Emisje

Aktualnie trwające emisje

Podstawowe informacje o publicznej emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A. serii H1

Oprocentowanie: 6% w skali roku
▪ Częstotliwość wypłaty odsetek: co 3 miesiące
▪ Termin wykupu: za 4 lata (19 października 2025r.)
▪ Minimalny zapis: 1 obligacja o nominale 100 zł
▪ Cena 1 obligacji w trakcie zapisów: 100 zł
▪ Wartość emisji : 20 mln zł (200.000 obligacji)
▪ Termin zapisów na obligacje: od 4 do 15 października 2021r.*
▪ Cel emisji: Emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji na
finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, zgodnie z postanowieniami prospektu

Więcej informacji na stronie emitenta (link)

* okres przyjmowania zapisów może zostać skrócony w przypadku gdy inwestorzy złożą zapisy na większą liczbę
obligacji niż obejmuje oferta

TAK, wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, stanowiących imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, przez Niezależny Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 56, 00-684 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000482561, NIP: 1132870187, REGON: 146944185 („Administrator”), w celu marketingowym, który obejmuje przekazywanie, wyświetlanie lub przesyłanie informacji handlowych pochodzących od Administratora na podany przeze mnie adres e-mail lub numer telefonu. Działając jako Administrator, informujemy Cię dodatkowo, że wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne i w dowolnym momencie przysługuje Ci prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas, czyli na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. W przypadku niewyrażenia zgody lub jej cofnięcia, nie będziemy mogli przetwarzać Twoich danych osobowych, w ramach wyżej wymienionych celów, jako Administrator. Jednocześnie zapewniamy, że będziemy wykonywać w pełni przysługujące Ci uprawnienia, w tym do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich przenoszenia, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także uprawnienie do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to niezbędne do realizacji celów objętych niniejszą zgodą. W przypadku pytań, np. co do możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także w razie żądań i sprzeciwów, uprzejmie prosimy o kontakt w dogodny dla Ciebie sposób, np. [email protected].
Zapoznałem się z treścią Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej dotyczą lub są związane z ofertami publicznymi niezabezpieczonych obligacji na okaziciela spółki Kredyt Inkaso S.A. do łącznej wartości nominalnej 150.000.000 złotych („Obligacje”) emitowanych w ramach publicznego programu emisji Obligacji ustanowionego przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie numer III/1/12/2020 z dnia 10 grudnia w sprawie ustanowienia publicznego programu emisji obligacji („Program”), oraz (ii) zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym lub równoległym) dla dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Rynek Regulowany GPW”). W przypadku braku możliwości dopuszczenia Obligacji do obrotu na Rynku Regulowanym GPW, Emitent w drugiej kolejności alternatywnie złoży wniosek o wprowadzenie Obligacji w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą oferowane w seriach w ramach powtarzających się emisji oraz oferowane na warunkach i zgodnie z zasadami opisanymi w Prospekcie oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji danej serii („Ostateczne Warunki Emisji”). Szczegółowe informacje dotyczące liczby emitowanych Obligacji i warunków oferty oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą Ostateczne Warunki Emisji. Ostateczne Warunki Emisji zostaną opublikowane na stronie Emitenta.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie Obligacji jest Prospekt dostępnym w wersji elektronicznej na stronie Emitenta (link)

Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r.

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Obligacji, każdy inwestor powinien szczegółowo zapoznać się z wszystkimi informacjami zawartymi w Prospekcie, w szczególności z przedstawionymi w Prospekcie czynnikami ryzyka, opisanymi w rozdziale Prospektu zatytułowanym „Czynniki ryzyka”, dokumentami włączonymi do Prospektu przez odniesienie oraz Ostatecznymi Warunkami Emisji poszczególnych serii Obligacji.

Oferta jest przeprowadzana jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Prospekt ani papiery wartościowe nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub przepisami prawa dotyczącymi oferowania papierów wartościowych obowiązującymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Papiery wartościowe objęte Prospektem nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki) ani Spółka, ani żaden inny podmiot działający w jej imieniu lub na jej rzecz, nie podjął ani nie podejmie w przyszłości żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za Ofertę Obligacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską.

Każdy Inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.

Emisje papierów wartościowych

Przeprowadzamy oferty obligacji korporacyjnych oraz certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte.

W związku ze świadczonymi przez NDM usługami nieodzownym elementem jest możliwość pozyskania dla przedsiębiorstwa finansowania. Kluczem do sukcesu w tym obszarze jest relacja z potencjalnymi inwestorami. Znamy naszych inwestorów i ich oczekiwania. Są nimi zarówno instytucje finansowe jak i szerokie grono osób fizycznych. Dzięki długotrwałym relacjom z tymi podmiotami szybko i precyzyjnie określamy nasze możliwości w zakresie pozyskania środków dla firmy. Nasz zespół przeprowadził około 200 emisji obligacji o łącznej wartości ponad 350 mln zł.

W ramach pełnienia funkcji oferującego NDM:
1) przygotuje analizy dotyczące Klienta będącego emitentem,
2) sporządzi prospekt emisyjny, memorandum lub inne dokumenty związane z ofertą,
3) przygotuje i złoży wymagane dokumenty do KNF, KDPW, GPW lub innych instytucji rynku finansowego związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych Klienta do obrotu regulowanego,
4) wesprze Klienta w procedurach formalnych w KNF, KDPW i GPW i innych instytucjach rynku finansowego, pomoże znaleźć agenta emisji oraz sponsora emisji;
5) zorganizuje i przeprowadzi subskrypcje papierów wartościowych Klienta, w tym:
‐ zorganizuje konsorcjum dystrybucyjne sieci sprzedaży papierów wartościowych,
‐ zorganizuje w uzgodnieniu z Klientem spotkania z inwestorami,
‐ przeprowadzi proces budowania książki popytu,
‐ będzie monitorował przebieg subskrypcji oraz przedstawi propozycje przydziału papierów wartościowych,
6) dokona wyceny Instrumentów finansowych,
7) podejmie wszelkie inne działania, które zgodnie z posiadanym zezwoleniem i przepisami prawa przyczynią się do skutecznej realizacji celów związanych z emisją papierów wartościowych.

Zapraszamy do udziału w projektach organizowanych przez NDM