NDM informuje Uprawnionego kontrahenta o metodach zarządzania konfliktami interesów oraz przy użyciu trwałego nośnika informuje o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej Usługi maklerskiej na rzecz Klienta.

§ 9. Zmiana danych mająca wpływ na kategorię Klienta
1. Klient zobowiązany jest do przekazywania NDM informacji o zmianie danych, które mają wpływ na zmianę kategorii Klienta.
2. W przypadku powzięci informacji, że Klient przestał spełniać warunki pozwalające na traktowanie go jak klienta profesjonalnego, NDM podejmuje działania zmierzające do zmiany statusu Klienta na potrzeby świadczenia na jego rzecz usług maklerskich, chyba że Klient złoży wniosek o traktowanie go jak klienta profesjonalnego.

§ 10. Ostrzeżenie o niemożności dokonania oceny
1. NDM informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego, że na skutek nieudzielania odpowiedzi na pytania zamieszczone w badaniu NDM nie będzie w stanie dokonać stosownej oceny odpowiedniości danej usługi maklerskiej dla klienta detalicznego.
2. NDM informuje klienta detalicznego lub potencjalnego klienta detalicznego, za pomocą trwałego nośnika informacji i za pokwitowaniem, że w wyniku przeprowadzonej ankiety stwierdzono, iż dana usługa maklerska jest dla niego nieodpowiednia.

§ 11. Przepisy końcowe
1. Polityka została przyjęta w drodze uchwały Zarządu.
2. Zarząd sprawuje nadzór i kontrolę nad Polityką.
3. Nadzór i kontrola, o których mowa w ust. 2, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd NDM, regularnie, nie rzadziej jednak niż raz w roku, dokonuje przeglądu Polityki. Na podstawie wyników przeglądu Zarząd podejmuje decyzję o zmianie Polityki, jeżeli okaże się to konieczne i odpowiednie z uwagi na wyniki przeprowadzonego przeglądu.
4. Wykonanie czynności, o których mowa w pkt 5.3., Zarząd może zlecić Inspektorowi Nadzoru.
5. Zmiana Polityki wymaga podjęcia uchwały przez Zarząd.
6. Polityka wchodzi w życie z dniem 21.10.2018 r.